HCL 19/2024 EXECUTIE BUGETARA TRIM. I ANUL 2024

                                                                              ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA nr.19 din 26.04.2024

 

               Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I  al anului 2024

 

        

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2024

 

 

Analizand referatul de aprobare   Nr. 37/19.04.2024 a Primarului Comunei Sarmizegetusa la proiectul de hotarare nr.19/2024 ,contul de executie, referatul compartimentului de resort nr. 38/19.04.2024 si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.51/26.04.2024, nr.56/26.04.2024 si nr.61/26.04.2024 ;

In temeiul art.49 alin12,art.58,art.71 alin.4,art.73 alin.3 din  Legea 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare;art1 alin 2 si art.28 alin 9 din Legea 81/1991 Legea Contabilitatii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

  In baza  art. 129, art. 133, art.136 si art.137  art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                    

 

                                                              HOTARASTE :

 

 

        Art . 1  Se aproba executia bugetara pe trim. I  al anului 2024  conform anexei la prezenta hotarare;    

            Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                       

Art. 3  Prezenta hotarare se comunica  Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Compartimentului contabilitate , primarului comunei Sarmizegetusa si se  afiseaza la avizierul primariei pentru aducere la cunostinta publica.

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 26.04.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:8, impotrivă: 0, abţineri:1

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.