Anexa la HCL 72/2023ACT ADIȚIONAL NR. 2 DIN DATA DE LA CONTRACTUL Nr. 14/28 din 11.01.2023 privind „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara”

PROIECT

A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara SC SUPERCOM SA
Nr. ______/___.___.2023 Nr. ______/___.___.2023

ACT ADIȚIONAL NR. 2
DIN DATA DE
LA

CONTRACTUL Nr. 14/28 din 11.01.2023
privind
„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara”

Preambul:

Prezentul act adițional se încheie cu respectarea prevederilor H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările si completările ulterioare precum și a prevederilor Contractului de achiziție privind „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara”

AVÂND ÎN VEDERE: Hotărârile Consiliilor Locale adoptate de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale zonei 2 Hațeg, Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,, nr. …….. din data de ____.____.2023,

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”, cu sediul în Municipiul Deva, Piata Unirii nr.9, județul Hunedoara, înregistrată în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Deva cu numărul 5/A/09.02.2010, cod unic de înregistrare RO26533287, reprezentat(ă) de Lia Ani Anemari Goanță, având funcţia de Președinte al A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara,
în numele şi pe seama membrilor A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara, respectiv Județul Hunedoara și unităţile administrativ-teritoriale din zona de colectare 2 Hațeg și anume:
Orașul Hațeg, prin Consiliul Local al Orașului Hațeg;

și Comunele:
– Comuna Pui, prin Consiliul Local al Comunei Pui;
– Comuna Răchitova, prin Consiliul Local al Comunei Răchitova;
– Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râul de Mori;
– Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălașu de Sus;
– Comuna Sântămărie Orlea, prin Consiliul Local al Comunei Sântămărie Orlea;
– Comuna Sarmisegetusa, prin Consiliul Local al Comunei Sarmisegetusa;
– Comuna Bretea Română, prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română;
– Comuna Densuș, prin Consiliul Local al Comunei Densuș;
– Comuna General Berthelot, prin Consiliul Local al Comunei General Berthelot;
– Comuna Totești, prin Consiliul Local al Comunei Totești,

având împreună calitatea de DELEGATAR, denumite în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

şi

S.C. SUPERCOM S.A. cu sediul în București, str. Gherghiței nr. 23C, având CUI RO3884955, înregistrată la ORC sub nr. J40/0046/1993, reprezentată de Ilie Ionel Ciuclea, având funcția de Președinte-Administrator Unic, în calitate de Delegat, denumită în cele ce urmează “Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”.

Părțile au convenit încheierea prezentului Act Adițional la Contractul de achiziție nr. 14/28 din 11.01.2023 privind „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara”, după cum urmează:
ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA DE ÎNCEPERE, alin. (1) , se modifică astfel:
(1) Durata prezentului Contract este de 1,4 ani (1 an și 4 luni), respectiv 16 luni, de la Data de Începere a Contractului, conform Ordinului de începere.

ARTICOLUL 10 – TARIFUL, alin. (1), se modifică astfel:
(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la Data de Începere a Contractului sunt cele ofertate pentru fiecare tip de activitate care face obiectul contractului sunt următoarele:
• Pentru activităţile de colectare şi transport deşeuri:
a) Tarif 1 – tarif pentru activitatea de colectare şi transport separat a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale tariful este de:
– 485,18 lei/tonă;
– 48,52 lei/mc.;
– 3,15 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici din mediul urban;
– 1,47 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici din mediul rural la care se adaugă T.V.A.;
b) Tarif 2 – tarif pentru activitatea de colectare şi transport separat a deşeurilor reziduale tariful este de:
– 341,80 lei/tonă;
– 112,79 lei/mc.;
– 7,40 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici din mediul urban;
– 3,45 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici din mediul rural la care se adaugă T.V.A.;
c) Tarif 3 – tariful de colectare separată a deşeurilor voluminoase colectate în campanii din deșeurile municipale este de:
– 344,41 lei/tonă;
– 103,32 lei/mc.;
d) Tarif 4 – tariful de colectare separată a deşeurilor voluminoase colectate la cerere din deşeurile municipale este de:
– 316,69 lei/tonă;
– 95,01 lei/mc.;
e) Tarif 5 – tariful de colectare separată a deșeurilor periculoase menajere colectate în campanii din deșeurile municipale este de:
– 261,91 lei/tonă;
– 78,57 lei/mc.

• Pentru activitatea de operare/administrare a staţiei de transfer pentru deşeuri municipale:

a) Tarif 8 – tariful pentru activitatea de transfer a deşeurilor reziduale este de:
– 70,90 lei/tonă;
– 23,40 lei/mc.;
– 0,64 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici din mediul urban;
– 0,38 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici din mediul rural la care se adaugă T.V.A.;
b) Tarif 9 – tariful pentru activitatea de transfer a deşeurilor reziduale este de:
– 71,21 lei/tonă;
– 7,12 lei/mc.;
– 0,18 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici din mediul urban;
– 0,11 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici din mediul rural la care se adaugă T.V.A.;
• Tariful pentru gestionarea deşeurilor reciclabile este de 696,26 lei/tonă la care se adaugă T.V.A.
• Tariful pentru gestionarea deşeurilor reciclabile provenite de la evenimente publice este de 696,26 lei/tonă la care se adaugă T.V.A.
• Tariful pentru gestionarea deşeurilor reciclabile abandonate este de 696,26 lei/tonă la care se adaugă T.V.A.
• Tariful pentru gestionarea deşeurilor reziduale este de 563,72 lei/tonă la care se adaugă T.V.A.
• Tariful pentru gestionarea deşeurilor reziduale provenite de la evenimente publice este de 563,72 lei/tonă la care se adaugă T.V.A.
• Tariful pentru gestionarea deşeurilor reziduale abandonate este de 563,72 lei/tonă la care se adaugă T.V.A.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, data de ____.____.2023, la sediul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare
– Prevederile art. 3 alin. 1 produc efecte începând cu data de 11.01.2024;
– Prevederile Art.10 alin (1) produc efecte începând cu data de 1 a lunii următoare aprobării prezentului Act Adițional.

Pentru DELEGATAR Pentru DELEGAT

Președinte împuternicit, S.C. SUPERCOM S.A.
Lia Ani Anemari GOANȚĂ Ciuclea Ilie Ionel – Președinte Adminsitrator

Director Executiv,
Ing. Stoian Dan

Consilier Juridic,
Bolojan Elena

Șef Comp. Financiar –Contabil,
Todea Adriana

Expert Achiziții Publice,
Ioaneș Corina Cristina

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.