HCL 84/27.12.2021 NOTIFICARE REZILIERE CONTRACT DESEURI

 

R   O   M      N   I   A

JUDEŢUL  HUNEDOARA

COMUNA   SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 84 din 27.12.2021

 

privind insusirea Notificarii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, nr. 874/1975/22.08.2018 si mandatarea reprezentantului

 UAT comuna Sarmizegetusa  în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem de Management Integrat al Deseurilor Judetul Hunedoara, să voteze în cadrul ședinței

Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara orice demersuri necesare în realizarea prevederilor stipulate în cuprinsul Notificării de reziliere

 

               

Consilul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.12.2021

 

            Avand in vedere:

            – Referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa inregistrat sun nr. 170/17.12.2021 privind insusirea Notificarii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, nr. 874/1975/22.08.2018, si mandatarea reprezentantului UAT comuna Sarmizegetusa în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem de Management Integrat al Deseurilor Judetul Hunedoara, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara orice demersuri necesare în realizarea prevederilor stipulate în cuprinsul Notificării de reziliere raportul compartimentului de resort nr.171/17.12.2021;

            – adresele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara nr. 2756/07.12.2021, respectiv nr. 2755/07.12.2021, înregistrate sub nr. 2664/08.12.2021, prin care ni se comunica Notificarea de reziliere a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, încheiat cu Asocierea S.C. BRAI CATA S.R.L.- S.C. TED TRANS 2002 S.R.L. insotia de Nota de fundamentare, prin care se constată neremedierea încălcărilor contractuale semnalate, respectiv neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către Delegatul – Asocierea S.C. BRAI CATA S.R.L.(liderul asocierii) –  S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.;

– Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contractul de delegare nr. 874/1975/22.08.2018 de către Delegatul – Asocierea S.C. BRAI CATA S.R.L.(liderul asocierii) –  S.C. TED TRANS 2002 S.R.L., desemnat prin Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 2 Hațeg, judeţul Hunedoara, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”;

– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sarmizegetusa nr.205/27.12.2021, nr.206/27.12.2021 si nr.207/27.12.2021;

                        Ținând cont de :

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților implicați în zona de colectare 2 Hațeg nr. 10/26.08.2020, conform căreia a fost aprobată demararea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, prin emiterea Notificării de Încălcare;

– Notificarea de Încălcare nr. 2024/27.08.2020;

-Prevederile art. 38 alin. 38.1.2. lit. b),d) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018;

Prevederile art. 17 alin. 3) pct. 23 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat;

 

 

 

 

– Prevederile art. 9 alin. 1) lit. h) , alin. 2) lit. e), f), g) și alin. 3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile art. 6 alin. 2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara,,;

– dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,cu modificările şi completările ulterioare;

– dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                        HOTARASTE:

 

           Art. 1 Se însuseste Notificarea de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, încheiat cu Asocierea S.C. BRAI CATA S.R.L.- S.C. TED TRANS 2002 S.R.L., reprezentată de liderul asocierii S.C. BRAI CATA S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 38.1.2 lit. b) și d), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează d-l primar Hibais Leontin Dorin, reprezentantul UAT comuna Sarmizegetusa în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem de Management Integrat al Deseurilor Judetul Hunedoara, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara orice demersuri necesare în realizarea prevederilor stipulate în cuprinsul notificării de reziliere menționate la art. 1.

Art. 3 Se mandatează Președintele A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara să semneze Notificarea de reziliere prevazuta la art.1.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios administrativ şi fiscal.

            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al deşeurilor” Hunedoara, se va afisa la avizier si se va  publica  pe site-ul institutiei.

 

                  Presedinte de sedinta                              Contrasemneaza secretar general 

             Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate calificata – 5 voturi

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.12.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0 .

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.