HCL 4/28.01.2022 STADIU REG.AGRICOL TRIM.4 ANUL 2021

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 4 / 2022

Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

 

 

           Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

                     Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2022

 

Avand in vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr. 9/12.01.2022 prin care se propune analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati, in scopul respectarii legislatiei in materie si a imbunatatirii activitatii, raportul compartimentului de resort nr.16/20.01.2022  si avizele comisiilor Consiliului Local Sarmizegetusa nr.6/28.01.2022, nr.13/28.01.2022 si nr.20/28.01.2022.

Avand in vedere prevederile art.1, alin. (1), alin. (2),, lit. a), art. 3-4 si art. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 si Ordinul ministrului agriculturii nr.25/2020 pentru aprobareaNormelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

In temeiul  prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit. s, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Coduladministrativ;

 

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa pentru trimestrul IV al anului 2021, conform celor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa, tinut in format electronic si pe suport de hartie, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.

Art.4. Anexele nr. 1, si 2 fac parte integranta  din prezenta hotarare.

            Art.5.Prezenta hotarare  poate fi contestat la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile si termenul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.6. Prezenta hotarare  se comunica: Institutiei Prefectului judetului Hunedoara, compartimentului agricol, compartimentului impozite si taxe locale , primarului comunei Sarmizegetusa, si se afiseaza pe site-ul institutiei.

 

Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                             BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

                      Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla Adoptata prin vot deschis.

            Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: 8, voturi pentru: 8, impotrivă: 0,abţineri: 0.

 

Anexa 1 la HCL nr.  4/2022

 

STADIUL ÎNSCRIERII  DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA LA     31.12.2021

 

 

La nivelul compartimentului agricol, s-au inregistrat, la sfarsitul trimestrului 4 al anului 2021,  următoarele:

 

Poziții registru agricol deschise până la data de 30.12.2021

 

–  un  număr de  13  volume cu  547 poziții  in registrul agricol  ale persoanelor cu domiciliu in localitate;

– un  număr de 2   volume cu  79 poziții  in registrul agricol  ale persoanelor cu domiciliu in alte localități;

– un  număr de 1 volum cu 42 poziții  in registrul ale persoanelor juridice cu sediul pe raza UAT Sarmizegetusa

– un  număr de 1 volum cu 9 poziții  in registrul agricol, ale persoanelor juridice cu sediul pe raza altor UAT.

Până la data de 30.12.2021 s-au deschis un număr de …………5…..poziții noi în registru agricol și s-au făcut modificări pentru un număr de …………………-…….poziții.

Până la data de 30.12.2021 s-au înregistrat un număr de 57  contracte de arendare care au fost operate în registrul agricol.

Până la data de 30.12.2021 s-au întocmit un număr de 5   atestate de producător  si s-au eliberat un număr de 6  carnete de comercializare a produselor agricole.

Până la data de 30.12. 2021 pentru un număr de ……………4…….. persoane decedate s-a completat în termen legal în registru agricol  mențiuni cu privire la moștenitorii legali declarați.

Până la data de 30.12. 2021 s-au înregistrat în registrul agricol un număr de……………—-…… construcții  noi comunicate de compartimentul urbanism.

Până la data de 30.12. 2021 s-au verificat și rezolvat un număr de…………-…….. alerte în sistemul informatic registru agricol.

În trimestrul IV al anului 2021 s-a asigurat colaborarea cu Agenția de Plăti în vederea diseminării informațiilor cu privire la subvențiile agricole de care pot beneficia cetățenii comunei. De asemenea s-au consiliat fermierii cu privire la documentele necesare pentru depunerea dosarelor la APIA pentru subvenții agricole. Astfel s-au eliberat un număr de ………-…………  adeverințe pentru dosare APIA.

În trimestrul IV al anului 2021 s-au eliberat diverse adeverințe solicitate de cetățeni cu privire la datele înscrise în Registrele Agricole, referitoare la  terenuri, clădiri, venit agricol precum și adeverințe de spațiu necesare la SPCLEP HATEG.

Până la data de 30.12.2021 s-a asigurat consilierea și s-au înregistrat un număr de –dosare cu privire la vânzarea terenurilor din extravilan conform Legii 17/2014.

Până la data de 30.12.2021 s-au făcut un număr de 5 verificări  pe teren privind situația reală a datelor declarate la registrul agricol conform anexei nr. 2 la normele tehnice

Datele din registre au fost transmite  partial către Registrul Agricol Național (RAN).

Până la data de 30.12. 2021 s-au aplicat  un număr de ……………-………..sancțiuni cu privire la registrul agricol.

                                           Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

               HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

                                   Anexa 2 la HCL nr. 4 /2021

 

PROGRAM DE MASURI

pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol

 

Nr.crt.

Denumirea activitatii

Termen de indeplinire

Persoane responsabile

1.

Se va efectua afisajul si instiintarea populatiei cu privire la procedura si termenele de inregistrare in registrele agricole si verificarea in teren a corectitudinii inscrierii datelor pe baza declaratiei date de catre capii gospodariilor si de catre reprezentantii legali a persoanelor juridice

permanent

Braila Alina Andreea

 

2.

Intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol se organizeaza conform celor prevazute la art.6 alin.1 din O.G nr.28/2008 privind registrul agricol , atat pe suport de hartie, cat si pe suport electronic.

permanent

Braila Alina Andreea

 

3.

Registrul agricol, atat cel pe suport hartie, cat si cel in format electronic, se deschide pe o perioada de 5 ani, realizandu-se in mod obligatoriu corespondenta atat cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respectiv.

Registrul agricol in format electronic se tine in paralel cu registrul agricol pe suport hartie.

permanent

Braila Alina Andreea

 

4.

Toate datele din registrul agricol, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, au caracter de interes public si trebuie sa fie corecte din punctul de vedere al proprietatii termenilor utilizati, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic si, dupa caz, sub aspectul punctuatiei, conform normelor academice in vigoare, potrivit prevederilor Legii nr.500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice.

permanent

Braila Alina Andreea

 

5.

Registrul agricol pe suport hartie are caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatii :

-pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile : fiscal, agrar, protectie sociala, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar, servicii publice de interes local,

– pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor,

-este sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic, respectiv : statistica oficiala, pregatirea si organizarea recensamintelor agricole, ale cladirilor si ale populatiei, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observari statistice prin sontaj, etc

-Asigura baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificarilor incrucisate intre datele din registrul agricol si datele inscrise in registre specifice tinute de alte institutii.

permanent

 Braila Alina Andreea

 

6.

Registrul agricol in format electronic furnizeaza la termenele stabilite sau la cerere, date ce pot caracteriza un rand de formular, un formular, o structura administrativ-teritoriala, pentru unul sau mai multi ani, pastrand codurile de rand si denumirile din cadrul formularelor registrului agricol pe suport hartie.

permanent

 Braila Alina Andreea

 

7.

Tehnica de completare a registrului agricol se face conform Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.

permanent

Braila Alina Andreea

 

8.

Comunicarea către Compartimentul impozite si taxe locale, in termen de 3 zile lucratoare,a modificarilor intervenite in registrul agricol, referitoare la terenuri, categoria de folosinta a acestora, la cladiri sau orice alte bunuri detinute in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale prevazute de Codul fiscal.

De asemenea, datele instrumentate la nivelul Compartimentului  Impozite si taxe locale si Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, care fac obiectul inscrierii in registrul agricol, se comunica compartimentului de resort in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii lor, prin grija conducatorului compartimentului respectiv

permanent

Braila Alina Andreea

Ionutiu Andreia Tatiana

Bora Valentin Eduard

9.

Secretarul comunei verifica concordanta dintre cele doua forme de registre iar în funcţie de rezultatul controlului impun măsuri, care vor fi duse la îndeplinire, în condiţiile legii.

semestrial

Secretar comuna

 

10.

O zi pe saptamana, functionara cu atributii in completarea registrului agricol va efectua verificari in teren privind declaratiile inregistrate

permanent

Braila Alina Andreea

 

11.

Orice modificare in registrul agricol se va face numai cu avizul scris al secretarului comunei

permanent

 Braila Alina Andreea

 

12.

Se vor aplica sanctiunile prevazute de lege in cazurile in care, in urma verificarilor efectuate in teren, se constata declararea de date neconforme cu realitate, refuzul de declarare, nedeclararea in termenele stabilite si in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol

permanent

Primar, prin funcţionarii din structurile cu atribuţii, în condiţiile legii

 

                                           Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

               HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 4 / 2022

Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

 

 

           Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

                     Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2022

 

Avand in vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr. 9/12.01.2022 prin care se propune analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati, in scopul respectarii legislatiei in materie si a imbunatatirii activitatii, raportul compartimentului de resort nr.16/20.01.2022  si avizele comisiilor Consiliului Local Sarmizegetusa nr.6/28.01.2022, nr.13/28.01.2022 si nr.20/28.01.2022.

Avand in vedere prevederile art.1, alin. (1), alin. (2),, lit. a), art. 3-4 si art. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 si Ordinul ministrului agriculturii nr.25/2020 pentru aprobareaNormelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

In temeiul  prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit. s, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Coduladministrativ;

 

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa pentru trimestrul IV al anului 2021, conform celor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa, tinut in format electronic si pe suport de hartie, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.

Art.4. Anexele nr. 1, si 2 fac parte integranta  din prezenta hotarare.

            Art.5.Prezenta hotarare  poate fi contestat la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile si termenul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.6. Prezenta hotarare  se comunica: Institutiei Prefectului judetului Hunedoara, compartimentului agricol, compartimentului impozite si taxe locale , primarului comunei Sarmizegetusa, si se afiseaza pe site-ul institutiei.

 

Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                             BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

                      Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla Adoptata prin vot deschis.

            Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: 8, voturi pentru: 8, impotrivă: 0,abţineri: 0.

 

Anexa 1 la HCL nr.  4/2022

 

STADIUL ÎNSCRIERII  DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA LA     31.12.2021

 

 

La nivelul compartimentului agricol, s-au inregistrat, la sfarsitul trimestrului 4 al anului 2021,  următoarele:

 

Poziții registru agricol deschise până la data de 30.12.2021

 

–  un  număr de  13  volume cu  547 poziții  in registrul agricol  ale persoanelor cu domiciliu in localitate;

– un  număr de 2   volume cu  79 poziții  in registrul agricol  ale persoanelor cu domiciliu in alte localități;

– un  număr de 1 volum cu 42 poziții  in registrul ale persoanelor juridice cu sediul pe raza UAT Sarmizegetusa

– un  număr de 1 volum cu 9 poziții  in registrul agricol, ale persoanelor juridice cu sediul pe raza altor UAT.

Până la data de 30.12.2021 s-au deschis un număr de …………5…..poziții noi în registru agricol și s-au făcut modificări pentru un număr de …………………-…….poziții.

Până la data de 30.12.2021 s-au înregistrat un număr de 57  contracte de arendare care au fost operate în registrul agricol.

Până la data de 30.12.2021 s-au întocmit un număr de 5   atestate de producător  si s-au eliberat un număr de 6  carnete de comercializare a produselor agricole.

Până la data de 30.12. 2021 pentru un număr de ……………4…….. persoane decedate s-a completat în termen legal în registru agricol  mențiuni cu privire la moștenitorii legali declarați.

Până la data de 30.12. 2021 s-au înregistrat în registrul agricol un număr de……………—-…… construcții  noi comunicate de compartimentul urbanism.

Până la data de 30.12. 2021 s-au verificat și rezolvat un număr de…………-…….. alerte în sistemul informatic registru agricol.

În trimestrul IV al anului 2021 s-a asigurat colaborarea cu Agenția de Plăti în vederea diseminării informațiilor cu privire la subvențiile agricole de care pot beneficia cetățenii comunei. De asemenea s-au consiliat fermierii cu privire la documentele necesare pentru depunerea dosarelor la APIA pentru subvenții agricole. Astfel s-au eliberat un număr de ………-…………  adeverințe pentru dosare APIA.

În trimestrul IV al anului 2021 s-au eliberat diverse adeverințe solicitate de cetățeni cu privire la datele înscrise în Registrele Agricole, referitoare la  terenuri, clădiri, venit agricol precum și adeverințe de spațiu necesare la SPCLEP HATEG.

Până la data de 30.12.2021 s-a asigurat consilierea și s-au înregistrat un număr de –dosare cu privire la vânzarea terenurilor din extravilan conform Legii 17/2014.

Până la data de 30.12.2021 s-au făcut un număr de 5 verificări  pe teren privind situația reală a datelor declarate la registrul agricol conform anexei nr. 2 la normele tehnice

Datele din registre au fost transmite  partial către Registrul Agricol Național (RAN).

Până la data de 30.12. 2021 s-au aplicat  un număr de ……………-………..sancțiuni cu privire la registrul agricol.

                                           Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

               HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

                                   Anexa 2 la HCL nr. 4 /2021

 

PROGRAM DE MASURI

pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol

 

Nr.crt.

Denumirea activitatii

Termen de indeplinire

Persoane responsabile

1.

Se va efectua afisajul si instiintarea populatiei cu privire la procedura si termenele de inregistrare in registrele agricole si verificarea in teren a corectitudinii inscrierii datelor pe baza declaratiei date de catre capii gospodariilor si de catre reprezentantii legali a persoanelor juridice

permanent

Braila Alina Andreea

 

2.

Intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol se organizeaza conform celor prevazute la art.6 alin.1 din O.G nr.28/2008 privind registrul agricol , atat pe suport de hartie, cat si pe suport electronic.

permanent

Braila Alina Andreea

 

3.

Registrul agricol, atat cel pe suport hartie, cat si cel in format electronic, se deschide pe o perioada de 5 ani, realizandu-se in mod obligatoriu corespondenta atat cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respectiv.

Registrul agricol in format electronic se tine in paralel cu registrul agricol pe suport hartie.

permanent

Braila Alina Andreea

 

4.

Toate datele din registrul agricol, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, au caracter de interes public si trebuie sa fie corecte din punctul de vedere al proprietatii termenilor utilizati, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic si, dupa caz, sub aspectul punctuatiei, conform normelor academice in vigoare, potrivit prevederilor Legii nr.500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice.

permanent

Braila Alina Andreea

 

5.

Registrul agricol pe suport hartie are caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatii :

-pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile : fiscal, agrar, protectie sociala, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar, servicii publice de interes local,

– pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor,

-este sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic, respectiv : statistica oficiala, pregatirea si organizarea recensamintelor agricole, ale cladirilor si ale populatiei, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observari statistice prin sontaj, etc

-Asigura baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificarilor incrucisate intre datele din registrul agricol si datele inscrise in registre specifice tinute de alte institutii.

permanent

 Braila Alina Andreea

 

6.

Registrul agricol in format electronic furnizeaza la termenele stabilite sau la cerere, date ce pot caracteriza un rand de formular, un formular, o structura administrativ-teritoriala, pentru unul sau mai multi ani, pastrand codurile de rand si denumirile din cadrul formularelor registrului agricol pe suport hartie.

permanent

 Braila Alina Andreea

 

7.

Tehnica de completare a registrului agricol se face conform Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.

permanent

Braila Alina Andreea

 

8.

Comunicarea către Compartimentul impozite si taxe locale, in termen de 3 zile lucratoare,a modificarilor intervenite in registrul agricol, referitoare la terenuri, categoria de folosinta a acestora, la cladiri sau orice alte bunuri detinute in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale prevazute de Codul fiscal.

De asemenea, datele instrumentate la nivelul Compartimentului  Impozite si taxe locale si Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, care fac obiectul inscrierii in registrul agricol, se comunica compartimentului de resort in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii lor, prin grija conducatorului compartimentului respectiv

permanent

Braila Alina Andreea

Ionutiu Andreia Tatiana

Bora Valentin Eduard

9.

Secretarul comunei verifica concordanta dintre cele doua forme de registre iar în funcţie de rezultatul controlului impun măsuri, care vor fi duse la îndeplinire, în condiţiile legii.

semestrial

Secretar comuna

 

10.

O zi pe saptamana, functionara cu atributii in completarea registrului agricol va efectua verificari in teren privind declaratiile inregistrate

permanent

Braila Alina Andreea

 

11.

Orice modificare in registrul agricol se va face numai cu avizul scris al secretarului comunei

permanent

 Braila Alina Andreea

 

12.

Se vor aplica sanctiunile prevazute de lege in cazurile in care, in urma verificarilor efectuate in teren, se constata declararea de date neconforme cu realitate, refuzul de declarare, nedeclararea in termenele stabilite si in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol

permanent

Primar, prin funcţionarii din structurile cu atribuţii, în condiţiile legii

 

                                           Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

               HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate.