HCL 52/29.08.2023 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani Bisericii Penticostale din satul Breazova, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL
______________________________________________________________________

HOTARARE nr. 52 din 29.08.2023

privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani Bisericii Penticostale din satul Breazova, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.08.2023

Avand in vedere:
– Proiectul de hotarare nr.54/2023 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult din Comuna Sarmizegetusa initiat de primarul comunei, referatul de aprobare nr. 107/28.08.2023 a Primarului Comunei si referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sarmizegetusa nr.108/28.08.2023;
-Solicitarea Bisericii Penticostale Breazova privind acordarea unui sprijin financiar inregistrata la Primaria Sarmizegetusa cu nr. 1755/25.08.2023, Anexa nr.2 la regulament, inregistrata la Primaria Sarmizegetusa sub nr. 1756/25.08.2023;
– Procesul – verbal al comisiei de evaluare a cererilor inregistrat cu nr.2 din data de 25.08.2023;
– HCL nr.2/31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor forme de sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Sarmizegetusa unităţilor de cult din comuna Sarmizegetusa, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.142/29.08.2023;
– Prevederile art. 3, alin. 3 din O. G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Romania, republicata, ale art.4 alin.2, art.5 si art.14 din H.G. nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvenului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l. Aproba alocarea de la bugetul local al Comunei Sarmizegetusa- Capitolul 67 alin.02.06 “Servicii religioase “, a sumei de 14.475 lei ca sprijin financiar pentru Biserica Penticostala Breazova pentru amenajare magazine de lemne si terasa.

Art.2. – Justificarea si decontarea cheltuielilor se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform prevederilor O.G.nr.82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.nr.1470/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Hotararea poate fi contestata in conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Parohiei Ortodoxe Sarmizegetusa ,precum si tuturor structurilor,serviciilor si institutiilor interesate si se afiseaza la avizier si pe site-ul institutiei.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 29.08.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.