Sedinta extraordinara 07.12.2023 ora 18:30 – Proiect DP 142/2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

Anexă la dispoziţia nr. 142/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei de indata a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
convocat in sedinta extraordinara pentru data de 07 DECEMBRIE 2032 ora 18 30

1. Proiect de hotarare nr. 79 /2023 Privind rectificarea a IX a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1.
b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctual 1.
c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctual 1 .
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 07.12.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.