HOTĂRÂREA NR. 51 din 29.08.2023 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția in regim de urgentă in cazurile de violență domestica identificate pe raza UAT Sarmizegetusa

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 51 din 29.08.2023
privind constituirea echipei mobile pentru intervenția in regim de urgentă in cazurile de violență domestica identificate pe raza UAT Sarmizegetusa

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.08.2023

Examinând proiectul de hotărâre nr. 53/2023 iniţiat de primarul comunei Sarmizegetusa, referatul de aprobare nr.105/28.08.2023 prin care se propune stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgentă in cazurile de violență domestică, în scopul punerii în aplicare a legislaţiei în materia violenţei domestice;
Refertul compartimentului de resort nr.106/28.08.2023 si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr. 141/29.08.2023
În conformitate cu prevederile:
– Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combarea violenței domestice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Articolul 1 din Anexa la Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
– Prevederile art. 75-78 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul nr.146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestica de către polițiști;
– HCL 59/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgentă in cazurile de violență domestică
In baza art. 129 alin.2 lit.d, alin 7 lit.b, art. 139, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2 si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1 (1) Se constituie echipa mobila pentru intervenția in regim de urgentă in cazurile de violență domestica identificate pe raza UAT Sarmizegetusa în următoarea componenţă:
– Popescu Emanuela Patricia – inspector – coordonator;
– Bugariu Simona Nicoleta – consilier juridic – membru;
– Bora Valentin Eduard – inspector – membru

(2) Echipa mobia va verifica semnalarile privind situatiile de violenta domestica , cu sprijinul organelor de politie .
(3) Persoanele desemnate sa faca parte din echipa mobila vor avea urmatoarele atributii principale:
a) monitorizarea cazurilor de violenta domestica din sectorul sau unitatea teritoriala deservita; culegerea informatiilor asupra acestora; intocmirea unei evidente separate; asigurarea accesului la informatii la cererea organelor judiciare si a partilor sau reprezentantilor acestora;
b) informarea si sprijinirea lucratorilor politiei care in cadrul activitatii lor specifice intalnesc situatii de violenta domestica;
c) identificarea situatiilor de risc pentru partile implicate in conflict si indrumarea acestora spre servicii de specialitate;
d) colaborarea cu institutii locale de protectie a copilului si raportarea cazurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
e) instrumentarea cazului impreuna cu asistentul social;

Echipa mobila are rol de verificare a semnalarilor, de evaluare initiala si de realizare a demersurilor necesare pentru depasirea riscului imediat, constand in: transport la unitatea sanitara cea mai apropiata in situatiile in care victima necesita ingrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare penala, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protectie provizoriu, orientarea catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, in vederea gazduirii in centre rezidentiale adecvate nevoilor si aplicarii managementului de caz pentru victime si agresori.

Art. 2 Se imputernicește Primarul Comunei Sarmizegetusa să încheie Acorduri de colaborare cu reprezentanti ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum și reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil,.
Art. 3 Pentru interventiile de urgenta , echipa mobile va avea la dispozitie Dacia Duster din dotarea Primariei Sarmizegetusa.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primarul comunei Sarmizegetusa si de echipa mobila mentionata la art.1.
Art. 5 Incepand cu data prezentei hotarari isi inceteeaza aplicabilitatea HCL 59/2019.
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7 Prezenta hotărâre se va afişa pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro şi la aviziereul primariei Sarmizegetusa si se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusai si persoanelor nominalizate la art.1.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 29.08.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in Echipa interventie violenta domestica, FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate, Registrul pentru evidenta HCL.