HCL 22/2024 privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara si a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din judetul Hunedoara

                                                                   

 

    ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr.22 din 26.04.2024

 

privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara si a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din judetul Hunedoara

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2024

 

 

      Avand in vedere Proiectul de hotarare nr.22/2024, referatul de aprobare nr. 43/19.04.2023 Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara si a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din judetul Hunedoara si raportul compartimentului de resort nr.28/06.02.2023

Având în vedere :

a)adresele  nr. 595/2024 si nr.715/2024 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, înregistrate la Primăria comunei Sarmizegetusa sub nr. 621/27.03.2024 respectiv cu nr.733/10.04.2024 și anexele la aceasta;

b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”; 

c)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judetul Hunedoara”;

d)hotărârea consiliului local Sarmizegetusa privind asocierea Comunei Sarmizegetusa cu Județul Hunedoara și cu unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara;

e)avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.54/26.04.2024, nr.59/26.04.2024 si nr.64/26.04.2024

Luand in considerare:

– ordonanta de Urgenta nr. 133/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

– Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență nr. 74/2018pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;

– Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;

-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;

 

 

 

           In baza dispoziţiilor  art. 129, alin. 2, lit d, alin. 7, lit.n,  art. 139, alin. 1, alin. 3, lit.h, coroborat cu art. 5, lit. cc, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197-199, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,           

,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aproba Anexa nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara , conform anexei nr.1 parte integranta din prezenta hotarare;

 

Art. 2 Se aproba Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din judetul Hunedoara, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare;

 

Art. 3 Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale comuna Sarmizegetusa stabilit în condiţiile art. 132 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, să voteze, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,  pentru aprobarea, în cadrul acesteia, a  documentelor mentionate la art.1 si art.2 din prezenta hotarare.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 5 Prezenta  se afişează pe site-ul www.comuna-sarmizegetus.ro si se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, .

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 26.04.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 22/2024

 

                                               

Anexa nr. 3

REDEVENȚA

LA NIVELUL SMID JUDEȚUL HUNEDOARA

 

Având în vedere faptul că:

(i) prin contractul de finanțare Consiliul Județean, în calitate de titular al Proiectului are obligația să asigure durabilitatea și sustenabilitatea acestuia și,

 

(ii) în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, redevența trebuie să aibă un cuantum similar nivelului amortizării bunurilor puse la dispoziția operatorului, se poate concluziona că nivelul minim al redevenței se calculează prin raportare la valoarea amortizării bunurilor puse la dispoziția operatorului,

 

Consiliul Județean Hunedoara a transmis A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara atașat adresei nr. 19.697/12.09.2023, Raportul de expertiză contabilă pentru calcularea redevenței aferente bunurilor puse la dispoziția operatorului care prestează serviciul de salubrizare, în cadrul Proiectului „Sistemului de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara” (SMID).

 

Cadrul legal aplicabil calculului redevenței

  • H.G. nr. 2.139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
  • Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 2.139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe amortizarea a fost calculată în 3 variante:

  • în prima variantă amortizarea a fost calculată având în vedere durata de utilizare stabilită de către U.A.T. Județul Hunedoara – CJ Hunedoara, care a stabilit o durată de utilizare medie, acolo unde perioada de utilizare este de ex. 8 – 12 ani s-a stabilit 10 ani. În această variantă, valoarea amortizării anuale este în sumă de 8.583.359,88 lei;
  • în varianta a doua, amortizarea s-a calculat având în vedere durata minimă de utilizare stabilită în H.G. nr. 2139/2004, actualizat în anul 2023, rezultând o valoare a amortizării anuale în sumă de 9.817.728, 61 lei;
  • în varianta a treia, amortizarea s-a calculat având în vedere durata maximă de utilizare stabilită în H.G. nr. 2139/2004, actualizat în anul 2023, rezultând o valoare a amortizării în sumă de 7.334.488,50 lei.

Ținându-se seama de modificările legislative reglementate de Legea nr. 225/17.11.2016, art.l, pct.56  (11), lit. m), care impun stabilirea nivelului redevenţei de către autorităţile locale la valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în proprietatea publică şi puse la dispoziţie operatorului odată cu încredinţarea serviciului /activităţii de utilităţi publice cu luarea în considerare a gradului de suportabilitate al populaţiei -Valoarea redevenţei se va stabili de cvătre Autoritatea Contractantă în conformitate cu prevederile legale, având în vedere limitarea acesteia la rata de suportabilitate a tarifelor/taxelor de salubrizare pentru utilizatorii casnici, precum şi de prevederile

art.l6, al.2) din O.U.G. nr.133/2022, se propune a fi luată în considerare varianta a treia de calcul, respectiv amortizarea în sumă de 7.334.488,50 lei.

 

Astfel că, prin adresa nr. 24084/01.11.2023 emisă de către CJ Hunedoara a fost comunicat A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara, cuantumul redevenței la nivelul SMID, fără a se lua în calcul redevența cuvenită UAT -urilor care au pus la dispoziția sistemului bunuri, aceasta având valoarea de 7.334.488,50 lei.

 

Luându-se în calcul și redevența cuvenită U.A.T. -urilor care au pus la dispoziție stații de transfer și sortare, respectiv Brad și Hațeg și U.A.T -urile care au pus la dispoziție alte bunuri (platforme), calculul nivelului anual  al redevenței totale și repartizarea pentru fiecare dintre cele 4 zone de colectare din cadrul SMID Județul Hunedoara este redat în tabelul de mai jos:

         
 

Tabel centralizator cu redevența la nivelul SMID Județului Hunedoara

 

Zona de colectare/U.A.T.

Redevența CJ Hunedoara

Redevență Stație sortare/transfer/

bunuri UAT

Total

Redevența SMID

 
 

[Lei/an]

[Lei/an]

[Lei/an]

 

Zona 1 Brad

71.101,12

 

92.620,45

 

Brad

 

21.519,33

 

Zona 2 Hațeg

1.748,40

 

28.847,64

 

Hațeg

 

27.099,24

 

Zona 3 Centru

16.349,40

 

190.408,41

 

Hunedoara

 

131.559,00

 

Călan

 

21.512,61

 

Simeria

 

10.549,58

 

Vețel

 

10.437,82

 

Zona 4 Petroșani

1.571.271,11

 

1.571.271,11

 

CMID Bârcea Mare

5.674.018,47

 

5.674.018,47

 

Total

7.334.488,50

222.677,58

7.557.166,08

         

          Sarmizegetusa, 26.04.2024

 

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Anexa nr. 2 la PH nr. 22/2024

 

 

A.D.I.  S.I.G.D. HUNEDOARA                                

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILARE

DIN  JUDEŢUL HUNEDOARA

 

 

 

MARTIE 2024

 

 

            (datorita numarului mare de pagini, anexa se regaseste in format CD)

 

 

 

 

 

    Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.