HCL 50/29.08.2023

HOTARAREA NR. 50 din 29.08.2023
Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata
de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap
pentru semestrul I al anului 2023

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.08.2023

Vazand:
– Proiectul de hotarare nr.52/2023, referatul de aprobare a Primarului comunei Sarmizegetusa nr.103/22.08.2023 prin care solicită aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I al anului 2023, raportul de specialitate nr. 104/22.08.2023 intocmit de catre Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa
În conformitate cu:
– prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 29 alin.1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– avand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.136/29.08.2023, nr.138/29.08.2023 si nr.140/29.08.2023;
In baza art. 129 alin.2 lit.d, alin 7 lit.b, art. 139, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2 si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I al anului 2023, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa
Art. 3.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Art. 4.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara, persoanei responsabile asistenta sociala si primarului comunei Sarmizegetusa.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 29.08.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Anexa la HCL nr.50/2023
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL
RAPORT
Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap pentru semestrul I al anului 2023

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local.
Potrivit art.29 alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, raportul conţine cel puţin următoarele:
 dinamica angajării asistenţilor personali,
 modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă,
 informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi,
 numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.
Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale, este de a monitoriza încondiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali, în vederea ameliorării situaţiei persoanelor cu handicap , astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la niveul lacare starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale.
Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă.
În contextuldat, la finele semestrului I al anului 2018, se înregistrau următoare le date :
1. Dinamica angajării asistenţilor personali:
La sfârşitul semestrului I al anului 2022, în cadrul Primariei Sarmizegetusa, figurează ca angajaţi un număr de 20 asistenti personali ai persoanelor cu handicap şi 3 indemnizatii lunare pentru persoana cu handicap .
Se remarca in continuare faptutul că gradul de rudenie reprezintă o pondere în rândul asistenţilor personali ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de această categorie profesională .
Contorm statisticii, numărul mai mare al persoanelor cu handicap este în rândul varstnicilor. In randul copiilorhandicapul este de regula genetic. Cele mai frecvente afecţiuni întâlnite la copii sunt: encefalopatie ,oligofrenie, sindrom Langdon-Down,distrofie musculară progresivă. Afecţiunile dobânditepe parcursul vieţii mai frecvente sunt: leucemie acută, limfon Hodking, sechele după traumatismcranio-cerebral, diferite forme de neoplasm, schizofrenie, psihoza-depresivă. La adulţii cu handicap predomină :hemiplegia, paraplegia. Sindromul Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în plăci ,polireumatismul articular acut.
2.Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa in comuna Sarmizegetusa a centrelor de tip respiro
Asistenţii personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, perioadă în care angajatorul trebuie să asigure un înlocuitor asistentului personal aflat în concediu, iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.
Pe teritoriul comunei Sarmizegetusa nu există însă un centru de tip respiro, astfel Primaria Sarmizegetusa, acorda persoanei cu handicap o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal, stabilita prin prevederile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 448/2006, republicata.
Informatii privind numărul de asistenţi personali instruiţi:
Conform dispoziţiilor art.38, lit.”a” din Legea nr.448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, precum şi a art.29, alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, asistentii personali au obligatia sa participle o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator. Persoana desemnata din cadrul Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa impreuna cu jurist primariei si cu medical de familie procedeaza la instruirea asistentilor personali respectand tematica din Ordinul 319/2007, aceasta instruire are loc de regula cu ocazia intrunirii asistentilor personali in vederea evaluarii medicale
si psihologice, o data pe an.
3. Numarul de controale efectuate asupra activităţii asistenţilor pesonali şi problemele sesizate:
Un rol important al instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale . Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a reinserţiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă permit persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice potenţialul fizic, spiritual şi social, în pofida handicapului de care suferă.
În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, Compartimentul de Asistenta Sociala dispune efectuarea de controale periodice(semestriale) asupra activităţii asistenţilor personali, precum si controale zilnice sau lunare in functie de situatie.
In momentul de fata , in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala activeaza o persoana cu studii de specialitate. În urma acestor controale au fost evidenţiate: climatul familial, reţeaua socială / legătura cu comunitatea, situaţia economică, educaţia, condiţiile de locuit, nevoile medicale.

Asistenţii personali au declarat pe proprie răspundere:
– că prestează pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap , în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
– că tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
– că vor comunica D.G.A.S.P.C. Deva şi Compartimentului de Asistenta Sociala, întermen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
De asemenea, la angajare, asistentilor personali le este adus la cunostinta prevederile art.38 din Legea 448/2006 si obligatiile ce le revin fata de persoana cu handicap.
Scopul vizitelor la domiciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic de informare, mediere şi consiliere referitor la noutăţile în domeniul social al persoanelor cu dizabilităţi, al serviciilor care pot fi accesate pe plan local.
Alte serv icii de care au beneficiat persoanele cu handicap:
– Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap care optează pentru aceasta formă în locul asistentului personal.
Nu s –au inregistrat abateri disciplinare a asistentilor personali.

In conformitate cu prevederile art .29alin.(1) din HG.268/2007 pentru aprobarea Normeor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, va propunem spre aprobare raportul prezentat.

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.