HCL 43 DIN 29.06.2022 INCHEIERE CONTRACT DE COMODAT

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E    nr. 43 din 29.06.2022

Privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF 64062 .nr.cadastral 64062 Muzeului National de Istorie al Transilvaniei

 

 

 

                      Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa,judeţul Hunedoara

                           Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2022

 

 

           Având în vedere:

-proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF 64062, nr.cadastral 64062 Muzeului National de Istorie al Transilvaniei;

-referatul de aprobare nr.83/23.06.2022  al primarului comunei Sarmizegetusa;

-raportul nr.84/23.06.2022  al secretarului general al comunei Sarmizegetusa;

– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa nr.123/29.06.2022, nr.127/29.06.2022 si nr.131/29.06.2022.

           În conformitate cu:

-prevederile art.108, art.154, alin.1, art.362 alin.2 si alin.3, art.349-352,  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.129,alin.2,lit.c,alin.6,lit.a,art.139,alin.3,lit.g și art.196,alin.1,lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1.Se aprobă contractul de comodat încheiat între Comuna Sarmizegetusa şi Muzeul National de Istorie al Transilvaniei cu sediul în municipiul Cluj – Napoca, jud.Cluj  având ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului teren intravilan in suprafata de 471 mp ,înscris în CF nr.64062 Sarmizegetusa ,nr.cad 64062 pe o perioada de 10 ani,conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art.2.Se împuternicește dl primar al comunei Sarmizegetusa,  Hibais Leontin Dorin pentru semnarea contractului de comodat.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, în condiţiile şi în termeneleprevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica : primarului comunei Sarmizegetusa,Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, Muzeului National de Istorie al Transilvaniei,compartimentului agricol si se afiseaza conform legii.

 

 

 

 

        Presedinte de sedinta                                                       Contrasemneaza

              Consilier local                                                           Secretar General

      Obrejan Pamela Corina                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 29.06.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri:0 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA SARMIZEGETUSA                                                Anexa la HCL nr.43/2022

 

 

CONTRACT DE COMODAT

a imobilului înscris în CF 64062.nr.cadastral 64062

Incheiat astazi __________2022

 

  1. PARTILE CONTRACTANTE

 

1.1. Unitatea administrativ teritoriala – comuna Sarmizegetusa – prin reprezentant legal Primar – Hibais Leontin Dorin – cu sediul în jud.Hunedoara, loc.Sarmizegetusa, str.Principala, nr.4, C.U.I. 4633293, in calitate de comodant  pe de o parte,

și

1.2. Muzeul National de Istorie al Transilvaniei, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str.Constantin Daicoviciu,nr.2, jud.Cluj, reprezentata prin manager Marcu Felix-Florin, in calitate de comodatar.

 

Partile enumerate mai sus, in baza HCL Sarmizegetusa nr.____/2022 au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Comodantul da spre folosinta cu titlu gratuit comodatarului imobilul teren intravilan situat în localitatea Sarmizegetusa, nr.178 ,jud.Hunedoara,înscris în CF nr.64062 Sarmizegetusa ,nr.cad 64062- A1 în suprafață de 471 mp,categorie de folosinta curti constructii ,având valoare de inventar de 19.817 lei, in vederea desfasurarii activitatii specific  de cercetare arheologica.

 

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:

a). sa ingrijeasca si sa conserve imobilul descris la pct.2.1. ca un bun proprietar;

b).sa foloseasca imobilul conform destinatiei sale, sa conserve sis a utilizeze bunul asemeni unui bun proprietar

c). la încetarea folosinței gratuite,să restituie bunul în starea în care l-a primit,în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de sarcini;

d).sa prezinte anual Consiliului local comunei Sarmizegetusa ,raport privind activitatea de utilitate publica desfasurata,gradul de implementare la nivelul colectivitatii,precum și prognoza și strategii pentru perioada următoare;

e)să permită accesul autorității locale pentru efectuarea controlului asupra bunurilor

f)să nu modifice bunul în parte ori în integralitatea lui;

g)folosința dobândită asupra bunului în baza prezentului contract nu poate fi transmisă,nici oneros și nici cu titlu gratuit ,unei alte persoane;

h)titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa Consiliul local cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate publică,precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

i)sa  respecte normele de mediu, sanatate si securitate la incendiu.

j)sa suporte din bugetul propriu toate lucrarile si cheltuielile de intretinere a terenului potrivit destinatiei sale

 

3.2 Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:

a). sa predea spre folosinta comodatarului bunul descris la pct.2.1.;

b). sa raspunda de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale imobilului.

c)suportă cheltuielile de întreținere a bunului potrivit destinației acestuia.

  1. d) să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin prezentul contract;

e)să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului,atunci când interesul public legitim o impune.

 

  1. DURATA CONTRACTULUI

4.1 Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de 10 ani cu posibilitatea de prelungire .

4.2 Predarea-primirea materială a imobilului se va face in termen de 10 ( zece) zile de la data semnarii contractului

 

  1. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei Instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

– nu-si executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la punctul 3.1 si 3.2. din prezentul contract;

– isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectarea a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract sau

– in termen de 15 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

5.2 Partea care invoca o cauza de incetarea prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

5.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect aupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

5.4 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

5.5 La data stabilita in prezentul contract sau prin acordul partilor.

 

VI.NOTIFICARILE INTRE PARTI

6.1Orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul stipulate in partea introductiv a prezentului contract.

6.2 In cazul notificarii facuta pe cale postal,se va face prin scrisoare recomandata, cu confirmare d eprimire, si se considera primita de destinatar, la data mentionata de oficiul postal primitor pe confirmarea de primire.

6.3 Notificarile verbale nu se iau in considerare.

 

VII.MODALITĂȚI DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII ȘI SANCȚIUNI

7.1.Constituie contravenții ,dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate,potrivit legii penale,infracțiuni,următoarele fapte:

a)încălcarea prevederilor punctului 3.1 lit.b,c,d,e,f din prezentul contract

b)încălcarea prevederilor punctului 3.1 lit.g din prezentul contract

Contravențiile prevăzute la lit.a se sancționează cu amendă de 5000 lei la 15000 lei.

Contravențiile prevăzute la lit.b se sancționează cu amendă de 5000 lei la 10000 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuții de control.

Contravențiilor prevăzute mai sus le sunt aplicabile dispozițiile OG nr.2/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 

VIII. LITIGII

8.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezulatate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

8.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

 

  1. CLAUZE FINALE

9.1 Modificare prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.

9.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea anterioara sau ulterioara incheierii lui.

9.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

9.4 Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 exemplare astazi _____________, data semnarii lui.

 

         COMODANT                                                                 COMODATAR

      UAT-comuna Sarmizegetusa                  Muzeul National de Istorie al Transilvaniei

         prin Primar                                                          prin Manager

   Hibais Leontin Dorin                                                         Marcu Felix-Florin

 

         Presedinte de sedinta                                                                       Contrasemneaza

              Consilier local                                                                            Secretar General

      Obrejan Pamela Corina                                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

Posted in HCL adoptate.