HCL 19/2022 RECTIFICAREA I A BUGETULUI LOCAL

 

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

 e  mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr.19/ 2022

        privind Rectificarea a-I -a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

 

Consilul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2022

 

            Avand in vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotarare nr.19/23.03.2022 inregistrat cu nr.37/23.03.2022 ,  raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.38/23.03.2022 si avizele comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.51/29.03.2022 , nr.54/29.03.2022 si nr.57/19.03.2022.

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal;

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                               HOTARASTE:

 

Art.1   Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2022 cu suma de 15 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 4.789,50 mii lei la venituri si in suma de  6.289,50 mii lei la cheltuieli. 

          

     Art. 2. Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

42.02.34

07.01.01

 

+ 5 mii lei

+10 mii lei

 

 

 

 

51

-20.01.08

-20.01.09

 

68

-15.01   

 

 

+4 mii lei

+6 mii lei

 

+ 5 mii lei

 

 

Total

15 mii lei

Total

15 mii lei

         

     Art. 3. Suma de 1.100 lei ,reprezentand sume din excedentul  anului 2021 va fii folosita in cadrul capitolului 70.02, alin. 58.04.02-Canalizare pentru plata facturilor rezultate din lucrarile efectuate,suma repartizata dupa cum urmeaza:trimestrul I-500 mii lei,trimestrul II-500 mii lei, trimestrul III-100 mii lei.

       Art. 4. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                           

        Art. 5. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Serviciului  Buget finante a Consiliului Local Sarmizegetusa si se  afiseaza la sediul Consiliului Local prin grija secretarului. 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA

            Obrejan Marius Ciprian                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                              Bugariu Simona – Nicoleta

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea calificata

Adoptata prin vot deschis.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: 9, voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

 

Posted in HCL adoptate.