Raport primar pe anul 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

      e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

                                             RAPORT

                                 privind starea economică, socială si de mediu

                                    a comunei Sarmizegetusa în anul 2021

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.155 din OUG nr.57/2019, în exercitarea atributiilor prevăzute de lege, primarul prezintă Raportul anual cu privire la starea economică, socială si de mediu a localitătii, pe anul 2021, raport care constituie momentul bilantului si care se referă la capacitatea efectivă a administratiei publice locale de a rezolva în nume propriu si cu responsabilitate, treburile publice si de a gestiona patrimoniul localitătii, în interesul comunitătii, în conformitate cu  principiile autonomiei locale.

Raportul este o sinteza a activitatii primariei Comunei Sarmizegetusa  , activitate in care s-a reusit alocarea timpului si resurselor necesare proiectelor de investitii aflate in derulare , rezolvarea unor probleme sociale sau desfăsurarea de  activităti culturale. Împreună cu colegii din cadrul administrației publice locale am abordat toate aceste lucruri cu maximă responsabilitate, iar rezultatele nu au întârziat, în mod firesc, să apară. Desi întâmpinăm dificultăti din cauza modificărilor legislative frecvente si a bugetului local limitat, iar uneori au existat dificultăti si întârzieri în rezolvarea unor probleme, s-au  înregistrat  rezultate bune în activitate, iar personalul  a înteles greutătile cu care ne confruntăm si s-a adaptat la cerinte, făcând  fata cu succes acestora.

            Obiectivul nostru major este respectarea legalitatii si a interesului cetatenilor in masura posibilitatilor si a resurselor disponibile, identificarea proiectelor prioritare ale comunei si atragerea fondurilor necesare implementarii acestora.Preocuparile principale ale primarului sunt cele care privesc dezvoltarea comunei, a infrastructurii, modernizarea drumurilor, asigurarea utilitatilor, etc.

Preocuparea mea ca primar, precum si a Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa si a a paratului de specialitate al primarului in anul 2021 a fost gospodarirea eficienta a comunei, a bugetului local si nu in ultimul rand, bunastarea cetatenilor din comuna Sarmizegetusa   .               

 

 

SECRETAR GENERAL COMUNA

 

 

            PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE PE PARCURSUL ANULUI 2021

 

 

       Principalele activitati desfasurate pe parcursul anului 2021 , fara a face o enumerare exhaustiva, au fost:

-Am redactat un numar de 87 proiecte de hotarare insotite de materialele aferente: referate de aprobare,

rapoarte ale compartimentelor de specialitate, rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,

 comunicari catre comisiile consiliului local, etc;

-Am avizat pentru legalitate un numar de 85 hotarari de consiliu local;

-Am participat la un numar de 17 sedinte ale Consiliului local si am redactat un numarde 17 procese

verbale de sedinta aferente;

-Am redactat si avizat pentru legalitate un numar de 99 Dispozitii ale primarului insotite de referatele specifice;

-Am indeplinit, in conditiile legii, procedura de comunicarea tuturor actelor normative catre

Institutia Prefectului,in vederea verificarii leglitatii acestora;

-Am indeplinit, in conditiile legii, procedura de comunicare a tuturor actelor individuale;

-Am indeplinit, in conditiile legii, procedura de afisare la avizier si pe site-ul institutiei a documentelor

 supuse publicitatii si transparentei

-Am acordat sprijin consilierilor locali si functionarilor publici din cadrul primariei in vederea

completarii Declaratiilor de avere si de interese aferente anului 2020

-Am transmis in timpul legal toate declaratiile de avere si interese catre ANI Bucuresti

-Am intocmit un numar de doua dosare la Legea 231/2018 cu toata documentatia aferenta si le-am

 transmis Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara in vederea solutionarii;

-Am solutionat un numar de 2 cereri privind acordarea indemnizatiei de handicap cu toata

 documentatia aferenta( cerere, ancheta sociala, copii documente specifice, dispozitia de acordare a

indemnizatiei si referatul aferent);

-Am solutionat un numar de 7 cereri privind angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap

grav si intocmirea dosarului cu toate actele necesare angajarii;

-Am acordat consultant pentru solicitantii “Acordului primarului” si am redactat un numar de 13 avize

pentru stabilirea orarului de functionare la agentii economici solicitanti, am redactat un numar de 11

 “Acordul primarului” , pentru doua acordul primarului a fost nesecara doar vizarea lor;

    – Am raspuns la adresele  ISU Hunedoara pe tot parcursul anului 2021 date spere solutionare de catre

 conducatorul institutiei

-Am intocmit cu sprijinul SGA Hunedoara a planului de aparare impotriva inundatiilor ,

fenomenelor hidrometeorologice periculoase avand ca effect producerea de inundatii pentru anii 2022-2022

-Am intocmit Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor( PAAR) pentru anul 2021;

-Am raspuns tuturor adreselor formulate de STPS Huneodara;

-Am redactat si comunicat la termen, catre Institutia Prefectului toate raspunsurile la adresele distribuite

catre subsemnata si raspunsurile la adrese catre alte institutii atribuite mie de catre primarul comunei

,spere solutionare.

-Am redactat si comunicat la termen  adresele catre diverse institutii atribuite mie de catre primarul comunei

,spre solutionare.

– Am intocmit un numar de 27 Sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24 ) si am

consiliat solicitantii acestora in vederea completarii cererilor si a declaratiilor care stau la baza eliberarii

acestora;

-Am consiliat colegii din celelalte compartimente in vederea redactarii corecte a raspunsurilor la adresele

 venite  de la institutii sau personae fizice si juridice;

-Am urmarit parcursul cauzelor aflate in diferite stadii,pe rolul instantei de judecata pentru care nu am avut

 avocat pentru reprezentare si am tinut la curent pe conducatorul institutiei  cu defasurarea acestora;

 -Am ajutat la solutionarea litigiilor intervenite intre Primarie si terti;

-Am facut parte din diverse comisii si am urmarit desfasurarea activitatilor care erau in competenta acestora;

-Am facut parte din Comsisia Locala pentru restituirea dreptului de proprietate a terenurilor si am

participat la redactarea raspunsurilor la problemele adresate comisiei;

-Am indeplinit toate atributiile rezultate din dispozitiile primarului;

-Am participat la toate activitatile organizate de Primarie;

      In afara atributiilor specifice de secretar comuna am solutionat toate adresele repartizate de primarul

 comunei , in toate domeniile de activitate, cu exceptia celor care tin de Compartimentul Contabilitate, 

conform documentelor existente in cadrul primarie pe anul 2021.

 

                                                            

 

 

COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXELE

 

 

                   În anul 2021 activitatea compartimentului Impozite şi taxe locale din cadrul Primariei comunei Sarmizegetusa s-a concretizat în principal în organizarea şi asigurarea acţiunii de stabilire, constatare, control, urmărire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice precum şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, executarea creanţelor bugetare şi consilierea fiscală.

                   S-a întocmit matricola centralizată pe anul 2021 ce cuprinde un număr de 885 pozitii de rol pentru persoane fizice şi juridice.

                   S-au încasat impozite şi taxe locale în suma totală de 490.153,32 lei, din care impozite si taxe pe proprietate si pe utilizarea bunurilor, de la persoane fizice suma de 133.935 lei, iar de la persoane juridice suma de 42.825 lei.

                   S-au înregistrat un număr de 85 declaraţii mijloace transport(autoturisme), la persoane fizice, un număr de 37 vanzari si 10 radieri pentru mijloace de transport.

                   S-a răspuns la un numar de 15 solicitări de comunicare a bunurilor impozabile ale persoanelor fizice și juridice.

                   S-au înregistrat un număr de 3 declaraţii de impunere pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport la persoanele juridice, s-au emis un număr de 151 certificate de atestare fiscală pentru persoanele fizice şi 12 certificate de atestare fiscală pentru persoanele juridice;

                   S-au înregistrat un număr de 82 procese verbale amenzi (circulatie+rovinieta) la persoanele fizice.

                   S-au înregistrat un număr de 21 declaraţii pentru vehicule lente şi mopeduri și s-au eliberat un număr de 21 certificate de înregistrare.

                   S-au trmis 12 înştiintări de plată la persoane fizice şi un număr de 5 înştiinţări de plată pentru persoanele juridice.

                   S-a întocmit şi susţinut aprobarea unui Proiect de hotărâre care vizează stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022.

 

                   Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este următoarea:

Impozite si taxe pe proprietate=313.383 lei

– impozit pe cladiri persoane fizice ………………………37.440 lei

– impozit,taxa cladiri persoane juridice :…………………27.825 lei

– impozit pe terenuri persoane fizice ……………………..26.295 lei

– impozit,taxa pe teren persoane juridice ………………….1.262 lei

– impozit pe teren extravilan ……………….……………..219.440 lei

– taxe judiciare de timbru…………………………………….1.121 lei

 

Taxe pe utilizarea bunurilor=93.302,50

– impozitul pe mijloace de transport persoane fizice ……..70.200 lei

-impozitul mijl. de transport pers. juridice…………………13.738 lei

-alte taxe pe utilizarea bunurilor…………………………….9.364,50 lei

Venituri din proprietate=24.840,32 lei

-venituri din concesiuni si inchirieri : ……………………24.840,32 lei

 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni=42.627,50 lei

 

Donatii si sponsorizari=16.000 lei

TOTAL=490.153,32 lei

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE

 

PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE  IN ANUL 2021

 

 

 

          In cadrul Compartimentului buget , finante ,contabilitate , in calitate de inspector superior cu  atributii  de contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa,  am elaborat  si fundamentat , in colaborare cu celelalte compartimente,  lucrari financiar –contabile  in baza carora se desfasoara activitatea  comunei Sarmizegetusa , astfel:

–   bugetul local  pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 ,  defalcat  pe sectiunile de functionare si dezvoltare; 

–  lista de investitii a bugetului local pe anul 2021 si listele de investitii rectificate in functie de alocarile bugetare ;

–  am rectificat  de 5 ori  bugetul local  , fiind intocmite astfel un numar de 5 bugete rectificate.

  Rectificarile au fost facute  prin majorarea veniturilor sau  prin virarea de credite bugetare intre capitole, subcapitole, articole si alineate iar  rectificarea  cheltuielilor

 s-a facut la cheltuieli  de personal , la  bunuri si servicii si  la cheltuieli de capital , fiind rectificate si listele de investitii  ;

– am intocmit si am depus situatiile financiare trimestriale asupra activitatii financiare a comunei Sarmizegetusa si situatiile financiare anuale , acestea continand bilantul contabil, contul de rezultat patrimonial,situatia fluxurilor de trezorerie, situatia disponibilului din mijloace cu destinatie speciala ,situatia activelor si datoriilor ,  indicatori referitori la persoanele cu handicap, situatia platilor restante, arieratelor, contul de executie al bugetului local  venituri si cheltuieli,  total si pe sectiuni, contul de executie venituri si cheltuieli al bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii;

– am gestionat,  în condiţii de legalitate resursele financiare ale bugetului propriu , precum şi din  alte fonduri  legal  constituite ;

– am  tinut la zi contabilitatea institutiei potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, iar monitorizarea cheltuielilor  s-a facut permanent prin evidenta executiei de casa si extrasele de cont ;

– am urmarit angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor in limita creditelor bugetare  repartizate si aprobate  numai in legatura cu activitatea institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale ;

– am participat la realizarea si monitorizarea programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice ,precum  si la modificarile care au fost aduse acestora ;

– am tinut  evidenta patrimoniului public si privat al  comunei ;

– am efectuat controlul financiar preventiv asupra tuturor documentelor prevazute a se supune acestuia,  conform reglementarilor legale ;

– am efectuat arhivarea  tuturor registrelor de contabilitate şi a documentelor justificative ce stau la baza înregistrarilor în contabilitate precum şi a statelor de salarii (Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza -înregistrărilor în contabilitatea financiară ;

– am participat în cadrul comisiilor de licitaţie şi ofertare pentru realizarea investiţiilor , achiziţiilor de bunuri , reparaţii capitale şi curente , în condiţiile legii;

-am participat impreuna cu conducerea institutiei si cu celelalte compartimente la elaborarea unor documente sau rezolvarea unor situatii  in legatura cu probleme care sunt de competenta mea ,  referitoare la activitatea financiara, economica sau de dezvoltare a comunei  ;

-am participat la  realizarea programului de investiţii potrivit situaţiilor de lucrări , facturilor ,etc. , în colaborare cu alte compartimente;

– am participat la elaborarea si sustinerea pentru aprobarea in Consiliul Local a proiectelor de hotarari referitoare la bugetul local, aprobarea trimestriala a contului de executie, salarizare si alte proiecte care au legatura cu activitatea financiara .

– am participat  in colaborare cu alti salariati la elaborarea unor contracte si rezolvarea  unor problemele legate de perfectarea contractelor, propunand variante de rezolvare a clauzelor contractuale.

-am participat împreună cu celelalte compartimente din aparatul propriu la desfăşurarea inventarului anual al patrimoniului comunei ,  la valorificarea inventarelor si la stabilirea rezultatelor inventarierii;

– am intocmit  si semnat electronic utilizand un certificat digital calificat, declaratiile institutiei catre ANAF;

– am  operat  si transmis electronic, prin aplicarea semnaturii utilizand un certificat digital calificat, rapoartele si documentele prevazute de sistemul national de raportare –Forexebug , in conformitate cu  OMFP nr.517/13.04.2016 ;

– am operat in  sistemul national de raportare –Forexebug bugetul comunei si rectificarile acestuia , rezervarile de credite bugetare, si situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale .

Am  întocmit si raportat  lunar la termenele stabilite ,  catre finantele publice sau  alte institutii  urmatoarele situatii :

 • monitorizarea cheltuielilor de personal;
 • datoria publica , bilant lunar si plati restante ;
 • monitorizarea cheltuielilor si solicitarea de fonduri pentru asistenta comunitara ;
 • declaraţia 112 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat  si bugetele fondurilor de asigurari sociale si al fondurilor speciale .

-Am intocmit sau am participat alaturi de celelalte compartimente din cadrul institutiei  la intocmirea unor situatii sau raportari solicitate de catre alte institutii publice ;

– Am  tinut evidenta  unor venituri , respectiv a celor realizate din concesiuni si inchirieri ;

– Am indeplinit orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare,  sau care au fost dispuse de catre persoanele cu atributii de conducere din cadrul institutiei( transmis documente catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Declaratii de mediu,inlocuit casier pe perioada concediului sau diverse motive,intocmire si actualizare Revisal,responsabilitati legate de Legea 544/2001, am operat in registrul electoral modificarile survenite.);

– Am colaborat  din punct de vedere financiar – contabil cu angajatii Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa, ordonator tertiar de credite la intocmirea bugetelor acestora si  am efectuat deschiderile de credite aprobate ;

-Am stabilit  necesarul fondului de salarii anual pentru întreg personalul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa , consiliului local, asistenţă şi protecţie sociala prin  aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la modificările salariilor personalului;

– Am intocmit statele de plata lunare am efectuat  platile si viramentele obligaţiilor fiscale (impozit, C.A.S., ajutor de şomaj etc.) catre bugete , precum si  situatiile recapitulative sau alte documente necesare pentru efectuarea cheltuielilor de personal  pentru toti angajatii , consilierii locali sau persoanele cu handicap ;

– In relatia cu Trezoreria Statului am intocmit si depus :  

 • deschiderile de credite bugetare lunare pentru toate capitolele bugetare ;
 • situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice , precum si proiectele de angajament legal pentru toate obiectivele de investitii angajate ;
 • planificarea pe decade a cheltuielilor  de efectuat pe fiecare tip de cheltuiala;
 • evidenta electronica a cheltuielilor cu asistenta sociala ;
 • orice alte documente necesare desfasurarii activitatii in relatia cu Trezoreria Statului ;

 

In cadrul desfasurarii activitatii am  întocmit ordine de plată, filele de CEC pentru plati cu numerar,  am verificat permanent situatia incasarilor si a cheltuielilor efectuate prin casa .

Am participat la intocmirea , derularea si implementarea proiectelor accesate din fonduri externe nerambursabile, si a celor finantate prin programe nationale PNDL si Anghel Saligny . Am efectuat procedura de achzitii din SEAP pentru achizitiile directe si alte achizitii derulate.

In cadrul desfasurarii activitatii am utilizat aplicatii elaborate de catre SC ADICOM SOFT Sibiu pentru conducerea evidentei contabile si pentru calcularea  salariilor precum si aplicatii ale Ministerului Finantelor Publice necesare desfasurarii activitatii si  raportarii  situatiilor financiare .

 

 

COMPARTIMENT  URBANISM, ACHIZITII PUBLICE SI SVSU

 

                        PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE  IN ANUL 2021

 

          In anul 2021 prin hotarari  ale  Consiliului Local Sarmizegetusa au fost aprobate achiziti directe, investitii si implementare proiecte  astfel:

NR.

CRT.

Obiectul

achizitiei directe

Cod

CPV

Valoarea

estimata

 

Sursa de finantare

Lei fara TVA

 

SERVICII

 

             

 

1

Contract  furnizare  energie electrica

09310000-5

60000

Buget local

2

Servicii de  telefonie fixa interurbana , telefonie mobila si internet

64211200-0

64212000-5

20000

Buget local

3

Servicii de actualizare program legislativ

72540000-2

2500

Buget local

4

Servicii de intretinere si reparartii calculatoare

72267000-4

4000

Buget local

5

Servicii intretinere fotocopiatoare

50313200-4

3000

Buget local

6

Servicii de gazduire site

72412000-1

3000

Buget local

7

Servicii de  medicina muncii

85147000-1

4500

Buget local

8

Servicii de reprezentare juridica

79112000-2

20000

Buget local

9

Servicii consultanta sanatate si securitate in  munca

71317000-3

 

3000

Buget local

10

Servicii consultanta in  protectia contra incendiilor

71317100-4

3000

Buget local

11

Servicii  asistenta si de consultanta informatica pentru contabilitate,asistenta sociala ,registrul agricol, impozite si taxe

72611000-6

 12000

 

 

01.01.2021

12

Servicii de aprovizionare cu lemn de foc pt iarna

03413000-8

10000

 

Buget local

13

Servicii postale de corespondenta+MO

64118000-4

3000

Buget local

14

Servicii de publicitate si promovare

79341100-7

10000

 

Buget local

15

Servicii de topografie si cadastru

71354300-7

130.000

 

Buget local

16

Servicii de formare profesionala pentru angajati

80570000-4

10000

 

Buget local

17

Servicii de dezinsectie si deratizare

90921000-9

3000

Buget local

18

Servicii intretinere iluminat public

 

50232100-1

25000

Buget local

19

Servicii de reparare a automobilelor

 

50112100-4

15000

Buget local

20

Servicii de asigurare a autovehiculelor

66514110-0

6000

Buget local

21

Servicii de inspectie tehnica a automobilelor

71631200-2

3000

Buget local

22

Servicii intocmire amenajament silvic

79421200-3

0

Buget local

23

Servicii de deszapezire

90212000-6

5000

Buget local

24

Servicii  intocmire raport de audit energetic

65500000-8

15000

Buget local

25

Servicii intocmire proceduri pentru implementare control intern managerial protectia datelor cu caracter personal

79411000-8

30000

Buget local

26

Achizitie tichete sociale pentru gradinita

30199770-8

7200

Buget local

27

Achizitie servicii evaluare de risc la securitate fizica

71317000-3

4 000

Buget local

28

Servicii expertize tehnice pentru lucrari publice

71319000-7

20000

Buget local

29

Servicii verificator proiect

71328000-3

30000

Buget local

30

Servicii de urbanism ( elaborare studii geo,istoric ,mediu pentru actualizare PUG)

71410000-5

50000

 

Buget local

31

Servicii de supraveghere a lucrarilor prin dirigenti de santier

71520000-9

100000

 

Buget local

32

Servicii si interventii la drumuri de camp(reabilitare)

45233141-9

25000

Buget local

 

 

PRODUSE

 

 

 

1

Achizitie furnituri birou

301920000-1

7000

Buget local

2

Achizitie piese si accesorii pentru computere

30237100-0

7000

Buget local

3

Achizitie piese si accesorii pentu copiatoare

30125000-1

3000

Buget local

4

Achizitionare  materiale curatenie

39831240-0

4000

Buget local

5

Achizitie carburant lichid motorina si benzina

09134210-2

60.000

Buget local

6

Achizitie piese de schimb mecanice

34320000-6

15.000

Buget local

7

Achizitie pneuri pentru autovehicule

34351100-3

5.000

Buget local

8

Achizitie acumulatori autovehicule

31430000-9

2500

Buget local

9

Achizitie saci din polietilena pentru deseuri

19640000-4

1000

Buget local

10

Achizitie flori

03120000-0

2500

Buget local

11

Achizitie coroane flori zile omagiale

03121210-0

1500

Buget local

12

Achizitie felicitari

22320000-0

1000

Buget local

13

Achizitie agende

22819000-0

2000

Buget local

14

Achizitie calendare

30199792-8

1300

Buget local

15

Achizitie ciment

44111200-3

1500

Buget local

16

Achizitie var pudra de calcar

44921210-7

500

Buget local

17

Achizitie nisip si material antiderapant

14211000-3

15000

Buget local

18

Achizitie vopsele de ulei

44812200-7

500

Buget local

19

Achizitie vopsele si materiale de acoperire a peretilor

44111400-5

3000

Buget local

20

Achizitie becuri

31531000-7

1000

Buget local

21

Achizitie diverse scule de mana

44512000-2

5000

Buget local

22

Achizitie cuie

44192200-4

100

Buget local

23

Achizitie holtzsuruburi si suruburi

44531100-2

100

Buget local

24

Achizitie lacate

44521210-3

100

Buget local

25

Achizitie echipament de protectie(manusi de lucru,salopete de lucru,incaltaminte de lucru,componente pentru intretinere gazon,fierastrau,etc)

18143000-3

5000

Buget local

26

Achizitie multifunctionala

30121410-0

12000

Buget local

27

Achizitie brosuri si pliante tiparite

22100000-1

2000

Buget local

28

Achizitie computere de birou

30213300-8

8000

Buget local

29

Achizitie computere portabile

30213100-6

5000

Buget local

30

Achizitie lucrari sistem de supraveghere video  stradal  in comuna Sarmizegetusa,satul Sarmizegetusa

35125300-2

130000

 

Buget local

31

Dotari caminul cultural

39721100-3

30000

Buget local

 

Lucrari prin licitatii

 

1

Lucrari de intretinere drumuri de interes local

45233141-9

150.000

Buget local

2

Lucrari de reparatii drumuri forestiere si comunale-Drum Forestier

45233142-6

150.000

Buget local

3

Lucrari de reabilitare sediu Primarie

45210000-2

200.000

Buget local

4

Lucrari de reparat  biserici

45212361-4

300.000

Buget local

5

Lucrari de constructie Caminul cultural din satul Breazova, com.Sarmizegetusa.

45212300-9

600000

Buget local

6

Intocmire studii de fezabilitate si documentatie pentru proiectele care se doreste a fi depuse spre finantare ,inclusiv alimentare cu gaz.

45232141-2

200000

Buget local

7

Lucrari de reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala Sarmizegetusa+DIRIGINTE DE SANTIER/PROIECTARE

45212300-9

950.000

Buget local

8

Canalizare menajera in localitatea Sarmizegetusa,Breazova,Hobita-Gradiste+STUDII /PROIECTARE

45232400-6

4.500.000

lei

Buget local

9

Reabilitare retea iluminat public

31527200-8

150.000 lei

Buget local

10

 Lucrari  de alimentare cu apa potabila si canalizare in satele Paucinesti si Zeicani, comuna Sarmizegetusa(faza executie lucrari)

45232400-6

7.728.278

Buget Local

11

Reparatii Camin Cultural Sarmizegetusa,Zeicani,Paucinesti

45212300-9

800.000 lei

Buget local

 

          Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Sarmizegetusa şi-a desfăşurat activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare şi sub coordonarea directă a preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Au fost intocmite si transmise spre avizare ISU – Hunedoara : Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Sarmizegetusa, Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, Planul de aparare in cazul producerii unor situatii de urgenta specifice provocate de cutremure si/sau alunecari de teren pe teritoriul administrativ al comunei Sarmizegetusa, Planul comitetului local pentru asigurarea resurselor ,materiale,umane si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta si a fost actualizat Planul de  evacuare in situatii de urgenta.

            La toate atentionarile cod galben si cod rosu primarul,in caliate de presedinte al CLSU si seful SVSU,  au asigurat permanenta la sediul primariei,intocmind rapoarte operative cu situatia din teren.

            Este constituit un colectiv format din 11 voluntari.

S-a desfăşurat prin activităţi de informare privind pericolele potenţiale la locuinţe şi gospodării, modul de comportare în situaţii de urgenţă prin distribuirea de pliante cu privire la respectarea regurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi afişarea de materiale documentare la afişiere;

Pentru asigurarea înştiinţării şi alarmării populaţiei în situaţii de urgenţă s-au efectuat verificările periodice a sirenelor care, potrivit legislatiei au fost actionate in prima zi de miercuri a fiecarei luni.

            Nu a fost solicitat nici un permis de lucru cu focul.

        S-a efectuat instructajul periodic pentru situaţii de urgenţă pentru fiecare salariat, s-a efectuat verificarea anuală a salariaţilor pe bază de test şi s-au consemnat în fişele individuale de instructaj.

            In ceea ce priveste activitatea din cadrul Compartimentului Urbanism , avand in vedere lipsa personalului calificat in domeniu/structurii de specialitate , au fost incheiate Conventtii intre Consiliul Local Sarmizegetusa si Consiliul Judetean Hunedoara, in vederea asigurarii nivelului de competenta tehnica in domeniul urbanismului si autorizarii executiei  lucrarilor de constructie la nivelul primariei comunei Sarmizegetusa.

          Astfel,conform prevederilor Legii 50/1991,ale Legii nr.350/2001,al Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei,ale Legii 227/2015 privind Codul fiscal,s-a convenit ca, Presedintele Consiliului Judetean, prin structurile specializate sa emita certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare,precum si avizele necesare elaborate de arhitectul sef si comisia tehnica din structura Consilului Judetean.

          Astfel, in anul 2021 primaria Comunei Sarmizegetusa – prin Compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului a eliberat , la cere , certificate de edificare a constructiilor – un numar de 11 si a indrumat persoanele interesate in vederea inaintarii documentatiilor catre Consiliului Judetean spre solutionare. S au eliberat un numar de 10 avizul primarului pentru autorizatii de construire/dezmembrare

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

                             PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE  IN ANUL 2021

 

 

În anul 2021, Compartimentul de Asistenţă Socială a desfășurat activităţi de informare şi consiliere despre drepturi şi obligaţii specifice legislaţiei de asistenţă socială.

Acest serviciu urmăreşte atenuarea factorilor de risc la care sunt expuse familiile şi persoanele sărace, fără venit sau cu venituri foarte mici, copiii, persoanele cu handicap, pensionarii, vârstnicii şi alte categorii sociale defavorizate, prin acordarea de consiliere şi întocmirea documentaţiei specifice necesare beneficiarilor de servicii sociale.

Activitatea în cadrul Compartimentului asistenta sociala, asigură acordarea de beneficii și servicii în vederea prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor:

 1. Monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativteritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;
 2. Realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
 3. Identifică și evaluează situația care impune acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 4. Elaborează documentația necesară pentru acordarea de beneficii sociale și le acordă , în condițiile legii;
 5. Consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora;
 6. Consiliere, prevenire și combatere a consumului de alcool, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delicvent;
 7. Urmărește modul de utilizare a beneficiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 8. Înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii;
 9. Urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 10.Colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Hunedoara în domeniul protecției și îi transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;

 

Acordarea ajutoarelor sociale, se asigură cu respectarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Plata acestor beneficii se asigură din bugetul de stat. Acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Această alocație este acordată în conformitate cu prevederile Legii 277/2010 cu modificările și completările ulterioare.

In anul 2021 am solutionat 2 dosare avand cereri  de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei si acordarea venitului minim garantat si 2 cererei pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei.De asemenea a existat o cerere pentru modificarea cuantumului VMG si ASF si o cerere pentru incetare ASF.

 

La data de 31 decembrie 2021un numar de 3 dosare de ASF+VMG, 3 dosare ASF si 4 dosare VMG.

Documentatia intocmita pentru acordare/modificare/suspendare/icetare ASF/VMG  se transmit Agenției de Plați și Inspecție Socială Hunedoara.

 

In anul 2021, conform legislatiei in vigoare, am comunicat lunar, catre DGASPC Hunedoara, AJPIS Hunedoara, ITM Hunedoara, AJOFM Hunedoara, urmatoarele situatii:  – plan lunar de activitate VMG

 • lista persoanelor apte de munca
 • situatie centralizatoare plati VMG
 • raport statistic
 • situatie lunara cu activitatile prestate de beneficiarii VMG , persaone apte de munca

Trimestrial , am comunicat catre DGASPC Hunedoara fisa de monitorizare a copiilor cu parinti plecati in strainatate, fisa N8- numarul persoanelor cu handicap si a asistentilor persoanli ai persoanelor cu handicap beneficiare de transport urban si fisa N7 – nr.asistenti persoanli si plata salariilor cuvenite acestora.

S-au efectuat , la cerere, anchete sociale pentru acordarea burselor  scolare, pentru spitalizare, etc.

S –au efectuat un număr de 10 anchete sociale în vedrea încadrării în grad de handicap, si un numar de 5 anchete sociale la domiciliul persoanei care solicita angajarea ca asistent personal pentru adultul cu handicap grav si 3 anchete sociale la domiciliul persoanei cu handicap care solicita indemnizatie lunara de handicap.

Cu privire la copiii încadrați în grad de handicap la sfarsitul anului 2021 exista un numar de  4 dosare pt copii incadrati in grad de handicap, s-au efectuat anchete sociale în vederea completării dosarului de reîncadrare în grad de handicap, necesare la Comisia pentru Protecția Copilului Hunedoara si semestrial s-au intocmit rapoarte de monitorizare a situatiei copilului incadrat in grad de handicap care au fost comunicate catre DGASPC Hunedoara .

Acodarea indemnizației/stimulent de inserție pentru concediul de creștere a copilului/alocația de stat a copilului:

     – 7 Dosare primite și verificate și transmitrea AJPIS –Hunedoara pentru acordare alocatie de stat

   – 2 Dosare primite și verificate și transmitrea AJPIS- Hunedoara pentru acordare  stimulent de inserție

      Pentru acordarea acestor beneficii de asistență socială, activitatea constă în primirea cererilor, verificarea documentației în vederea întrunirii condițiilor legale de acordare, transmiterea dosarelor în vederea certificării cererilor de către primar, întocmirea situațiilor centralizatoare și transmiterea către A.J.P.I.S –Hunedoara în vederea stabilirii dreptului și efectuării plăților.

 S-au acordat servicii de consiliere socială în vederea obținerii prestațiilor mai sus amintite și s-au efectuat anchete sociale pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului persoanelor care se afla în uniune consensuală cu condiția ca nou-născutul să fie recunoscut de ambii părinți.

 

      S-au intocmit 38 de dosare pentru acordarea  ajutorului  pentru beneficiarii care utilizeaza combustibili solizi și/sau petrolieri , pentru sezonul rece 01 ianuarie 2022 – 31 martie 2022,  a suplimentului pentru combustibili solizi si a suplimentului pentru energie.

           In sfarsitul anului 2021 in cadru primariei Sarmizegetusa fiureaza un numar de 15 asistenti ai persoanelor cu handicap, la domiciliul carora s-au efectuat semestrial vizite in vederea monitorizarii activitatii acestora ,  intocmindu –se in acest sens rapoarte de vizita .Odata cu vizata la domiciliu a avut loc si informarea și consilierea asistenților personali și a persoanelor cu handicap grav.

 

Având în vedere evoluția situație epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului, s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr.195 din 16 martie 2020, și s-a prelungit cu încă 30 de zile prin Decretul nr.240/14 aprilie 2020. Pe durata sării de urgență, autoritățile administrației publice locale, implicit și Direcția de Asistență Socială –Sarmizegetusa, au luat măsuri pentru organizarea activității astfel încât, să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

 S-au stabilit măsuri pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de către autoritățile cu atribuții în domeniu, urmârind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire. Colaborarea de la nivel județean s-a realizat prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Personalul angajat din cadrul Compartimentului de asistenta sociala – Sarmizegetusa, s-a implicat direct în acțiuni de informare și conștientizare a membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2. Informarea populației în special a persoanelor vârstnice vulnerabile, cu vârsta de peste 65 de ani, prin deplasare în teren, prin afișare de pliante, afișe la avizier și pe website.

 Pentru soluționarea problemelor, persoanele din comunitate au depus prin poșta electronică la sediul autorității publice, cereri, declarații și documente doveditoare pentru obținerea beneficiilor și prestațiilor sociale. Personalul din cadrul Compartimentului de asistenta sociala – Sarmizegetusa , a oferit sprijinul persoanelor vulnerabile, prin efectuarea de cumpărături, facilitarea ridicării medicamentelor necesare pe bază de rețete(contra cost),livrarea produselor de strictă necesitate, în perioada lunilor aprilie- iunie 2020, conform Ordinului nr.725/30.04.2020.

Prin Ordonața de Urgență nr.78/21.05.2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin Direcțiile de Sănătate Publică Județene, autorităților publice locale au avut obligația de a stabilii necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților adminstrativ-teritoriale.    Atât în perioada de urgență cât și pe cea de alertă, în cadrul Compartimentului de asistenta sociala – Sarmizegetusa s-au preluat zilnic alertele transmise de către Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, privind persoanele izolate sau carantinate la domiciliu. Fiecare persoană în parte a fost contactată telefonic fiind informată, să solicite sprijinul Compartimentului de asistenta sociala – Sarmizegetusa pentru efectuarea cumparăturilor de strictă necesitate, ridicarea rețetelor contra –cost, aceste servicii s-au asigurat pe toată perioada de alertă.

Conform Ordonanței de Urgență nr.115/16.07.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficează de mese calde pe bază de tichetelor sociale pe suport electronic penrtu mese calde, acordate din fondurile externe nerambursabile, preum și unele măsuri de distribuire a acestora, Compartimentului de asistenta sociala – Sarmizegetusa a preluat cardurile de la Instituția Prefectului- Județul Hunedoara și le-a distribuit beneficiarilor pe bază de borderou. Prin Programul Operațional capacitatea Administrativă, D.A.S. a preluat de la Instituiția Prefectului Județ Hunedoara un numar de 19 carduri si  broșuri care au fost distribuite persoanelor defavorizate pentru facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor ți creșterea nivelului de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului.

            S-au solutionat adresele repartizate de cartre primarul si secretarul comunei Compartimentului asistenta sociala.

STARE CIVILA

PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE  IN ANUL 2021

 

     În anul 2021, în comuna Sarmizegetusa, au fost înregistrate următoarele acte de stare civilă:

Acte de naştere întocmite-transcrieri certificate eliberate de autorități străine: 2,

Eliberat certificate de naştere la cerere: 6,

Acte de căsătorie întocmite: 5,

Eliberat certificate de căsătorie la cerere: 0,

Acte de divort: 0,

Acte de deces întocmite: 26,

Acte de deces transcrise: 1,

Eliberat certificat de deces la cerere: 6,

Acte de casatorietranscrise: 1.

Rectificat acte de casatorie : 1

Rectificat acte de deces : 2

S-au întocmit mențiunile pe marginea actelor de naștere, căsătorie, deces și s-au trimis la SPCLEP și Info Note București, după caz.

S-au primit, intocmit si operat pe marginea actelor de nastere,casatorie si deces un numar de 47 mentiuni.

În urma controalelor efectuate pe această linie de organele îndreptățite nu au fost semnalate deficiențe.

 

COMPARTIMENT  AGRICOL

 

                     PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE  IN ANUL 2021

 

 

                   Au  fost luate in evidenta  un numar de 57 contracte de arendare.

                   Arendasii, sunt atat persoane juridice care dispun de utilaje agricole moderne cat si persoane fizice, locuitori ai comunei Sarmizegetusa.

                   Anul trecut au fost eliberate un numar de aproximativ  380  adeverinte care au avut la baza inregistrarile din Registrul agricol.

                   Au fost eliberate un numar de 7 carnete de comercializare si 10 atestate de producator.

                   In  anul 2021, registrele agricole au fost  actualizate, constatandu-se  ca  in comuna exista  656   pozitii  gospodarii dintre care un numar de 95 de pozitii strainasi.

                   În conformitate cu OG nr. 28/2008 privind registrul agricol,cu modicarile si completarile ulterioare  pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodarii ale populaţiei, se realizează evidenţele centralizate pe comune, orase municipii. În comuna Sarmizegetusa, numărul gospodăriilor pe cele 5 sate se prezintă astfel:

 

1.

SARMIZEGETUSA

313

2.

BREAZOVA

73

3.

HOBITA

76

4.

PAUCINESTI

107

5.

ZEICANI

87

 

TOTAL

656

                   Din evidenţa datelor înscrise în registrul agricol se eliberează adeverinţe pentru învăţământ, sănătate, ajutoare sociale, schimbări de domiciliu, spitalizare, judecătorie şi alte instituţii.

                   In anul 2021  activitatea compartimentului agricol a constat in principal din:

 • verificari in ceea ce priveste punerea in posesie in scopul eliberarii unui numar de 3 titluri de proprietate pe extravilanele localitatilor apartinatoare comunei ;
 • verificare in teren a datelor din declaratiile cetatenilor in vederea eliberarii atestatului de producator;
 • obtinere aviz consultativ APIA in vederea eliberarii atestatelor de producator;
 • eliberare atestate de producator si carnete de comercializare;
 • eliberare adeverinte necesare marcarii materialului lemnos;
 • transmitere raspunsuri diverse adrese catre DAJ -HD respectiv INS-HD;
 • intocmire ”PLAN DE AMENAJAMENT PASTORAL PTR. UTILIZATORII DE PAJISTI PERMANENTE SI FANATE’’ ai U.A.T. Sarmizegetusa;
 • adunare documente de la proprietari in vederea intabularii gratuite a unor suprafete de teren din cadrul U.A.T. SARMIZEGETUSA;
 • eliberare la nevoie a diverselor materiale (ADEVERINTE, COPII DUPA REGISTRUL AGRICOL) pe baza REGISTRULUI AGRICOL in vederea intocmirii de proiecte cu finantare U.E. 100% nerambursabile.
 • colaborarea cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.in vederea despagubirii cetatenilor afectati de proiectul BRUA.
 • actualizarea evidentei terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat al comunei;
 • s-au eliberat un numar de 6 adeverinte pentru stabilirea pensiei C.A.P;
 • s-a acordat consultanta privind cultivarea terenurilor si intretinerea pasunilor;
 • s-a acordat consultanta in domeniul agricol privind acordarea de subventii;

acordate din fonduri europene ;

 • au fost identificate parcelele de teren unde existau supradeclarari la A.P.I.A

pentru care au fost eliberate adeverinte cu suprafetele de teren puse in posesie;

 • s-au eliberat copii dupa planurile cadastrale in vederea intabularii parcelelor ;
 • s-au intocmit lunar rapoartele tehnice operative cu privire la miscarea efectivelor de animale din comuna Sarmizegetusa;
 • s-a intocmit situatia statistica a terenurilor pe suprafete si culturi agricole din comuna ;

 

RAPORTUL   DE  MEDIU

 

          Activitatea de gestionare a deșeurilor se referă la colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor rezultate din activitătea umană și la reducerea efectului lor asupra sănătății populatiei, al mediului, sau aspectului unui habitat. Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile.

La nivelul comunei Sarmizegetusa s-a optat pentru gestiunea delegata a serviciului de salubrizare fiind prestata in baza unui contract de prestări servicii  de colectare și transport a deșeurilor comunale  din comuna Sarmizegetusa, de către operatorul SC BRAI CATA SRL. Prin intermediul acestui serviciu de salubrizare toți locuitorii comunei, persoane fizice cât și persoane juridice au beneficiat de un sistem de colectare al deșeurilor conform cu standardele în vigoare, la un preț unanim acceptat si aprobat prin hotarare de consiliu.

             Comuna noastră este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor din județul Hunedoara ” care în prezent sunt în faza de licitație pentru operatorul zonal Țara Hațegului și operatorul regional.

              În cursul anului 2021 s-a pus accent pe păstrarea curățeniei  și protejarea mediului. Astfel, s-au executat lucrări de ecologizare și curățenie  pe raza comunei Sarmizegetusa pe marginea drumurilor comunale cât și în interiorul satelor, dar și pe albia râurilor care tranziteaza comuna. Aceste lucrări au fost executate de către personalul angajat al primariei, cu utilajele din dotare, tractor cu remorcă și buldoexcavator, împreună cu beneficiarii  de ajutor social care trebuie să presteze ore de muncă și în colaborare cu operatorul de salubritate.

             În cadrul programului privind reciclarea produselor electrice și electrocasnice (DEE) s-a organizat în anul 2021 o campanie de colectare gratuită cu sprijinul Asociației Române pentru Reciclare RoREC, precum si campanii de colectare a deseurilor voluminoase, campanii care s-a  realizat cu succes, cetățenii participând în număr mare.

 

 

 

RELATIA  CU  CETĂTENII  SI  TRANSPARENTA  DECIZIONALĂ

 

Cetătenii s-au adresat Primăriei solicitând eliberarea de  adeverinte, certificate sau alte înscrisuri care atestă diferite situatii privind populatia sau bunurile pentru care se tin evidente,  rezolvarea unor probleme de natură administrativă, a problemelor sociale sau de natură juridică, fie solicitând sprijin în rezolvarea problemelor pe care le au în legătură cu alte institutii. La toate solicitările s-a răspuns în termenul legal.

În  desfăsurarea activitătii sale, primarul comunei a emis dispozitii in diferite domenii  cum ar fi:

– în domeniul social: al ajutoarelor sociale (stabilire, modificare, suspendare, încetare), ajutoare pentru încălzirea locuinţei, acordarea de îndemnizaţii persoanele cu handicap,  de alocaţii de sustinere a familiei, etc;

– în domeniul resurselor umane;

– dispozitii pentru constituirea de comisii în diferite domenii de activitate;

– dispozitii pentru convocări ale şedinţelor Consiliului Local;

– dispozitii privind bugetul local.

Dispozitiile primarului comunei precum si Hotărârile Consiliului local au fost aduse la cunostinta cetătenilor prin afisare  la punctul de afisaj al Primăriei sau publicarea pe site.

Hotararile consiliului local si procesele verbale ale sedintelor consiliului local Sarmizegetusa au fost publicate , conform legii pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

Actele administrative emise de consiliul local, de primar si vizate de legalitate de către secretarul comunei  nu au fost atacate la instanta de contencios administrativ.

Referitor la audiente, putem afirma că acestea s-au desfăsurat cu caracter permanent, cetătenii fiind obisnuiti să intre în audientă la primar, viceprimar si la secretarul comunei fără un program dinainte stabilit.     În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, cetătenii au fost programati să revină în cel mai scurt timp.

 Considerăm că salariatii, ajutati de aparatura din dotarea Primăriei si accesul la mai multe căi de comunicare, (acces la internet, fax, telefon) s-au străduit să răspundă cerintelor în relatia cu cetătenii si să  asigure transparenta decizională în cadrul elaborării proiectelor de acte normative .

Adresez mulțumiri in mod special cetățenilor comunei Sarmizegetusa, tuturor colegilor din echipa : consilierilor locali , secratarul general al comunei, angajaților din Primăria Sarmizegetusa pentru sprijunul și contribuția adusă la consolidarea Comunei Sarmizegetusa. Procesul de modernizare a comunei este unul continuu, de aceea vom muncii pentru dezvoltarea acestuia, să asiguram transparența, ordinea, curățenia și gestionarea corecta a banilor publici.

Ca primar, îmi dedic întreaga pricepere și energie pentru fiecare, alături de echipa mea, vă consider parteneri în toate proiectele administrației publice locale, sa va multumesc inca odata pentru colaborare si imi exprim speranta ca impreuna, vom putea mentine in continuare comuna noastra pe drumul dezvoltarii.

 

 

 

 

                                                                    Primar,

                                                         Hibais Leontin Dorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Raport de activitate primar.