PV sedinta ordinara 29.08.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

NR. 52 din 29.08.2023
PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 29.08.2023

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 94/2023 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Consilierii locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.
La sedinta participă de drept doamna Bugariu Simona Nicoleta , secretarul general al comunei Sarmizegetusa.
În continuare se dă cuvântul doamnei Bugariu Simona Nicoleta care în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesele verbale al ale sedintei ordinare din luna martie 2023.
Se supune la vot procesul verbal care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.
Procesul – verbal este aprobat cu urmatoarele voturI – TOTI PENTRU

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

1.Proiect de hotărâre nr. 51/2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna August 2023
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 52/2023 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I al anului 2023.
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Diverse
– Prezentare raport privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor
in comuna Sarmizegetusa Semestrul I / 2023

In conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi cu 4 proiecte :
• PROIECT H O T Ă R Â R E nr.53/ 2023 Privind constituirea echipei mobile pentru intervenția in regim de urgentă in cazurile de violență domestic identificate pe raza UAT Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin
• PROIECT H O T Ă R Â R E nr.54/ 2023 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani Bisericii Penticostale din satul Breazova, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin
• PROIECT H O T Ă R Â R E nr.55/ 2023 Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti din satul Paucinesti, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

• PROIECT H O T Ă R Â R E nr.56/ 2023 Rectificarea a VI a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea si se aproba cu urmatoarele voturi TOTI PENTRU.

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

Se face o pauza pentru a se intocmi de catre comisia de specialitate ale consiliului local referatul la proiectul aprobat pentru suplimentarea ordinii de zi.

Se reia sedinta.Se trece la dezbaterea celor 6 proiecte .

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.51/2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna August 2023.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.51/2023.(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 51/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.51/2023 (aviz FAVORABIL).
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 49 din 29.08.2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna August 2023.

La punctul 2 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.52/2023 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I al anului 2023.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.52/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.52/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.52/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 50 din 29.08.2023 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I al anului 2023.

La punctul 3 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.53/2023 Privind constituirea echipei mobile pentru intervenția in regim de urgentă in cazurile de violență domestic identificate pe raza UAT Sarmizegetusa.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.53/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.53/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.53/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 51 din 29.08.2023 Privind constituirea echipei mobile pentru intervenția in regim de urgentă in cazurile de violență domestic identificate pe raza UAT Sarmizegetusa.

La punctul 4 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.54/2023 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani Bisericii Penticostale din satul Breazova, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.54/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.54/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.54/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 52 din 29.08.2023 2023 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani Bisericii Penticostale din satul Breazova, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

La punctul 5 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.55/2023 Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti din satul Paucinesti, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara .
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.55/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.55/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.55/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 53 din 29.08.2023 Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti din satul Paucinesti, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara .

La punctul 6 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.56/2023 privind Rectificarea a VI a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa .
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.56/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.56/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.56/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 54 din 29.08.2023 privind Rectificarea a VI a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa .

La punctual Diverse se prezinta Raportul privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Sarmizegetusa Semestrul I / 2023 in conformitate cu art. 13 lit i si art 27 lit. e din legea 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor si prevederile art 14 lit e si Ordinul 163/ 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.