HCL 32/2024 Privind avizarea documentației de urbanism Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată (PUZCP) pentru obiectivele „Intrare Forul lui Traian” și „Clădire cu spații muzeale și anexe, acces sit arheologic” din cadrul sitului arheologic Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa

                                                                   

           

           ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr. 32 din 19.06.2024

 

Privind avizarea documentației de urbanism Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată (PUZCP) pentru obiectivele „Intrare Forul lui Traian” și „Clădire cu spații muzeale și anexe, acces sit arheologic” din cadrul sitului arheologic Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 19.06.2024

 

      Examinand  Proiectul de hotarare nr.32/2024, referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa nr. 63/19.06.2024 si raportul compartimentului de resort nr.64/19.06.2024

Analizand:

– adresa  nr. 2078/2024 a SC ATELIER FKM SRL si documentatia comunicata ;

            Avand in vedere :

  • Prevederile Ordinului nr.562/2003 pentru aprobarea pentru aprobarea Reglementarii tehnice”Metodologie de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”;
  • prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile art. art. 7 alin.(4) si alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  • avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.84/19.06.2024;

           In conformitate cu art.129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.c, art. 139 alin.1 si alin.3 lit.e,  art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se acorda AVIZ FAVORABIL  documentației de urbanism Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată (PUZCP) pentru obiectivele „Intrare Forul lui Traian” și „Clădire cu spații muzeale și anexe, acces sit arheologic” din cadrul sitului arheologic Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa prevazuta in Anexa care face parte  integranta din prezenta hotarare;

 

 

 

 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 3 Prezenta  se afişează pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro si se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Consiliului Judetean Hunedoara , primarului comunei si Compartimentului urbanism din cadrul Primariei Comunei Sarmizegetusa .

 

            Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 19.06.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:8, impotrivă: 1, abţineri:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL SARMIZEGETUSA

 

Anexa la HCL nr. 32/2024

 

 

 

                                               

DOCUMENTATIE DE URBANISM PLAN URBANISTIC PENTRU ZONA PROTEJATA ( PUZCP) PENTRU OBIECTIVELE <INTRARE IN FORUL LUI TRAIAN > si  < CLADIRE CU SPATII MUZEALE SI ANEXE, ACCES SIT ARHEOLOGIC> IN CADRUL SITULUI ARHEOLOGIC COLONIA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

 

 

 

                                   

            (datorita numarului mare de pagini, anexa se regaseste in format CD)

 

 

 

 

 

        Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.