HCL 51 din 16.09.2021 rectificare bugetara

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 51 din 16.09. 2021

                     privind Rectificarea a-VI-a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

 

             Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara

Intrunit astazi, 16.09.2021 in sedinta extraordinara;

            Avand in vedere referatul de aprobare a nr.104 din 15.09.2021 la Proiectul de hotarare nr.53/2021  si  raportul compartimentului contabilitate nr.105 din 27.08.2021.

            Adresa Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa nr.88/14.09.2021 inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.1887/14.09.2021 prin care solicita suplimentarea bugetului cu suma de 35.000 lei, suma necesara bunei desfasurari a procesului de invatamant si pentru plata unor facturi;

            Avand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.108/15.09.2021, nr.112/16.09.2021 si nr.113/16.09.2021.

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal, avand în vedere contul de executie referitor la donatii si sponsorizari.

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                               HOTARASTE:

 

     Art . 1.Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2021 cu suma de 50 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 5.100,50 mii lei la venituri si in suma de 5.438,50 mii lei la cheltuieli.           

     Art. 2. Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

07.02.03

+50 mii lei

 

65-20.01.30

51-20.01.09

51-20.01.08

51-20.19

70-20.01.04

70-20.01.05

70-20.01.09

+35 mii lei

+3 mii lei

+1 mie lei

+1 mie lei

+2 mii lei

+3 mii lei

+5 mii lei

Total

50  mii lei

Total

50 mii lei

              Art. 3 Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                           

          Art. 4 Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Compartimentului Contabiliate si Resurse Umane din cadrul primariei Sarmizegetusa si se  afiseaza la sediul Consiliului Local si pe site prin grija secretarului. 

 

               Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 16.09.2021. Consilieri în funcţie 9,

                                 Consilieri prezenţi: 7 . Voturi pentru: 7, impotrivă: – , abţineri: -.

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.