HCL 31/2024 privind Rectificarea a III a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024

 

    ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr.31 din 19.06.2024

                     privind Rectificarea a  III  a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024

 

 

                Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 19.06.2024

     

Avand in vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotarare nr. 31/2024 inregistrat cu nr.61/19.04.2024 , raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.62/19.06.2024 si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.83/19.06.2024

Luand in considerare adresele nr HDG_STZ nr.12222/14.06.2024 si adresa nr HDG_STZ nr.2.553/19.06.2024  emise de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal, Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modifucarile si completarile ulterioare;

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                                           

                                                               HOTARASTE:

 

            Art.1 Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2024 cu suma 352 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 5.713,50 mii lei la venituri si in suma de  5.713,50 mii lei la cheltuieli.

           

            Art.2  Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

11.02.02

35.01.02

16.50.00

43.44.00

30.05.30

+10 mii lei

+12 mii lei

+19 mii lei

+306 mii lei

+5 mii lei

 

 

 65.02

art.20.01.03

 

art.20.01.30

 

70.02.06

20.01.03

70.50

     55.01.65

 

 70.02.06

     70.01.30  

 

+2 mii lei

 

+8 mii lei

 

 

+ 12 mii lei

 

 

+5 mii lei

 

+325 mii lei

 

Total

352 mii lei

Total

352 mii lei

*Se diminueaza trimestrul IV cu suma de 4 mii lei si se majoreaza trimestrul II cu suma de 4 mii lei. Suma este necesara pentru finantarea cheltuielilor copiilor cu cerinte educationale speciale  integrati in invatamantul de masa.

* Se modifica lista de investitii cu sumele din prezentul buget.

 

             

 

                Art.3 Incepand cu data prezentei se revoca  HCL nr.25/26.04.2024 privind Rectificarea a  II  a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024

 

                Art.4. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                         

 

                Art.5. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul primariei Sarmizegetusa si se  afiseaza pe site-ul primariei. 

 

 

 

                   Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

      Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 19.06.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

 

 

 

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.