HCL 16/2022 BURSE SCOLARE SEM II 2021-2022

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

HOTARARE  NR. 16 din  28.02.2022

             privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare

pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru Semestrul II al anului scolar 2021-2022

 

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara :

 

                     Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2022

 

Avand in vedere :

– referatul de aprobare nr.31/25.02.2022 prin care se propune  aprobarea  numarului  burselor scolare si a cuantumului acestora pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru Semestrul II al anului scolar 2021-2022 la proiectul de hotarare nr.16/2022 si referatul de specialiate nr.32/25.02.2022;

– adresa Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa nr.201/24.02.2022 prin care ni se comunica numarul de burse si tipul acestora pentru Semestrul II al anului scolar 2021-2022 si inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.410/25.02.2022;

– prevederile art. 82 alin.(1) si (2)  si art.105 alin.(2) lit.d din Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;                

– prevederile  Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5870/2021 privind modificarea si aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat ;

-prevederile art.19 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.46/28.02.2022, nr.47/28.02.2022 si nr.48/28.02.2022;

            In baza HG nr.1094/2021  pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022.

           In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit. d, alin.7, lit. a, b, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE :

 

 

            Art.1 Se aproba, pentru Semestrul II al anului scolar 2021-2022 , un numar de 57 burse scolare si cuantumul acestora, pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa, in anul scolar 2021-2022,  dupa cum urmeaza:

– 14  burse de  merit  in cuantum de 200 lei/luna/elev, pe perioada cursurilor scolare;

–  4 burse de studiu in cuantum de 150 lei/luna/elev , pe perioada cursurilor scolare ;

–  39 burse de ajutor social in cuantum de 200 lei/luna/elev, pe perioada cursurilor si a vacantelor  scolare;

 

 

 

 

 

Art.2 Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor prevazute la art.1 revine Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa.

 

Art.3 Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.4 Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa,  compartimentului contabilitate si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei.         

 

 

 

            Presedinte de sedinta                                    Contrasemneaza Secretar General

            Obrejan Marius Ciprian                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PENTRU ADOPTARE majoritate absouta – 5 consilierii.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 28.02.2022.

 

Consilieri în funcţie: 9 Consilieri prezenţi: ____. Pentru:___ Impotriva:____ Abtineri:____

 

 

Posted in HCL adoptate.