HCL 74/29.11.2023 privind Rectificarea a- VIII-a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

HOTARAREA nr. 74 din 29.11.2023
privind Rectificarea a- VIII-a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2023

Avand in vedere referatul de aprobare nr.153/29.11.2023 la Proiectul de hotarare nr. 77 /2023 privind rectificarea a VIII a abugetului local al comunei Sarmizegetusa, raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.154/29.11.2023 si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr. 198/29.11.2023, nr.199/29.11.2023 si nr.200/29.11.2023;
In temeiul Legii 273 /2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, Legea 227/ 2015 privind Codul Fiscal;
Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1 Se rectifica bugetul local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2023 cu suma 34,85 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local va fi in suma de 8.174,85 mii lei la venituri si in suma de 8.874,85 mii lei la cheltuieli.

Art.2 Suma respectiva modifica clasificarea bugetara atat la venituri cat si la cheltuieli dupa cum urmeaza:

VENITURI
CHELTUIELI
Capitolul Suma Capitolul Suma

11.02.02
30.05.30
36.02.50
-25 mii lei
+0,50 mii lei
+59,35 mii lei

65.04.01
59.00
70.02.50
79-81.04
5502
300302

-24,50 mii lei

+42,38 mii lei

+16,97 mii lei

Total 34,85 mii lei Total 34,85 mii lei

Art.3. In cadrul capitolului 68, Asistenta Sociala, se propune diminuarea art.10.01.17 cu suma 15 mii lei si majorarea art. 10.01.01 cu suma 15 mii lei.

Art.4. In cadrul capitolului 65, Invatamant, se propune diminuarea art.20.01.04 cu suma de 1,3 mii lei , a art. 20.01.05 cu suma de 0,6 mii lei, a art 20.13 cu suma de 2 mii lei si majorarea art. 20.01.09 cu suma de 2,4 mii lei, a art. 20.06.01 cu suma de 1,5 mii lei.

Art.5. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Compartimentului Contabilitate si resurse umane si se afiseaza pe site-ul primariei.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 29.11.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:8, impotrivă: 0, abţineri:1

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.