HCL nr.72/29.11.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 72 din 29.11.2023

privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la
CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023 si mandatarea
reprezentatntului comunei Sarmizegetusa să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor mentionate

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2023

Avand in vedere:
– Proiectul de hotarare nr.75/2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023 si mandatarea reprezentatntului comunei Sarmizegetusa să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor mentionate
– referatul nr.149/22.11.2023 a primarului comunei Sarmizegetusa si referatul compartimentului de resort nr.150/22.11.2023 la Proiectul de hotarare nr.75/2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023 si mandatarea reprezentatntului comunei Sarmizegetusa să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor mentionate
– avizele comisiilor de specialitate aleConsiliului Local Sarmizegetusa nr.192/29.11.2023, nr.194/29.11.2023 si nr.196/29.11.2023;
Luandu-se in considerare:
– Nota de fundamentare nr.2475/26.10.2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023 si adresa ADI “ Sistemul integrat de gestionare a deseurilor Judetul Hunedoara “ nr.2476/26.10.2023 inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.2207/27.10.2023;
Avand in vedere prevederile urmatoarelor acte normative:
– Ordonanta de Urgenta nr. 133/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;
– Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanța de urgență nr. 74/2018pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de către membrii A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
– Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;
-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;
-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
-Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul art. 10, alin. 5, coroborat cu art. 8 alin.3, lit. d1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
In baza dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit d, alin. 7, lit.n, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit.h, coroborat cu art. 5, lit. cc, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197-199, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Actul aditional nr. 2 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se mandatează domnul primar HIBAIS LEONTIN DORIN, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor prevazute la art.1 din prezenta hotarare.
Art.3. Se mandateaza Presedintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru semnarea Documentelor prevazute la art.1 din prezenta hotarare
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza primarul comunei Sarmizegetusa.
Art.5. Hotararea poate fi contestata in conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6. Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, si se afiseaza pe site-ul primariei.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 29.11.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:8, impotrivă: 0, abţineri:1

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.