RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 544/2001 PE ANUL 2021

 

 

 

 

 

Anexa nr.10 – Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001                                                                                        APROB

                                                                                                                                                                                                                                Primar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Hibais Leontin Dorin

          Elaborat

Socaciu Aurora Gina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021

 

Subsemnata, Socaciu Aurora Gina, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:

     _

    |x| Foarte bună

     _

    |  | Bună

     _

    |_| Satisfăcătoare

     _

    |_| Nesatisfăcătoare

 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2021:

 1. Resurse şi proces
 2. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?

 

     _

    |X| Suficiente

 

        _

    |_| Insuficiente

 

 1. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt:

     _

    |X| Suficiente

     _

    |_| Insuficiente

 

 1. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:

     _

    |  | Foarte bună

     _

    |X| Bună

        _

    |_| Satisfăcătoare

     _

    |_| Nesatisfăcătoare

 

 1. Rezultate

 

 1. Informaţii publicate din oficiu
 2. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?

     _

    |X| Pe pagina de internet

     _

    |X  | La sediul instituţiei

     _

    |_| În presă

     _

    |_| În Monitorul Oficial al României

     _

    || În altă modalitate: posibilitatea de consultare la sediul instituţiei, în punctul de informare-documentare.

 

 1. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?

     _

    |X| Da

     _

    |_| Nu

 

 1. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-a aplicat?
 2. a) Organizarea unui panou special in holul institutiei.
 3. b) Asigurarea unei bune vizibilitati pe pagina de internet a institutiei

 

 1. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?

     _

    || Da, acestea fiind:

     _

    |x_| Nu

 

 1. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?

     _

    |X| Da

     _

    |_| Nu

 

 

 1. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

Modificarea paginii de internet a institutiei.

 

 

 1. Informaţii furnizate la cerere

 

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public

În funcţie de solicitant

După modalitatea de adresare

de la persoane fizice

de la persoane juridice

pe suport hârtie

pe suport electronic

Verbal

6

4

2

 

6

 

 

Departajare pe domenii de interes                                           

 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)                                          

2

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

3

c) Acte normative, reglementări 

1

d) Activitatea liderilor instituţiei

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

f) Altele, cu menţionarea acestora:

 

 

2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil

Termen de răspuns

Modul de  comunicare

Departajate pe domenii de interes

Redirecţio-nate către alte instituţii în 5 zile

Soluţionate favorabil în termen de 10 zile

Soluţiona-te favorabil în termen de 30 zile

Solicitări pentru care termenul a fost depăşit

Comuni-care electro-nică

Comuni-care în format hârtie

Comuni-care verbală

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

Acte

norma-

tive, regle-mentări

Activi-tatea liderilor institu-ţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

Altele (se precizează care)

6

0

6

0

0

6

0

0

2

3

1

 

 1. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

    3.1. Nu a fost cazul.

    3.2. …………..—……………………………

    3.3. …………..—…………………………..

 

 1. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

    4.1. Nu a fost cazul.

    4.2. …………..—……………………………

 

5. Număr  total de  solicitări

respinse 

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de    interes

Exceptate, conform legii

Informaţii inexistente

Alte motive (cu precizarea acestora)

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

Acte normative, reglementări

Activitatea liderilor instituţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

Altele (se     precizează care)

 

 

5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):

    ……………………. — ………………………………………….

 

 1. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001,  cu modificările şi completările ulterioare                          

6.2. Numărul de plângeri în instanţă  la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi| completările ulterioare

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

 

1

1

 

 

 

 

 1. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public

 

7.1. Costuri

Costuri totale de funcţionare ale compartimentului

Sume încasate din serviciul de copiere        

Contravaloarea serviciului de  copiere (lei/pagină)

Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii  serviciului de copiere?

 

 

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public

 1. a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

     _

    |X| Da  Sunt disponibile pe portal.ddbra.ro în subsistemul GIS, cu autentificare .

     _

    |_| Nu

 1. b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

 

Realiare punct de informare

 1. c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

 

Solicitare finantare punct informare – documentare

 

Posted in Raport Legea 544.