HCL 14/2024 pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.14 din 07.03.2024

pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara,
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 07.03.2024

Având în vedere:
– Proiectul de hotarare nr.15/2024 Pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei Comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație
– referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa inregistrat in Registrul special la nr.29/06.03.2024 .;
-raportul de specialitate al Compartimentului de resort, inregistrat in Registrul special la nr.30/06.03.2024;
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.36/07.03.2024, nr.39/07.03.2024 si nr.42/07.03.2024;
– Hotărârea Consiliului local Sarmizegetusa privind aderarea comunei sarmizegetusa la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”
– adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, din data de 31.01.2024 și hotărârile adunării generale a asociației nr. 4/2024 și nr. 5/2024;

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei 2, cap. II, pct. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioareale;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7) lit. s), art.139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Se aprobă modificarea art. 3 din hotărârea nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei Comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație, care va avea următorul conținut:
,,Art. 3 (1) Se aprobă plata cotizaţiei comunei Sarmizegetusa, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, în cuantum de 13,5 lei/locuitor/an, ce se va suporta din bugetul local al comunei Sarmizegetusa.
(2) Plata cuantumului cotizaţiei prevăzut la alin. 1 se va face, în condiţiile prezentei hotărâri, anual, până la modificarea valorii cuantumului, în condiţiile legii, în funcţie de numărul de locuitori, comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara”.

Art. II Se aprobă modificarea art. 4 din hotărârea nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație, care va avea următorul conținut:
”Art. 4 (1)Se aprobă tariful de capturare în cuantum de 100/lei/câine capturat, ce va fi practicat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
(2) Decontarea cheltuielii prevăzută la alin. (1) se va face pe baza de documente justificative, intocmite potrivit legii și documentelor specifice, în baza cărora funcționează serviciul”.

Art. III Ducerea la îndeplinire a hotărârii se face prin grija Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a Serviciului cadastru, agricultura si exploatarea pajiştilor şi a primarului comunei Sarmizegetusa.

Art. IV Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. V Prezenta hotărâre se publică pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro şi se comunică, în condițiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa şi privat, Direcţiei economice, Compartimentului administrație publică locală, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 07.03.2024.
Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.
Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.