PV sedinta ordinara 31.01.2024 aprobat in sedinta ordinara din data de 02.02.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

NR. 08 din 01.02.2024
PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 31.01.2024

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 4/2024 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Consilierii locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.
La sedinta participă de drept doamna Bugariu Simona Nicoleta , secretarul general al comunei Sarmizegetusa.
Secretarul general al comunei trece în revistă legislația în materie de incompatibilităti si conflict de interese, şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia parte la dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi totodată să anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie. (art.228 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ )
Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.
În continuare doamna Bugariu Simona Nicoleta, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesul verbal al al sedintei extraordinare din data de 08.01.2024 si procesul verbal al sedintei ordinare din 27.12.2023.
Se supune la vot procesul verbal care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat, din data de 08.01.2024

Procesul – verbal este aprobat cu urmatoarele voturi – TOTI PENTRU

Se supune la vot procesul verbal care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat, din data de 27.12.2023

Procesul – verbal este aprobat cu urmatoarele voturi – TOTI PENTRU

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

1. Proiect de hotărâre nr. 4/2024 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Februarie 2024
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 5/2024 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr.6/2024 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2023.
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 7/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmiegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze“PENTRU”/”IMPOTRIVA”aprobarii Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva si a lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu urmatoarele voturi TOTI PENTRU.

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 4/2024 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Februarie 2024 .
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.4/2024.(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 4/2024 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.4/2024 (aviz FAVORABIL).
Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1-3 fiind votat astfel:
9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri.
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 31.01.2024 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Februarie 2024.

La punctul 2 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.5/2024 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.5/2024 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.5/2024 .(aviz NEFAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.5/2024 .(aviz NEFAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1- 7 fiind votat astfel:
9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2024 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.

La punctul 3 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 6/2024 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2023.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.6/2024 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.6/2024 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.6/2024 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1 – 3 fiind votat astfel: 8 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri ( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 8 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri ( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 31.01.2024 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2023.

La punctul 4 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.7/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmiegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze“PENTRU”/”IMPOTRIVA”aprobarii Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva si a lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.7/2024 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.7/2024 .(aviz NEFAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.7/2024 .(aviz NEFAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1- 4 fiind votat astfel:
9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmiegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze“PENTRU”/”IMPOTRIVA”aprobarii Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva si a lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024

La punctul DIVERSE s-au prezentat Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa urmatoarele rapoarte:
– ANALIZA ACTIVITATII DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE PE ANUL 2023
– Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II al anului 2023
– privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Sarmizegetusa pe Semestrul II / 2023

Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.