HCL 2 /28.02.2022 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 2/2022

 

 

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA , JUDEŢUL HUNEDOARA, PENTRU O PERIOADĂ DE TREI LUNI INCEPAND CU LUNA FEBRUARIE 2022

 

           

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2022

 

Avand  in vedere referatul de aprobare nr.5/12.01.2022 la proiectul de hotărâre nr.3/2022 iniţiat de primarul comunei Sarmizegetusa , privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara , pentru o perioadă de trei luni

  • avînd în vedere raportul secretarului 6/12.01.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa, pentru o perioadă de trei luni ;
  • avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.4/28.01.2022, nr.11/28.01.2022 si nr.18/28.01.2022;

In baza  art. 123 alin.(3)-(4), 129 alin.(14), art. 139 alin.1, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTARASTE :

ART. 1 Incepand cu luna FEBRUARIE 2022 , domnul  consilier  OBREJAN MARIUS CIPRIAN indeplineste funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara, pentru o perioadă de trei luni(februarie, martie, aprilie 2022) .

ART. 2  Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                   

ART. 3  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa, persoanelor interesate si se afiseaza la sediul Primariei Comunei Sarmizegetusa.

 

 

                        Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                             BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

                      Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla

Adoptata prin vot deschis.

Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 8,

voturi pentru: 8,

impotrivă: 0,

abţineri: 0.

Posted in HCL adoptate.