HCL 33/2024 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitie “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE,SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”

      R   O   M      N   I   A

JUDEŢUL  HUNEDOARA

COMUNA   SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                       

 HOTARAREA  nr. 33 din 19.06.2024

 

privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitie
INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE,SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA

 

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 19.06.2024

 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 1. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;
 2. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3. 7 alin. (2) și art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
 4. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 

                   Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se mentionează următoarele avize, prevăzute de lege:

                   luând act de:

                        – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitie “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE,SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA

, înregistrat cu nr. 65/19.06.2024;

                        – raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 66/19.06.2024 la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitie”INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE,SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA

– Proiectul de hotarare nr.33 din 19.06.2024 initiat de primarul comunei Sarmizagetusa dl. Hibais Leontin Dorin privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitie “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE,SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA

                – prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr. 38/10.08.2016, privind implementarea proiectului “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA“,

                – prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr. 23/10.03.2020 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”,

            – prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr. 40/30.05.2023 privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului
INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE,SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA” în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022;

 

            – prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr. 41/30.05.2023 privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE,SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA” în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                –  prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare; Nota justificativă pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată cu cu nr. 2163/14.10.2022.

                       – raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.85/19.06.2024;

 

În temeiul art.129 alin. 2, lit. d) , alin.7 , lit.b), art. 139, alin 3, lit. a, coroborat cu art.5 lit.cc, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă valoarea finala a obiectivului de investitie “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”, in valoare totala de  6.168.000,42   lei cu TVA din care valoare eligibila 4.840.644,54 lei si valoare neeligibila 1.327.355,88 lei.

 

Art. 2. Se aprobă valoarea finala a Contractului de lucrări nr. 2348/17.09.2020 la suma de 4.722.880,85 lei fără TVA, conform Actului aditional nr.8 / 11.03.2024

 

Art. 3. Beneficiarul își asumă utilizarea Rezervei de implementare constituite numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractului de lucrări, inclusiv aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 cu modificările și completările ulterioare, numai în cazul avizării favorabile de către AFIR a actului adițional la contractul de finanțare nr. 0720AM00021652200380/12.07.2017 în vederea majorării valorii proiectului cu valoarea ajustărilor de preț conform Actului adițional nr. 8/11.03.2024 de la Contractul de lucrări nr. 2348/17.09.2020 .

 

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici finali ai obiectivului de investiții “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA” urmare a finalizarii investitiei:

 • Numarul locuitorilor deserviti de Proiect este 440
 • Caracteristicile tehnice si economice ale Proiectului sunt dupa cum urmeaza:

Total conducte canalizare : L = 14.573 m, din care:

 • conducte PVC, (D=200 mm., D=250 mm.) L= 13.342 m.;
 • conducte refulare PEHD (D=75 mm., D=63 mm.) L= 1.231 m.
 • statii de pompare: 5 buc;
 • racorduri canalizare 153 buc.
 • Valoarea totala a investitiei cu TVA este de 168.000,42 lei, respectiv 1.358.889,72 euro, din care C+M cu TVA 4.831.742,79 lei respectiv 1.064.495,00 euro
 • Numarul operatorilor economoci si de institutii sociale si de interes public, institutii de interes public deserviti de Proiect este de 16 operatori economici si 16 institutii sociale si de interes public.
 • Durata de implementare a investitiei: 86 luni

 

 

 

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Sarmizegetusa.

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului comunei Sarmizegetusa, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Sarmizegetusa și Prefectului Județului Hunedoara și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei, precum și pe pagina de internet www.comuna-sarmizegetusa.ro.

 

 

               Presedinte de sedinta                                                  Contrasemneaza Secretar General

             Hibais Ileana Mirabela                                                    Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

                                                                                                   

 

 

                        CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 19.06.2024. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0.

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.