HCL 13/2024 de modificare a anexei la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.13 din 07.03.2024

de modificare a anexei la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei SARMIZEGETUSA, judetul Hunedoara,
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 07.03.2024

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare nr.14/2024 de modificare a anexei la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”
-HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”
-referatul de aprobare al Primarului comunei SARMIZEGETUSA, inregistrat in Registrul special la nr. 27/06.03.2024
-raportul de specialitate al Compartimentului proiecte europene, inregistrat in Registrul special la nr. 28/06.03.2024;
– avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa inregistrate in Registrul special cu nr.35/07.03.2024, nr.38/06.03.2024 si nr.41/07.03.2024;
-prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
-prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
-prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economica – Memoriu justificativ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/07.03.2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

In temeiul prevederilor ale art. 129 alin.2 lit.b) si d), alin.4 lit.d), alin.7 lit.n), art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a), art.197, art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA” conform Anexei la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta .

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei SARMIZEGETUSA.

Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei SARMIZEGETUSA, Compartimentului proiecte europene si se afiseaza pe site- ul primariei;

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 07.03.2024.
Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.
Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

CONSILIUL LOCAL SARMIZEGETUSA

Anexa la HCL nr.13/07.03.2024

1. Se constata necesitatea dotarii dotarea Compartimentului de Gospodarire Comunala din Comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara propus in memoriul justificativ care face obiectul prezentului proiect, ca urmare a lipsei unor echipamente si dotari adecvate in cadrul acestuia, cu scopul derularii de activitati specifice, in vederea cresterii nivelului de confort al populatiei.
2. Oportunitatea realizarii investitiei rezida pe de o parte din posibilitatea accesarii Masurii 6.3 – Dezvoltarea Satelor, submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, LEADER, PNDR, cat si din premisele de dezvoltare ulterioara a conditiilor de viata ale locuitorilor comunei, respectiv asigurarea unor echipamente și accesorii performante cu care sa se realizeze activitati specifice de gospodarire comunala, cum ar fi cum ar fi intretinere de drumuri si ulite, intretinere de drumuri de exploatatie agricola, intretinere rigole pluviale, diverse sapaturi, intretinere spatii verzi, interventii in zone calamitate, etc.
3. Investitia are un potential economic semnificativ, deoarece prin crearea conditiilor minime de baza pentru locuitorii comunei, se reduce migratia catre zonele urbane invecinate, se incurajeaza migrarea dinspre zonele urbane spre localitate, aceste aspecte avand impact asupra economiei locale prin consumul generat de populatia din comuna.
4. Numarul total al populatiei comunei este de 1.195 locuitori, conform Rezultatului final al recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2011, iar numarul locuitorilor deserviti de proiect este, de asemenea, de 1.195 locuitori.
5. Proiectul de investitii are urmatoarele caracteristici principale:
Valoarea totala a investitiei 43.035,47
Durata de realizare a investitiei 12 luni
Număr echipamente achiziționate 13 buc

CARACTERISTICI TEHNICE ECHIPAMENTE:
A. VIDANJĂ
Caracteristici tehnice:

Volum container (L) Minim 6000
Capacitate compresor (l/min) Minim 6000
Viteza maxima de remorcare (km/h) 40
Timp umplere (min) 2
Lungime furtun (m) 5
Sistem franare hidraulic
Lungime (mm) Minim 5000
Latime (mm) Minim 1600
Inaltime (mm) Minim 2300

B. TOCATOR RESTURI VEGETALE-
Caracteristici tehnice:
Latime de taiere (cm): Minim 100 cm
Transmisie: directa
Numar ciocane: Minim 16

C. MOTOPOMPA APA MURDARA
Caracteristici tehnice:
• Motor– 6.5 CP
• Debit maxim – 800l/min
• Aspiratie – 7 m
• Inaltime refulare – 26m (260 m drept)
• Diametru pompa 3’ (75 mm)

D. MOTOFIERASTRAU
Caracteristici tehnice:
• Capacitate cilindrică cm³-Minim 50
• Putere kW/CP-Minim 3/4
• Greutate kg- Maxim 9 kg
• Nivel putere acustică dB(A) – Maxim 150 dB(A)

E. MOTOCOASA
Caracteristici tehnice:
• Putere motor- Minim 1,6kW / 2,1 CP
• Capacitate rezervor combustibil-Minim 0.6 l
• Greutate-Maxim 10 kg
• Lungimea-Minim 1.70 m

F. DRUJBA DE TAIAT LA INALTIME
Caracteristici tehnice:
• Capacitate cilindrica: Minim 24 cm³
• Putere: Minim 1.2 CP
• Greutate: Maxim 9 kg

G. CUPA
Caracteristici tehnice:
• 600 mm, cap. SAE Lt. 192,
• greutate 160 kg,
• deschidere RL 700 mm,
• adancime P 400 mm

H. CUPA TALUZARE
Caracteristici tehnice:
• 1500 mm,
• cap. SAE Lt. 245,
• greutate 209 kg,
• deschidere RL 525 mm,
• adancime P 380 mm

I. CUPA TRAPEZOIDALA
Caracteristici tehnice:
• 1.200 mm,
• Greutate- Maxim 220 kg,
• Deschidere D 675 mm,

J. PICON
Caracteristici tehnice:
• Greutatea totală- Maxim 500 KG
• Presiune de operare 120-150 kg/cm²
• Intervalul de debit hidraulic 50-90 l/min
• Frecvenţa de impact 400-800 bpm

6 .Prezenta hotarare se completeaza cu datele din hotararea 12/07.03.2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

Sarmizegetusa, 07.03.2024

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.