ANUNT PUBLICARE PH 34/2022 REGULAMENT ELIBERARE CARD /LEGITIMATIE DE PARCARE GRATUITA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

Nr. 28 din 10.05.2022

ANUNŢ

 

În conformitate cu dispoziţile art.7 alin (4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Comunei Sarmizegetusa aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat urmatoarele :

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR.34/2022

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de

parcare gratuită pentru persoanele cu handicap

 

       Proiectul de act normativ sus menţionat poate fi consultat la sediul Primăriei Sarmizegetusa, str.Principala nr.4,birou Secretar si la sediul Primăriei Comunei Sarmizegetusa, (panoul de afişaj)

          Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris, pana in data de 23.05.2022,  propuneri, sugestii sau opinii la proiectul de hotărâre sus menţionat al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de referatul de aprobare  şi raportul compartimentului de resort.   

          Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite: – prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Sarmizegetusa, str. Principala , nr.4 – prin email la adresa: primariasarmizegetusa@yahoo.com sau pe fax: 0254/776552

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Sarmizegetusa.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice:  Secretar general comuna – Bugariu Simona Nicoleta.

 Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”.

Vă mulțumim!

Primar ,

Hibais Leontin Dorin

ROMÂNIA                    

JUDEŢUL HUNEDOARA

PRIMARUL COMUNEI SARMIZEGETUSA

Str.Principala,  nr.4

Tel: 0254-776.510

Fax: 0254-776.552

E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 Web: www.comuna-sarmizegetusa.ro

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.34/2022

 

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de

parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 

 

 

   Primarul  comunei Sarmizegetusa, Judeţul Hunedoara

 

Având în vedere:

 • proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Sarmizegetusa nr.34/2022 prin care propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap;
 • referatul cu nr.66 / 10.05.2022 al primarului comunei si referatul nr. 67/10.05.2022 intocmit de secretarul general al comunei ;
 • anuntul nr.28/10.05.2022 privind supunerea spre consultarea publcului si dezbaterii publice a proiectului de hotarare nr.34/2022;
 • prevederile art. 65 alin. (1) – (4) din Legea nr. 448/2006, privind privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art. 40 din H.G. nr. 268/2007, pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 223/2007 de aprobare a modelului cardului – legitimaţie pentru persoanele cu handicap;
 • prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art.7 alin(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

       In conformitate cu art. 139 alin. (1), art.155 alin.1 lit.d), alin.5 lit.c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

PROPUNE:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. – Se aprobă modelul cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 3. – Se aprobă modelul cererii pentru obtinerea cardului-legitimatiei pentru locurile gratuite de parcare, prevăzuta în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

 

Art. 4. – Costurile aferente privind tipărirea şi eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap se suportă de la bugetul local al comunei Sarmizegetusa.

Art. 5. – Ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primăriei Comunei Sarmizegetusa.

Art. 6. – Hotararea se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunicǎ: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Hunedoara;Primarului Comuneii Sarmizegetusa; Compartimentului Asistență Socială si Compartimentului Contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa;si se afiseaza la sediul instituţiei si pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

 

            Sarmizegetusa, 10.05.2022

 

 

                                  Initiator                                                                           Avizat

                                 Primar                                                                Secretar general

                            Hibais Leontin Dorin                                          Bugariu Simona Nicoleta

 

 

ROMÂNIA                    

JUDEŢUL HUNEDOARA

PRIMARUL COMUNEI SARMIZEGETUSA

Str.Principala,  nr.4

Tel: 0254-776.510

Fax: 0254-776.552

E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 Web: www.comuna-sarmizegetusa.ro

Anexa nr. 1 la PH.  nr. 34 / 2022

 

 

 

REGULAMENT

PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI – LEGITIMAȚIE DE PARCARE GRATUITĂ

PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

 

 

În condiţiile art. 65 alin. (1) – (4) din Legea nr. 448/2006, privind privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din H.G. nr. 268/2007, pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 223/2007 de aprobare a modelului cardului – legitimaţie pentru persoanele cu handicap, se elaborează prezentul

 

                                                          Regulament:

 

Capitolul I – Definiţii

Art. 1. – În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel:

 1. a) Card – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap – document în format unic eliberat de către autoritatea publică locală care dă dreptul de parcare gratuită autovehiculelor care transportă persoane cu handicap;
 2. b) Persoane cu handicap: – acele persoane cărora mediul social nu e adaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și / sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protective în sprijinul integrării și incluziunii sociale.
 3. c) Reprezentant legal – părintele sau persoana anume desemnată potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile faţă de persoana cu handicap
 4. d) Loc de parcare pentru persoanele cu handicap – locuri de parcare special amenajate, rezervate şi semnalizate prin semn convenţional destinate parcării gratuite a mijloacelor de transport pentru persoanele cu handicap.

Art. 2. (1) Beneficiază de dispoziţiile prezentului regulament persoanele cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a Comunei Sarmizegetusa, după cum urmază:

 1. adulţii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;
 2. reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap adulţi, menţionaţi la lit a), sau copii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a Comisiei pentru protecţia copilului.

          (2) De dispoziţiile prezentului regulament, mai beneficiază şi cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa pe raza comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

 

Capitolul II – Modalitate de eliberare

Art. 3. De prevederile prezentului regulament beneficiază, la cerere, persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara.

Art. 4. Cardul – legitimaţie se eliberează gratuit persoanelor menţionate la art. 3 în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii (însoțită de actele doveditoare) şi este valabil pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap.

 

 

Art. 5. În vederea eliberării, persoanele îndreptăţite vor depune la Primăria comunei Sarmizegetusa o cerere insotita de  următoarele documente:

 • copie de pe certificatul de încadrare cu grad de handicap, în termen de valabilitate
 • 2 fotografii color a persoanei cu handicap dimensiuni 3X4
 • actul de identitate
 • certificatul de naştere pentru copilul cu handicap (dacă e cazul)
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului
 • cartea de identitate a autovehicolului
 • documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap
 • act de curatelă / hotărâre judecătorească pentru punerea sub interdicție și desemnarea reprezentantului legal (dacă e cazul)
 • cardul – legitimaţie expirat, în original, în situaţia în care solicitantul a mai deţinut un astfel de card – legitimaţie

Toate documentele solicitate se prezintă şi în original, acestea fiind restituite pe loc după confruntarea copiilor.

Art. 6. Cardul – legitimaţie se eliberează persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acesteia de către Primăria comunei Sarmizegetusa – prin Compartimentul de Asistență Socială în termen de 30 de zile de la depunerea cererii însoţită de actele doveditoare.

Art. 7. În cazul expirării cadrului – legitimație, toate procedurile prevăzute la art. 5 – 6 se vor relua.

Art. 8. În cazul deteriorării, furtului sau pierderii cardurilor-legitimație pentru locurile gratuite de parcare, persoanele în cauză beneficiază de eliberarea unui nou document.

Art. 9. Cardul – legitimaţie conferă posesorului dreptul de parcare gratuită numai în locurile special amenajate, rezervate şi semnalizate în acest sens prin semn grafic internaţional destinate parcării gratuite a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap, pe tot teritoriul țării. Autovehiculele care transportă o persoană cu handicap posesoare de card – legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.

Art. 10. Cardul – legitimaţie emis în condiţiile de mai sus, se expune la loc vizibil, în interiorul autovehiculului.

Art. 11. Costurile aferente eliberării cardului – legitimație pentru locurile gratuite de parcare se suportă din bugetul local al comunei Sarmizegetusa.

Capitolul III – Formatul cardului – legitimaţie

Art. 2.(1) Cardul – legitimaţie pentru locurile de parcare are următoarele caracteristici:

 1. a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
 2. b) culoare: albastru – deschis, excepţie făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru – închis;
 3. c) este plastifiat, excepţie făcând doar spaţiul rezervat semnăturii titularului în partea stângă

verso;

 1. d) este împărţit pe verticală în două părţi, atât pe faţă, cât şi pe verso.

(2) Partea din stânga faţă conţine:

 1. a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare albastru – închis;
 2. b) data la care expiră cardul – legitimaţie de parcare;
 3. c) seria şi numărul cardului – legitimaţie de parcare;
 4. d) denumirea şi ştampila autorităţii emitente.

(3) Partea din dreapta faţă conţine:

 1. a) cuvintele “Card – legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap” scrise cu majuscule în limba română; după un spaţiu adecvat, cuvintele “Card – legitimatie de parcare” vor fi scrise cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene;
 2. b) cuvintele “Model al Comunitatii Europene” în limba română;
 3. c) ca fundal, codul distinctiv al Romaniei: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând Uniunea Europeană.

(4) Partea din stânga verso conţine:

 1. a) numele titularului;

 

 

 1. b) prenumele titularului;
 2. c) semnătura titularului sau alt însemn autorizat;
 3. d) fotografia titularului.

(5) Partea din dreapta verso conţine:

 1. a) afirmaţia “Acest card – legitimaţie îndreptăţeşte titularul la locurile de parcare special amenajate în Romania”;
 2. b) afirmaţia “Atunci când va fi utilizat, cardul – legitimaţie va fi afişat în partea din faţă a vehiculului, astfel încât faţa cardului – legitimaţie să fie clar vizibilă pentru verificare”.

(6) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3), toate înscrierile vor fi făcute în limba română.

 

 

 

 

                Sarmizegetusa, 10.05.2022

 

 

 

                                  Initiator                                                                           Avizat

                                 Primar                                                                Secretar general

                            Hibais Leontin Dorin                                          Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                    

JUDEŢUL HUNEDOARA

PRIMARUL COMUNEI SARMIZEGETUSA

Str.Principala,  nr.4

Tel: 0254-776.510

Fax: 0254-776.552

E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 Web: www.comuna-sarmizegetusa.ro

 

Anexa nr. 2 la PH 34/2022

 

 

    Modelul de card-legitimație de

 parcare pentru persoanele cu handicap

 

– față –

 

 

 

 

– verso –

 

 

 

                       Initiator                                                          Avizat

                             Primar                                             Secretar general UAT

                     Hibais Leontin Dorin                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

ROMÂNIA                    

JUDEŢUL HUNEDOARA

PRIMARUL COMUNEI SARMIZEGETUSA

Str.Principala,  nr.4

Tel: 0254-776.510

Fax: 0254-776.552

E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 Web: www.comuna-sarmizegetusa.ro

 

 

Anexa nr. 3 la PH 34/2022

 

CATRE,

 

PRIMARIA  COMUNEI  SARMIZEGETUSA

DOMNULUI PRIMAR

 

 

 

CERERE

Pentru obtinerea cardului – legitimatie pentru locurile gratuite de parcare

 

 

 

Subsemnatul(a)_____________________________________________cu domiciliul/resedinta  in comuna Sarmizegetusa, sat ____________________judetul Hunedoara,  nr._______,bloc________ scara_______ etaj______ ap.____cod postal_____________ telefon fix _______________, mobil____________________ avand B.I./C.I. seria _____________, nr___________persoanacu  handicap grad___________ conform certificatului de incadrare nr. ____________ eliberat  de  Comisia de Evaluare  a  Persoanelorcu Handicap Hunedoara, solicit prin prezenta, in conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, eliberarea unui card – legitimatie pentru locurile gratuite de parcare.

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente :

 • copie de pe certificatul de încadrare cu grad de handicap, în termen de valabilitate
 • 2 fotografii color dimensiuni 3X4
 • actul de identitate
 • certificatul de naştere pentru copilul cu handicap (dacă e cazul)
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului
 • cartea de identitate a autovehicolului
 • documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap
 • act de curatelă / hotărâre judecătorească pentru punerea sub interdicție și desemnarea reprezentantului legal (dacă e cazul)
 • cardul – legitimaţie expirat, în original, în situaţia în care solicitantul a mai deţinut un astfel de card – legitimaţie

 

      Data                                                                           Semnatura

______________                                                                              ___________________

 

        Sarmizegetusa, 10.05.2022

 

                            

                             Initiator                                                          Avizat

                             Primar                                             Secretar general UAT

                     Hibais Leontin Dorin                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

Nr.66/10.05.2022

 

REFERAT

La PH nr.34/20222

privind eliberarea cardurilor   / legitimaţiilor  de parcare gratuite pentru

persoanele cu handicap

 

Având în vedere prevederile Legii nr.  448/2006, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care prevede: “ART. 65 privind că cel puţin 4% din numărul total al locurilor de parcare dar, nu mai puţin de 2 locuri sunt rezervate pentru spaţiile de parcare gratuită a mijloacelor de transport pentru persoanele cu handicap.

(2)    Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de

un card – legitimaţie  pentru locurile  gratuite de parcare.  Autovehiculul  care transportă o persoană cu handicap posesoare de card – legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.

 • Modelul cardului – legitimaţie va fi stabilit în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de către autorităţile administraţiei publice locale.
 • Costurile aferente dreptului prevăzut la alin, (2) se suportă din bugetele locale.

 

(5) In spaţiile de parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de domiciliu
administratorul acestora repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare”;

  Luând în considerare solicitările persoanelor cu handicap care vor fi înregistrate  la Primăria comunei Sarmizegetusa cu număr  de înregistrare , privind eliberarea unui card – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoane cu handicap.

            Compartimentul de Asistenţă Socială  se va ocupa de tot ce inseamna procedura si eliberare  carduri – legitimaţii de parcare, evidenta se va tine  într-un registru special necesar pentru a ţine o evidenţă clară a acestor carduri necesare pentru a transportul persoanele cu handicap.

              Propun domnilor si doamnelor consilier ai Consiliului Local Sarmizegetusa analizarea proiectului de hotarare mentionat si aprobarea in forma prezentata.

 

 

 

 

Primar,

Hibais Leontin Dorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

Nr.66/10.05.2022

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

La PH nr.34/20222

privind eliberarea cardurilor   / legitimaţiilor  de parcare gratuite pentru

persoanele cu handicap

 

 

 

 

 

Domnilor/doamnelor  consilier,

 

     In vederea respectarii prevederilor legale in vigoare, se propune spre aprobare, Regulamentul privind eliberarea cardului-legitimatiei de parcare gratuita pentru persaonele cu handicap.

          La initierea proiectului de hotarare s-au avut in verede prevederile:

 • prevederile art. 65 alin. (1) – (4) din Legea nr. 448/2006, privind privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art. 40 din H.G. nr. 268/2007, pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 223/2007 de aprobare a modelului cardului – legitimaţie pentru persoanele cu handicap;
 • prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art.7 alin(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

In conformitate cu art. 139 alin. (1), art.155 alin.1 lit.d), alin.5 lit.c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,va rog sa supuneti spere analiza si aprobare proeictul de hotarare mentionat , proiect initiat de primarul comunei Sarmizegetusa.

Proiectul indeplineste conditiile de fapt și de drept in vederea  inițierii si propun aprobarea lui in forma prezentata.

 

 

p.Secretar general UAT

Bugariu Simona Nicoleta

 

 

Posted in Anunturi publice.