HCL 53 din 16.09.2021 canalizare 2

 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr.  53 din 16.09.2021

 

Privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

investitii „ Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa ” ETAPA 2 , a cofinantarii de la  bugetul local a cheltuielilor neeligibile si depunerea cererii de finantare prin programul Programul National de Investitii  “Anghel Saligny”

 

 

Consiliul Local Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

Intrunit astazi, 16.09.2021 in sedinta de extraordinara;

 

                   Având în vedere referatul de aprobare  nr.108/15.09.2021  la Proiectul de hotarare nr.55/2021,  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa ” ETAPA 2 , a cofinantarii de la  bugetul local a cheltuielilor neeligibile si depunerea cererii de finantare prin programul Programul National de Investitii  “Anghel Saligny”,  raportul compartimentului de resort nr.109/15.09.2021 , avizele comisiilor de specialiate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.110/15.09.2021, nr.116/16.09.2021 si nr.117/16.09.2021;

              Avand in vedere prevederile OG nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal – bugetare si prevederile OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“.

             Avand in vedere prevederile  OUG nr.  28/2013 privind aprobarea  Programului  National de Dezvoltare  Locala, actualizata;

             Tinand cont de  prevederile art.1 art.4,art.8 alin.2.ale art.44 alin.2 din Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati,cu modificarile si completarile ulterioare, ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

Luand in considerare prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile multerioare si ale Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 In temeiul prevederilor art. 155 alin.1 lit.(d), alin.5 lit.(a), art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In conformitate cu art. 139 alin.1, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTARASTE:

 

         Art.1. Se aproba  principalii  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii publice „ Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa ” ETAPA 2 si depunerea cererii de finantare in cadrul Programului National de Investitii ,, Anghel Saligny,, conform anexei 1 la prezenta hotarare;

                                   

        Art.2. Se aproba  devizul general al obiectivului de investitii publice „ Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa ” ETAPA 2  -,  intocmit de SC SERCOTRANS SRL  pentru Programul Național de Investiții ,, Anghel Saligny,, conform anexei 2 la prezenta hotarare;

 

 

 

 

    

 

        Art.3. Se aprobă și se asigură cofinanțarea conform devizului general, de la bugetul local.

       

       Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste d-nul Hibais Leontin – Dorin, primarul comunei Sarmizegetusa.

   

       Art. 5. Prezenta hotarare se poate contesta in termenele si conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

   

        Art.6. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare

   

        Art.7. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului achizitii publice si Compartimentului proiecte europene din cadrul primariei Sarmizegetusa, altor institutii competente si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei, precum si pe pagina de internetwww.comuna-sarmizegetusa.ro

 

 

 

                   Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 16.09.2021. Consilieri în funcţie 9,

                                 Consilieri prezenţi: 7 . Voturi pentru: 7, impotrivă: – , abţineri: -.

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.