HCL 3/28.01.2022 NOMINALIZARE CONSILIERI LOCALI EVALUARE SECRETAR GENERAL COMUNA

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 3 /2022

privindnominalizareaconsilierilorlocali, care săfacă parte din comisiapentruevaluareaactivităţiiSecretarului General al UAT comunaSarmizegetusa

 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara;

                    Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2022

 

 

 

            Examinândreferatul de aprobare alprimaruluicomuneiSarmizegetusa nr.7/12.01.2022, prin care se propunenecesitateanominalizării consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, , în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie, raportul nr.8/12.01.2022siavizelecomisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmiegetusa nr.5/28.01.2022, nr.12/28.01.2022 si nr.19/28.01.2022.

Luand in considerareprevederilorart.485, alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ cu modificarilesicompletarileulterioare, precumsi art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 16 şi art. 22 din anexa 6 la la O.U.G. nr. 57/2019 privindcoduladministrativ, cu modificărileşicompletărileulterioare;

            In baza  art. 129, alin. 1, alin. 14, si art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. ee, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ;

 

HOTARASTE:

 

Art. 1Se nominalizează consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Sarmizegetusa, după cum urmează:

1.HIBAIS IULIAN GABRIEL

2.HIBAIS ILEANA MIRABELA

 

            Art. 2Comisia de evaluare a secretarului general al comuneiSarmizegetusa se constituieprindispozitie a primaruluicomuneiSarmizegetusapebazanominalizarilorConsiliului Local al ComuneiSarmizegetusa.

 

            Art. 3Prezentahotărâreva fi dusă la îndeplinire de primarulcomuneiSarmizegetusaşicomisia de evaluare, ceva fi constituităprindispoziţiaacestuia.

 

 

                Art. 4Obiectiveleindividualeşiindicatorii de performanţă se aduc la cunoştinţafuncţionarului public la începutulperioadei evaluate.

 

 

Art. 5Prezentahotărârepoate fi contestată la TribunalulHunedoara, SectiaContenciosadministrativşi fiscal, întermenulşicondiţiileprevăzute de Legea nr. 554/2004 privindcontenciosuladministrativ, cu modificărileşicompletărileulterioare.

 

Art. 6Prezentahotărâre se comunică, înconditiilelegii: InstitutieiPrefectuluiJudeţuluiHunedoara, PrimaruluicomuneiSarmizegetusa, persoanelornominalizate la art.1 si se afiseaza conform legii.

 

Sarmizegetusa, 28.01.2022

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                   SECRETAR GENERAL

BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla

Adoptataprinvotdeschis.

Consilieriînfuncţie 9,

Consilieriprezenţi: 8,

voturipentru: 8,

impotrivă: 0,

abţineri: 0.

 

Posted in HCL adoptate.