HCL 5/2024 Executie trim 4 anul 2023

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 5 din 31.01.2024

Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2023

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2024

Analizand Proiectul de hotarare nr.6/2024, referatul de aprobare Nr. 11/23.01.2024 a Primarului Comunei Sarmizegetusa la proiectul de hotarare nr.6/2024 ,contul de executie, referatul compartimentului de resort nr. 12/23.01.2024 ;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.9/31.01.2024, nr.13/31.01.2024 si nr.17/31.01.2024.
In temeiul art.49 alin12,art.58,art.71 alin.4,art.73 alin.3 din Legea 273 /2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;art1 alin 2 si art.28 alin 9 din Legea 81/1991 Legea Contabilitatii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 129, art. 133, art.136 si art.137 art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2 si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE :

Art . 1 Se aproba executia bugetara pe trim. IV al anului 2023 conform anexei la prezenta hotarare;
Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Compartimentului contabilitate , primarului comunei Sarmizegetusa si se afiseaza la avizierul primariei pentru aducere la cunostinta publica.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 31.01.2024. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:8, impotrivă: 0, abţineri:1

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.