DOCUMENTAŢIA NECESARĂ SUSŢINERII CERERII PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PRIMARULUI

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ SUSŢINERII CERERII PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PRIMARULUI

 1. actul constitutiv al societăţii, statutul sau după caz, rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului, în copie;
 2. certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele acestuia, în copie;
 3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, pentru declararea punctului de lucru, original;
 4. Dovada titlului asupra imobilului, în copie;
 5. acorduri, avize autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, certificate ori alte documente prevăzute în legislaţia în vigoare ca necesare pentru desfăşurarea activităţii economice autorizate, în copie conformă cu originalul;
 6. declaraţie privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică, conform modelului prevăzut în anexa 2 la H.G.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publica neincluse în structurile de primire turistice, original;
 7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu s-au făcut modificări care să afecteze destinaţia iniţială a spaţiului sau certificat de urbanism, autorizaţie de construire privind construirea ori schimbarea destinaţiei spaţiului, original;
 8. certificat de atestare fiscală eliberat, în condiţiile legii, de structura cu atribuţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, original;
 9. dovada achitării taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a acordului primarului
 10. acordul vecinilor ( unde este cazul) în original
 11. contract de prestări servicii salubrizare, în copie
 12. în cazul aplicării vizei anuale, se depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că indeplineşte toate condiţiile legale pentru a putea funcţiona şi că nu au intervenit modificări în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare, iniţiale, făcăndu-se referire inclusiv la numărul de inregisrare/seria şi valabilitatea avizelor, acordurilor, autorizţiilor, certificatelor, licenţelor şi alte asemenea documente deţinute şi care sunt obligatorii pentru activitatea economică desfăşurată
 13. declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că indeplineşte toate condiţiile legale pentru a putea funcţiona şi că nu au intervenit modificări în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare, iniţiale
 14. acorduri/avize/negatii, etc de la alte institutii, in functie de specificul activitatii ( DSP, DSVSA, ISU, etc)
 15. copie carte de identitate solicitant/reprezentant firma
 16. pentru vizare Acordul initial in original

IMPORTANT!
Toate documentele se trimit pe adresa de email:
secretar-general@comuna-sarmizegetusa.ro
___________

Posted in Actele necesare, FĂRĂ CATEGORIE.