HCL 2/2024 Privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza teritoriala a comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, pentru anul scolar 2024 – 2025

CONSILIUL LOCAL SARMIZEGETUSA

HOTARAREA NR. 2 din 08.01.2024
Privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza teritoriala a comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, pentru anul scolar 2024 – 2025

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 08.01.2024

Având în vedere:

– Proiectul de hotarare nr.2/2023, referatul de aprobare al primarului nr.3/08.01.2024 si raportul compartimentului de resort nr.4/08.01.2024;
– Adresa Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa nr.1507/06.12.2023 prin care comunica propunerea privind reteua scolara din comuna Sarmizegetusa pentru anul scolar 2024-2025;
– Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.4/08.01.2024, nr.5/08.01.2024 si nr.6/08.01.2024;
Luand in considerare avizul conform al Inspectoratului Scolar al judetului Hunedoara, comunicat cu adresa nr. 5136/31/19.12.2023 si inregistrata la Primaria comunei Sarmizegetusa la nr.2669/28.12.2023;
În conformitate cu prevederile art.16, art.19 alin (6) lit.a) I ale art.23 din Legea nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar, a prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ţinând cont de Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6800/12.12.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru annul scolar 2024-2025 si ale Ordinului Ministerului Educatiei nr.6799/12.12.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind reorganizarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridical pentru annul scolar 2024-2025;
In baza art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a si art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit.ee, art.196, alin. 1, lit. a si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

ART. 1 . Se aproba organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2024-2025 de pe raza comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara astfel: SCOALA GIMNAZIALA SARMIZEGETUSA, localitatea Sarmizegetusa, str. Principala nr.1, cu personalitate juridica.
ART. 2 Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei si directorul Scolii Gimnaziale din comuna Sarmizegetusa.
ART. 4 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa, ISJ Hunedoara , Scolii Gimnaziale din comuna Sarmizegetusa si se afiseaza la sediul Primariei Comunei Sarmizegetusa si pe site.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 08.01.2024. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.