HCL 4/2024 rivind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

HOTARAREA NR. 4 din 31.01.2024

Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa
Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2024

Avand in vedere Proiectul de hotarare nr.5/2024, referatul de aprobare inregistrat sub nr. 9/23.01.2024 prin care se propune analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati, in scopul respectarii legislatiei in materie si a imbunatatirii activitatii, raportul compartimentului de resort nr.10/23.01.2024;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.8/31.01.2024, nr.12/31.01.2024 si nr.16/31.01.2024;
Avand in vedere prevederile art.1, alin. (1), alin. (2),, lit. a), art. 3-4 si art. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 si Ordinul ministrului agriculturii nr.25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
In temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit. s, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Coduladministrativ;

HOTARASTE :

Art.1. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa pentru trimestrul IV al anului 2023, conform celor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa, tinut in format electronic si pe suport de hartie, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba modelul invitatiei prin care compartimentul agricol invita la primarie persoanele fizice si juridice care au obligatia declararii datelor in registrul agricol, conform anexei 3 la prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.
Art.5. Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6.Prezenta hotarare poate fi contestat la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile si termenul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7. Prezenta hotarare se comunica: Institutiei Prefectului judetului Hunedoara, compartimentului agricol, compartimentului impozite si taxe locale , primarului comunei Sarmizegetusa, si se afiseaza pe site-ul institutiei.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 31.01.2024. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0;

Anexa 1 la HCL nr.4/2024

STADIUL ÎNSCRIERII DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA LA 31.12.2023

La nivelul compartimentului agricol, s-au inregistrat, la sfarsitul trimestrului IV al anului 2023, următoarele:

Poziții registru agricol deschise până la data de 31.12.2023
– un număr de 13 volume cu 566 poziții in registrul agricol ale persoanelor cu domiciliu in localitate;
– un număr de 3 volume cu 124 poziții in registrul agricol ale persoanelor cu domiciliu in alte localități;
– un număr de 1 volum cu 43 poziții in registrul ale persoanelor juridice cu sediul pe raza UAT Sarmizegetusa
– un număr de 1 volum cu 14 poziții in registrul agricol, ale persoanelor juridice cu sediul pe raza altor UAT.
Până la data de 31.12.2023 s-au deschis un număr de …………12…..poziții noi în registru agricol și s-au făcut modificări pentru un număr de …………………-…….poziții.
Până la data de 31.12.2023 s-au înregistrat un număr de 52 contracte de arendare care au fost operate în registrul agricol.
Până la data de 31.12.2023 s-au întocmit un număr de 12 atestate de producător si s-au eliberat un număr de 12 carnete de comercializare a produselor agricole.
Până la data de 31.12. 2023 pentru un număr de 12 persoane decedate s-a completat în termen legal în registru agricol mențiuni cu privire la moștenitorii legali declarați.
Până la data de 31.12. 2023 s-au înregistrat în registrul agricol un număr de……………—-…… construcții noi comunicate de compartimentul urbanism.
Până la data de 31.12. 2023 s-au verificat și rezolvat un număr de…………-…….. alerte în sistemul informatic registru agricol.
În trimestrul IV al anului 2023 s-a asigurat colaborarea cu Agenția de Plăti în vederea diseminării informațiilor cu privire la subvențiile agricole de care pot beneficia cetățenii comunei. De asemenea s-au consiliat fermierii cu privire la documentele necesare pentru depunerea dosarelor la APIA pentru subvenții agricole. Astfel s-au eliberat un număr de ………220………… adeverințe pentru dosare APIA.
Până la data de 31.12. 2023 s-au eliberat un numar de 154 de diverse adeverințe solicitate de cetățeni cu privire la datele înscrise în Registrele Agricole, referitoare la terenuri, clădiri, venit agricol precum și adeverințe de spațiu necesare la SPCLEP HATEG.

Până la data de 31.12.2023 s-a asigurat consilierea și s-au înregistrat un număr de 6 dosare cu privire la vânzarea terenurilor din extravilan conform Legii 17/2014.
Până la data de 31.12.2023 s-au făcut un număr de 1 verificări pe teren privind situația reală a datelor declarate la registrul agricol conform anexei nr. 2 la normele tehnice.
Datele din registre au fost transmite partial către Registrul Agricol Național (RAN).
Până la data de 31.12. 2023 s-au aplicat un număr de ……………-………..sancțiuni cu privire la registrul agricol.
Alte aspecte…………………………

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Anexa 2 la HCL nr.4/2024

PROGRAM DE MASURI
pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol

Nr.crt. Denumirea activitatii Termen de indeplinire Persoane responsabile
1. Se va efectua afisajul si instiintarea populatiei cu privire la procedura si termenele de inregistrare in registrele agricole si verificarea in teren a corectitudinii inscrierii datelor pe baza declaratiei date de catre capii gospodariilor si de catre reprezentantii legali a persoanelor juridice permanent Braila Alina Andreea

2. Intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol se organizeaza conform celor prevazute la art.6 alin.1 din O.G nr.28/2008 privind registrul agricol , atat pe suport de hartie, cat si pe suport electronic. permanent Braila Alina Andreea

3. Registrul agricol, atat cel pe suport hartie, cat si cel in format electronic, se deschide pe o perioada de 5 ani, realizandu-se in mod obligatoriu corespondenta atat cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respectiv.
Registrul agricol in format electronic se tine in paralel cu registrul agricol pe suport hartie. permanent Braila Alina Andreea

4. Toate datele din registrul agricol, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, au caracter de interes public si trebuie sa fie corecte din punctul de vedere al proprietatii termenilor utilizati, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic si, dupa caz, sub aspectul punctuatiei, conform normelor academice in vigoare, potrivit prevederilor Legii nr.500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice. permanent Braila Alina Andreea

5. Registrul agricol pe suport hartie are caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatii :
-pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile : fiscal, agrar, protectie sociala, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar, servicii publice de interes local,
– pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor,
-este sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic, respectiv : statistica oficiala, pregatirea si organizarea recensamintelor agricole, ale cladirilor si ale populatiei, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observari statistice prin sontaj, etc
-Asigura baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificarilor incrucisate intre datele din registrul agricol si datele inscrise in registre specifice tinute de alte institutii. permanent Braila Alina Andreea

6. Registrul agricol in format electronic furnizeaza la termenele stabilite sau la cerere, date ce pot caracteriza un rand de formular, un formular, o structura administrativ-teritoriala, pentru unul sau mai multi ani, pastrand codurile de rand si denumirile din cadrul formularelor registrului agricol pe suport hartie. permanent Braila Alina Andreea

7. Tehnica de completare a registrului agricol se face conform Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024. permanent Braila Alina Andreea

8. Comunicarea către Compartimentul impozite si taxe locale,in termen de 3 zile lucratoare,a modificarilor intervenite in registrul agricol,referitoare la terenuri,categoria de folosinta a acestora,la cladiri sau orice alte bunuri detinute in proprietate sau in folosinta,dupa caz,de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale prevazute de Codul fiscal.
De asemenea,datele instrumentate la nivelul Compartimentului Impozite si taxe locale si Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, care fac obiectul inscrierii in registrul agricol, se comunica compartimentului de resort in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii lor,prin grija conducatorului compartimentului respectiv permanent Braila Alina Andreea
Ionutiu Andreia Tatiana
Bora Valentin Eduard
9. Secretarul comunei verifica concordanta dintre cele doua forme de registre iar în funcţie de rezultatul controlului impun măsuri, care vor fi duse la îndeplinire, în condiţiile legii. semestrial Secretar comuna

10. O zi pe saptamana, functionara cu atributii in completarea registrului agricol va efectua verificari in teren privind declaratiile inregistrate permanent Braila Alina Andreea

11. Orice modificare in registrul agricol se va face numai cu avizul scris al secretarului comunei permanent Braila Alina Andreea

12. Se vor aplica sanctiunile prevazute de lege in cazurile in care,in urma verificarilor efectuate in teren,se constata declararea de date neconforme cu realitate,refuzul de declarare,nedeclararea in termenele stabilite si in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol permanent Primar, prin funcţionarii din structurile cu atribuţii, în condiţiile legii

Sarmizegetusa, 31.01.2024

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Anexa nr.3 la HCL nr.4/2024

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA SARMIZEGETUSA

Către,
d-l /d-na _________________________
_________________________________
(adresa)

In conformitate cu legislatia specifica in vigoare va reamintim faptul ca, inscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.
Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.
Faţă de acestea , vă invităm la sediul Primăriei Sarmizegetusa, situat în sat Sarmizegetusa pe strada Principala, nr.4, compartiment registru agricol , pentru depunerea declaraţiei cu privire la datele ce se înscriu în Registrul agricol.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie. Pentru efectuarea unei declaraţii complete care să conţină datele conform formularului Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră documente şi să fiţi în măsură a furniza date, după caz, privind: – cartea de identitate/buletinul de identitate/CUI, sau certificatele de stare civilă, după caz, pentru toate persoanele ce compun gospodăria; – documente şi informaţii privind terenurile deţinute în proprietate, în comuna Sarmizegetusa, precum şi alte localităţi, identificate pe parcele, tarlale, intravilan, extravilan, număr cadastral, număr carte funciară, vecinătăţi , categoria de folosinţă, nr. bloc fizic şi titularul dreptului de proprietate; – informaţii privind: suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii(din terenul proprietate, arendat, cote-părţi, etc); – numărul de pomi fructiferi – în livezi şi răzleţi – pe specii şi soiuri; – documente şi/sau informaţii privind animalele domestice deţinute la începutul anului,pe specii, grupe de vârstă şi sex; – documente şi/sau informaţii privind construcţiile deţinute pe raza localităţii(suprafaţa, materialele din care sunt construiţi pereţii, anul dării în folosinţă); – informaţii privind producţia vegetală şi animală obţinută.
În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face pe baza declaraţiei date sub semnătura proprie de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.
Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:
– a) în faţa secretarului comunei;
– b) în faţa notarului public;
– c) la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

De asemenea va informam urmatoarele:
In conformitate cu prevederile O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol , art. 11 (1) termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
Art.11 (2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea « report din oficiu» la rubrica « semnătura declarantului» .
Art. 20 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:
a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi a evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol;
c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol;
d) refuzul de a prezenta primarului informaţiile, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1).

Prezenta constituie un mod de aducere la cunoştinţă publică a dispoziţiilor legale privind Registrul agricol, obligaţie care revine autorităţilor administraţiei publice locale şi pe care o considerăm onorată .
Avand convingerea că cele prezentate v-au edificat asupra problematicii privind Registrul agricol, vă aşteptăm cu interes pentru realizarea acestui raport de autoritate, cooperare şi prestaţie între administraţia publică locală şi persoanele obligate să declarare în registrul agricol.

PRIMAR,
Compartiment agricol

Sarmizegetusa, 31.01.2024

Presedinte de sedinta Contrasemneaza,Secretar General UAT

Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.