ANEXA LA HCL 83/2021 STRATEGIE SERVICII SOCIALE 2022-2026

ROMÂNIA                                                                      Anexa                                                                                                         

JUDEŢUL HUNEDOARA                                           la  HCL   nr. 83 / 2021                              

CONSILIUL LOCAL SARMIZEGETUSA                                                               

 

 

 

 

STRATEGIA

DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR  SOCIALE ACORDATE 

 LA NIVELUL COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDEŢUL HUNEDOARA ,

pentru perioada 2022-2026

 

 

 

Capitolul I

Consideraţii generale

 

 

 1. Consideraţii generale.

Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara, pentru perioada  2022-2026 şi a unui Plan de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta.

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul  comunei Sarmizegetusa, judeţul  Hunedoara, pentru perioada 2022-2026 se elaborează în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 115, alin. 1, din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modoficările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2, lit. a), din Anexa 3 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor de pe raza comunei Sarmizegetusa , în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel judeţean.

Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sarmizegetusa îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

 

 1. Definiţie

 

In legislatia nationala care reglementeaza domeniul serviciilor sociale, serviciile sociale sunt definite drept : „Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru dezvoltarea autonomiei si protectiei persoanei , pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii”

 

 1. Scop

     Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comuna Sarmizegetusa.

 

 

 

 1. Legislaţie

     Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare:

 1. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
 10. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal
 11. Hotărârea Guvernului nr. 113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020
 12. Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020
 13. Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârsnice 2015-2020
 14. Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,, 2016-2020
 15. Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 privind aprobarea Strategiei naţionale de promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021
 16. Legea nr.226/2021privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

 

 

 1. Date statistice

 

 

 

     Populația comunei Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, este de 1195 locuitori, cu fluctuații și schimbări frecvente, plecări/reveniri din străinătate, tendința fiind de o ușoară descreștere.  Activitatea principală a comunei este în activități în agricultură, apicultura, creșterea animalelor, in domeniul forestier.

     Rețeaua de unități medicale pe raza comunei este compusă dintr-un  cabinet medical de medicină de familie, o farmacie si o asistenta comunitara.

            Unități de învatământ:

 – Școală Gimnaziala Sarmizegetusa, clasele I – VIII

 – Grădinița cu program normal Sarmizegetusa

 

 

 

 

Capitolul II

Principii şi valori

 

 1. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
 2. Universalitate

Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii comunei/oraşului/municipiului.

 1. Obiectivitate şi imparţialitate

În acordarea serviciilor sociale se  asigură  o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

 1. Eficienţă şi eficacitate

În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp adecvate.

 1. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale

Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.

 1. Proximitate în furnizarea de servicii sociale

Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor comunei Sarmizegetusa.

 1. Cooperare şi parteneriat

Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau specializate.

 1. Orientarea pe rezultate

Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.

 1. Îmbunătăţirea continuă a calităţii

Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile

 1. Respectarea demnităţii umane

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau economic.

 1. Subsidiaritatea

Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.

 

 1. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
 2. Egalitatea de şanse

Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.

 1. Libertatea de alegere

Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.

 1. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane

Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.

 1. Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale

Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale.

Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale.

 1. Confidenţialitatea

Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor persoane.

 

 

Capitolul III

Obiective, grupul ţintă şi

problemele sociale ale categoriilor

cuprinse în grupul ţintă

 

 

 1. Obiective generale
 • Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor sociale la nivel local;
 • Servicii oferite de personalul cu atributii de asistenta sociala , vor fi orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile si favorabile incluziunii sociale
 • Tratamentul corect si echitabilal tuturor copiilor din societate
 • Dezvoltarea partenerialtelor
 • Diversificarea actiunilor de informare asupra drepturilor si obligatiilor cetatenilor
 • Diversificarea actiunilor de constientizare si sensibilizare sociala
 • Dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap
 • Prevenirea marginalizarii sociale
 • Combaterea riscului de excluziune sociala
 • Combaterea abuzului si neglijentei persoanelor varstnice

 

 

 1. Obiective specifice:
 2. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);
 3. Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
 4. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Sarmizegetusa;
 5. Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Sarmizegetusa , iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
 6. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

 

 • Grupurile ţintă (categorii de beneficiari) după cum urmează:
 1. Copii şi familii aflate în dificultate;
 2. Persoane vârstnice
 3. Persoane cu handicap;
 4. Persoane defavorizate de etnie romă;
 5. Persoane fără adăpost
 6. Alte persoane în situaţii de risc social

 

 1. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
 2. tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
 3. familii monoparentale;
 4. familii tinere;
 5. copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
 6. victimele violenţei în familie;

 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:

 1. a) lipsa locuinţei;
 2. b) lipsa actelor de identitate;
 3. c) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
 4. d) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
 5. e) familii cu climat social defavorabil;
 6. f) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;
 7. g) probleme de sănătate;
 8. h) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

 

 1. Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
 2. sănătatea precară;
 3. venituri mici în raport cu necesităţile;
 4. izolare, singurătate;
 5. capacitatea scăzută de autogospodărire;
 6. absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
 7. un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ;
 8. nevoi spirituale;
 9. lipsa locuinţei.

 

 1. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)

 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:

 1. accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
 2. lipsa locurilor de muncă protejate;
 3. lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
 4. atitudinea discriminatorie a societăţii;
 5. situaţia materială precară;
 6. absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
 7. lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.

 

 1. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt:
 2. sărăcia;
 3. mentalitatea romilor cu privire la muncă şi educaţie;
 4. sănătate;
 5. familii dezorganizate;
 6. lipsa actelor de identitate;
 7. dificultate în obţinerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării;
 8. condiţii improprii de locuit;
 9. delicvenţă.

 

 1. Persoane fără adăpost: copiii străzii, tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială, adulţii.

 

Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt:

 1. lipsa locuinţelor;
 2. lipsa locurilor de muncă;
 3. sănătate precară;
 4. lipsa educaţiei;
 5. dependenţa de alcool şi de droguri;
 6. lipsa de informare;
 7. neacceptarea situaţiei în care se află.

 

Tipuri de servicii sociale

 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.           

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Sarmizegetusa care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalulul 2022-2026, sunt:

 1. După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.;
 2. După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;
 3. După regimul de asistare:

c1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc. (existente la nivel de județ);

c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţă sociale (existente la nivel de județ);

 1. După locul de acordare serviciile sociale se asigură:

d1) la domiciliul beneficiarului;

d2) în centre de zi;

d3) în centre rezidenţiale;

d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;

d5) în comunitate;

 1. După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;
 2. După regimul de acordare, în regim normal şi regim special:

f1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;

f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;

f3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.

 

Colaboratori:

 • Consiliul Judetean Hunedoara
 • Inspectoratul Scolar
 • Directia de sanatate publica
 • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
 • ONG – uri
 • Inspectoratul Judetean de Politie
 • AJOFM
 • AJPIS

 

Capitolul IV

                    Planul de acţiune pentru

                   implementarea Strategiei

 

Întrucât prezenta Strategie este concepută pe o perioadă de 5 ani, obiectivul general şi obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza următorului Plan de acţiune:

 

PLAN DE ACŢIUNE

în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor

sociale acordate acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

pentru perioada 2022-2026

 

 

   

 

Obiective specifice

Activităţi/acţiuni/măsuri

Termen

Responsabili

Categorii de beneficiari

Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a  prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari)

Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul comunei Sarmizegetusa

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate de lege

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa , prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Acreditarea, potrivit Legii nr.197/2012, a Compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului sau a serviciilor sociale derulate la nivelul localităţii (dacă sunt neacreditate până în prezent sau acreditările anterioare au expirat)

2022-2020

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi de calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale

 

2022-2026

Primăria comunei  Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date

Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, foldere, tabele centralizatoare etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale

 

Semestrul I 2022

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Completarea acestor documente pe zile, luni, ani (pe cât posibil, şi perioadele anterioare)

Semestrul II 2022

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Centralizarea datelor, verificarea şi corelarea cu evidenţele numerice, financiare din compartimentele contabilitate, resurse umane etc.

Trimestrul III 2022

Primăria comunei Sarmizegetusa,

 

Persoane/familii aflate în risc social

Actualizarea continuă a întregii Baze de date

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Sarmizegetusa

Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) pentru copii, a următoarelor tipuri de acţiuni: prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă asupra copilului sau de separare a copilului de părinţii naturali, prevenirea malnutriţiei şi îmbolnăvirilor, informarea părinţilor şi a copiilor cu privire la alimentaţia celor mici, inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei şi salubrităţii mediului înconjurător, verificarea periodică a tratamentului copiilor care au fost plasaţi pentru a primi îngrijire, protecţie sau tratament, dezvoltarea, în unităţile şcolare, de programe de educaţie a copiilor pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor etc.

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Copiii și familiile acestora aflate în situații de risc, de  pe raza comunei Sarmizegetusa

Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) de tineret şi pentru tineret, a următoarelor tipuri de acţiuni: de încurajare a activităţii de voluntariat în rândul tinerilor în domenii de intres public, conform legii, de consultanţă gratuită în domeniul planificării familiale pentru tinerele familii, de asigurare a cadrului legal pentru accesul tinerilor la programele de educaţie pentru sănătate, pentru tratament gratuit al tinerilor suferinzi de boli cronice, pentru asistenţă medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de învăţământ autorizată sau acreditată, conform legii, precum şi promovarea unor măsuri de reintegrare socială a tinerilor dependenţi de alcool, droguri sau alte substanţe nocive etc.

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) pentru persoanele vârstei a treia, a următoarelor tipuri de acţiuni: de asigurare şi dezvoltare a serviciilor comunitare pentru persoanele vârstnice prin îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu, îngrijire temporară sau permanentă în cămine pentru persoane vârstnice, precum şi facilitarea accesului acestora în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente sau locuinţe sociale etc.

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane vârstnice  aflate în situații de risc social

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, în furnizarea serviciilor/prestațiilor sociale

 

Activități de identificare a domeniilor și a categoriilor de beneficiari pentru care sunt necesare încheierea de protocoale/parteneriate în furnizarea serviciilor/prestațiilor sociale

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Elaborarea și încheierea protocoale/parteneriate în furnizarea serviciilor/prestațiilor sociale

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa,

Persoane/familii aflate în risc social

Iniţierea şi ulterior implementarea protocoale/parteneriate în furnizarea serviciilor/prestațiilor sociale  (ONG-uri, Unități școlare, AJPIS, DGASPC, AJOF, ITM etc.).

2022-2026

Primăria comunei ,

Reprezentanţi ai ONG-urilor, Unităților școlare, AJPIS, DGASPC, AJOF, ITM etc.

Persoane/familii aflate în risc social

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale

Informare şi consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al serviciilor şi măsurilor sociale

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Măsuri de implicare a asistentului/asistenţilor medicali comunitari şi/sau a medicului de familie din localitate în programele de prevenire a stării de sănătate a populaţiei comunei Sarmizegetusa, indiferent de vârstă

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa,

Asistentului/asistenţilor medicali şi/sau a medicul de familie

Populația comunei Sarmizegetusa

Organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea reducerii riscului de abuz, neglijare,  pentru orice persoană aflată în dificultate

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa,

Unitatea școlară

 Poliția

 

Populația comunei Sarmizegetusa

Participarea la întâlniri periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul serviciilor sociale, alţi invitaţi, unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunităţii

 

trimestrial

Primăria comunei Sarmizegetusa, prin Compart. de asistența sociala

Persoane/familii aflate în risc social

Programe de sprijin pentru copiii şi tinerii de etnie romă în vederea urmării unei forme de învăţământ şi de suport pentru cei care sunt identificaţi că posedă calităţi deosebite

2022-2026

Primăria comunei Sarmizegetusa,

Reprezentanţi ai comunităţii de romi

Persoane/familii/copiii de etnie rromă

 

 

 

Implementarea Strategiei se va face cu participarea/implicarea personalului din toate compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului comunei Sarmizegetusa, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din comunitate şi judeţ.

 

   Monitorizarea şi evaluarea Strategiei se vor face la nivelul Compartimentului de specialitate.

 

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative,  sau cu modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, Strategia poate fi revizuită sau completată ori de câte ori este necesar.

 

                                                  Sarmizegetusa, 27.12.2021

 

 

 

                  Presedinte de sedinta                              Contrasemneaza secretar general 

            Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

Intocmit, Inspector

 Popescu Emanuela Patricia

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.