HCL 45/2022 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 45/2022

 

 

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA , JUDEŢUL HUNEDOARA, PENTRU O PERIOADĂ DE TREI LUNI INCEPAND CU LUNA AUGUST 2022

 

           

 

                Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara

 

                            Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.07.2022

 

Avand  in vedere referatul de aprobare nr.87/18.07.2022 la proiectul de hotărâre nr.45/2022 iniţiat de primarul comunei Sarmizegetusa , privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara , pentru o perioadă de trei luni

  • avînd în vedere raportul secretarului 88/18.07.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa, pentru o perioadă de trei luni ;
  • avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.133/29.07.2022, nr.137/29.07.2022 si nr.141/27.09.2022.

In baza  art. 123 alin.(3)-(4), 129 alin.(14), art. 139 alin.1, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTARASTE :

 

ART. 1 Incepand cu luna AUGUST 2022 , domnul  consilier POPESCU PETRISOR EUGEN indeplineste funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara, pentru o perioadă de trei luni(august, septembrie, octombrie 2022) .

ART. 2  Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                   

ART. 3  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa si se afiseaza pe site-ul Primariei Comunei Sarmizegetusa.

 

 

 

                    Presedinte de sedinta                                         Contrasemneaza Secretar General UAT

                  Obrejan Pamela Corina                                                        Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE  majoritatea simpla

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 29.07.2020. Consilieri în funcţie 9,

 Consilieri prezenţi: 9.

Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

 

Posted in HCL adoptate.