HCL 21/2024 privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare

                                                                              ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA nr.21 din 26.04.2024

 

privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru atribuirea contractului de achiziție publică

 “Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru,

Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2024

 

Examinând Proiectul de hotarare nr.21/2024 , referatul de aprobare nr. 41 din 19.04.2023 şi raportul compartimentului de resort nr.42/19.04.2023 din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei hotarari privind  aprobarea Documentelor suport si Documentația pentru atribuirea  contractului de achiziție publică având ca obiect: Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare;

Având în vedere :

a)adresa nr. 661/2023 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, înregistrată la Primăria Sarmizegetusa cu nr.790  din 17.04.2023 și anexele la aceasta;

b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”; 

c)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judetul Hunedoara”;

d)hotărârea consiliului local Sarmizegetusa privind asocierea Comunei Sarmizegetusa cu Județul Hunedoara și cu unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara;

 1. e) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sarmizegetusa nr.53/26.04.2024, nr.58/26.04.2024 si nr.63/26.04.2024

In conformitate cu:

– ordonanta de Urgenta nr. 133/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

– Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență nr. 74/2018pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;

– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de către membrii A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;

– Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;

-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;

-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 10, alin. 5, coroborat cu art. 8 alin.3, lit. ddin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor art. 7, alin. 1-4 si 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administratia publica;

           In baza dispoziţiilor  art. 129, alin. 2, lit d, alin. 7, lit.n,  art. 139, alin. 1, alin. 3, lit.h, coroborat cu art. 5, lit. cc, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197-199, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,           

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.(1) Se aprobă Documentele suport în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara”, care cuprind:

 1. a) Strategia de contractare privind atribuirea contractelor de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara, prin procedura de „LICITATIE DSCHISĂ”;
 2. b) Studiul de fundamentare al duratei contractului de delegare;

(2). Documentele suport sunt cuprinse in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

 

      Art.2.(1) Se aprobă Documentația de atribuire care conține:

 1. a) Instrucțiunile pentru ofertanți (fisa de date a achizitiei);
 2. b) Caietul de sarcini și anexele la acesta (1-7);
 3. c) Proiectul contractului privind Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara;
 4. d) Formularele.

       (2). Documentele sunt cuprinse in anexa nr.2 la prezenta hotarare.

 

Art.3. Se mandatează domnul primar HIBAIS LEONTIN-DORIN, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,  pentru aprobarea Documentelor suport și pentru aprobarea Documentației de atribuire prevazute la art.1 si 2.

Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „LICITATIE DSCHISA” și să încheie contractele de achiziție pentru zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara.

Art.5. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. comuna Sarmizegetusa contractul de achiziție de pentru zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza primarul comunei Sarmizegetusa.

Art.7. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8. Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9 Prezenta  se afişează pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara.

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 26.04.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

 

                                                                                          Anexa nr. 1 la HCL nr. 21/2024

 

 

Documentele suport privind atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara

 

 

Cuprind:

 1. a) Strategia de contractare privind atribuirea contractelor de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara, prin procedura de „LICITATIE DSCHISĂ”;
 2. b) Studiul de fundamentare al duratei contractului de delegare;

 

            (datorita numarului mare de pagini, documentele se regasesc in formar CD)

 

 

 

 

Sarmizegetusa, 26.04.2024

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Anexa nr. 2 la HCL nr. 21/2024

 

 

Documentația de atribuire pentru atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara

 

 

Cuprind:

 1. a) Instrucțiunile pentru ofertanți (fisa de date a achizitiei);
 2. b) Caietul de sarcini și anexele la acesta (1-7);
 3. c) Proiectul contractului privind Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara;
 4. d) Formularele.

 

            (datorita numarului mare de pagini, documentele se regasesc in formar CD)

 

 

Sarmizegetusa, 26.04.2024

 

 

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.