HCL 18/2024 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU 3 LUNI

                                                       ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 18 din 26.04.2024

 

Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Mai 2024

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2024

 

Avand  in vedere referatul de aprobare nr.35/19.04..2024 la proiectul de hotărâre nr.18/2024  iniţiat de primarul comunei Sarmizegetusa , privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara , pentru o perioadă de trei luni ,raportul secretarului  nr. 36/19.04.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa, pentru o perioadă de trei luni si avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.50/26.04.2024, nr.55/26.04.2024 si nr.60/26.04.2024;

In baza  art. 123 alin.(3)-(4), 129 alin.(14), art. 139 alin.1, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

PROPUNE :

 

ART. 1 Incepand cu luna MAI  2024 , doamna  consilier HIBAIS ILEANA – MIRABELA indeplineste funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara, pentru o perioadă de trei luni( mai, iunie, iulie 2024) .

ART. 2  Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                   

ART. 3  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa, persoanelor interesate si se afiseaza la sediul Primariei Comunei Sarmizegetusa.

 

 

 

 

                   Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

   Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 26.04.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.