HCL 1/2024 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare al comunei Sarmizegetusa, pe anul 2023

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 1 din 08.01.2024

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
a deficitului secţiunii de dezvoltare al comunei Sarmizegetusa, pe anul 2023

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 08.01.2024

Având in vedere proiectul de hotarare nr.1/2024 si referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Sarmizegetusa, nr. 1 din 08.01.2024, raportul Compartimentului contabilitate si resurse umane nr. 2/08.01.2024 și avizele favorabile ale comisisiilor de specialitate ale consiliului Local Sarmizegetusa nr.1/08.01.2024, nr.2/08.01.2024 si nr.3/08.01.2024;
Având in vedere prevederile Capitolului V, art. 5.16.3 alin. (1), lit. b din OMFP nr. 5389/15.12.2023 privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerciţiului bugetar al anului 2023, modificat prin OMFP nr. 5426/23.12.2023;
Ţinând cont de prevederile art.58 , alin.(14) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 39 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. a), art.139 alin.(1) alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), art.243 alin.(1) lit.a) din Oug nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare al comunei Sarmizegetusa, în sumă de 700.305,38 lei pe anul 2023.
Art.2. Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Sarmizegetusa şi compartimentul financiar-contabil si resurse umane al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.
primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului financiar-contabil si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei prin grija secretarului general.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 08.01.2024. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E NR. 1/2024
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
a deficitului secţiunii de dezvoltare al comunei Sarmizegetusa, pe anul 2023

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;
Având in vedere proiectul de hotarare nr.1/2024 si referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Sarmizegetusa, nr. 1 din 08.01.2024 si raportul Compartimentului contabilitate si resurse umane nr. 2/08.01.2024;
Având in vedere prevederile Capitolului V, art. 5.16.3 alin. (1), lit. b din OMFP nr. 5389/15.12.2023 privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerciţiului bugetar al anului 2023, modificat prin OMFP nr. 5426/23.12.2023;
Ţinând cont de prevederile art.58 , alin.(14) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 39 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. a), art.139 alin.(1) alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), art.243 alin.(1) lit.a) din Oug nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

PROPUNE:
Art. 1.- Aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare al comunei Sarmizegetusa, în sumă de 700.305,38 lei pe anul 2023.
Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Sarmizegetusa şi compartimentul financiar-contabil al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.
Art.3.-Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.
primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa.

SARMIZEGETUSA, 08.01.2024

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR SECRETAR GENERAL
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Nr.1/08.01.2024

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare al comunei Sarmizegetusa, pe anul 2023

Potrivit reglementărilor OMFP nr. 5389/15.12.2023 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023, modificat prin OMFP nr. 5426/23.12.2023, până pe data de 09.01.2024 se aprobă de către Consiliul local acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la finele anului din excedentul anilor precedenți;
Excedentul bugetului local al comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2022 a fost de 706.615,95 lei din care utilizat in anul 2023 a fost de 700.305,38 lei-secțiunea dezvoltare, diferența fiind de 6.310,57 lei sold la finele anului 2023 în secțiunea de dezvoltare și 32.571,33 în secțiunea de funcționare , în baza contului de execuție la 31 decembrie 2023.
Având în vedere considerentele expuse, propun Consiliului local al comunei Sarmizegetusa să adopte o hotărâre în acest sens.

PRIMAR,
HIBAIS LEONTIN DORIN

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr.02/08.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare al comunei Sarmizegetusa, pe anul 2023

Potrivit reglementărilor OMFP nr. 5389/15.12.2023 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023, modificat prin OMFP nr. 5426/23.12.2023, până pe data de 09.01.2024 se aprobă de către Consiliul local acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la finele anului din excedentul anilor precedent.
Excedentul bugetului local al comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2022 a fost de 706.615,95 lei din care utilizat in anul 2023 a fost de 700.305,38 lei-secțiunea dezvoltare, diferența fiind de 6.310,57 lei sold la finele anului 2023 în secțiunea de dezvoltare și 32.571,33 în secțiunea de funcționare , în baza contului de execuție la 31 decembrie 2023.

Consider oportun şi necesar acest proiect de hotărare.

INSPECTOR,
SOCACIU AURORA GINA

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.