HCL 6/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva si a lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 6 din 31.01.2024
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva si
a lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa
Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2024

Avand in vedere :
– proiectul de hotarare nr.7/2024, referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa13/23.01.2024 prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva si a lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024, inregistrat in registrul special la nr. 7/18.01.2024;
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.10/31.01.2024, nr.14/31.01.2024 si nr.18/31.01.2024;
– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara” având nr. 21/16.01.2024, insotita de documentele aferente prin care se solicită acordrea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a sedintei AGA;
-Hotararea AGA NR. 13/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”;
In conformitate cu:
– prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009;
– art. 12 și art. 13 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 16, alin. 3, și art. 21, alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;
In baza dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit d, alin. 7, lit.n, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit.h, coroborat cu art. 5, lit. cc, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197-199, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE :

Art.1 Se aproba acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, d-l primar Hibais Leontin Dorin, de a vota ”________________” aprobarea Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva, conform materialelor prezentate.

Art.2 Se proba acoradrea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, d-l primar Hibais Leontin Dorin, de a vota ”_______________” aprobarea lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024, conform materialelor prezentate.

Art.3. Hotararea poate fi contestata in conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 31.01.2024. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:___. Voturi pentru:___, impotrivă: ___, abţineri:___

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.