HCL 83/2021 STRATEGIE SERVICII SOCIALE 2022-2026

 

R   O   M      N   I   A

JUDEŢUL  HUNEDOARA

COMUNA   SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 83 din 27.12.2021

 

PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR  SOCIALE ACORDATE    LA NIVELUL COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDEŢUL HUNEDOARA , PENTRU PERIOADA 2022-2026

 

 

Consilul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.12.2021

 

Examinând propunerile primarului comunei Sarmizegetusa, cuprinse în referatul de aprobare nr.166/03.12.2021 si raportul de specialitate al Compartimentului de Asistență Socială nr.167/03.12.2021 privind aprobarea « Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Sarmizegetusa , pentru perioada 2022-2026;

Avand avizele favorabile ale comisiilor Consiliului Local Sarmizegetusa inregistrate cu nr. 202/27.12.2021, nr.203/27.12.2021 si nr.204/27.12.2021.

          Având în vedere: – prevederile art. 112, alin.(3), lit.a din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare; – prevederile art.3, alin.(2), lit. a) din Anexa 3 – H.G nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal si Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratie publica

 În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit b), ale art.139 alin.(1), precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) si art. 243, alin.1, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

 Art.1 Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Sarmizegetusa , pentru perioada 2022-2026, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Asistență Socială si asistenta medicala comunitara din cadrul Primariei Comunei Sarmizegetusa.

 Art.3. Secretarul general al comunei Sarmizegetusa va asigura aducerea la cunostinţă publică şi transmiterea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor fizice si juridice interesate.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului şi prefectului şi se aduce la cunoştinţă public prin afișare la sediul institutiei precum şi prin publicarea pe pagina de internet.

 

              Presedinte de sedinta                              Contrasemneaza secretar general     

            Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate calificata – 5 voturi

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.12.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0 .

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.