HCL 54 din 16.09.2021 modernizare drumuri

 

 

H O T Ă R Â R E A     Nr. 54 din 16.09.2021

 

privind aprobarea implementarii proiectului de investitii „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA” , aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a Devizului General  pentru obiectivul  de investiție  „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA” si depunerea cererii de finantare prin programul Programul National de Investitii  “Anghel Saligny”

 

 

Consiliul Local Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

Intrunit astazi, 16.09.2021 in sedinta de extraordinara;

 

 

            Examinând Referatul de aprobare, prezentat de primarul comunei Sarmizegetusa , la Proeictul de hotarare nr.56/2021 privind aprobarea implementarii proiectului de investitii „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA” si aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a Devizului General  pentru obiectivul  de investiție  „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”,  înregistrat sub nr. 110/15.09.2021, raportul compartimentului de resort nr.111/15.09.2021 si avizele comisiilor de specialiate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.111/15.09.2021, nr.118/16.09.2021 si nr.119/16.09.2021.

În temeiul prevederilor HG nr.907//2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri public,  art. 7 alin. 6, 7  si ale art.  10 din HG 907/2016,  actualizata privind  etapele de elaborare  a continutului  cadru al documentatiilor  tehnico-econornice   aferente  obiectivelor/proiectelor   de investitii finantate din fonduri publice;

           Tinand seama de prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; 

            Avand in vedere prevederile  OUG nr.  28/2013 privind aprobarea  Programului  National de Dezvoltare  Locala, actualizata;

            Avand in vedere prevederile OG nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal – bugetare si prevederile OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“.

             In temeiul  art. 133 alin. 1,  art. 134 alin. 1,  lit. a, alin.  3, art. 135 alin.  1, alin. 3 si alin. 4, art. 196 alin. 1 , lit. a, art 243, alin. (1), din OUG 57/2019, Codul Administrativ;

 

                                                              

   HOTARASTE:

 

             Art. 1.- Se aprobă implementarea proiectului de investitii   „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA” si depunerea cererii de finantare prin Programul National de Investitii  “Anghel Saligny”.

 

                  

           

 

 

             Art.2. Se aproba  principalii  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”,  pentru Programul Național de Investiții ,, Anghel Saligny,,  conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art. 3. Se aprobă Devizul General aferent investitiei „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”,  pentru Programul Național de Investiții ,, Anghel Saligny,,  conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

          

           Art. 4. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare

 

            Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste d-nul Hibais Leontin – Dorin, primarul comunei Sarmizegetusa.

            

            Art. 6. Prezenta hotarare se poate contesta in termenele si conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

            Art.7. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului achizitii publice si Compartimentului proiecte europene din cadrul primariei Sarmizegetusa, altor institutii competente si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei, precum si pe pagina de internetwww.comuna-sarmizegetusa.ro

 

 

                   Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 16.09.2021. Consilieri în funcţie 9,

                                 Consilieri prezenţi: 7 . Voturi pentru: 7, impotrivă: – , abţineri: -.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.