HCL 55/2023 Privind aprobarea bugetului de credite interne al comunei Sarmizegetusa, pe anul 2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 55 din 13.09.2023

Privind aprobarea bugetului de credite interne al comunei Sarmizegetusa, pe anul 2023

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 13.09.2023

Având în vedere propunerile primarului comunei din raportul întocmit cu privire la aprobarea bugetului de credite interne al comunei Sarmizegetusa, pe anul 2023, înregistrat sub numărul 113 din 13.09.2023, raportul compartimentului de resort nr. 114 din 13.09.2023, avizul favorabil al comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.145/13.09.2023, nr.146/13.09.2023 si nr.147/13.09.2023;
În baza proiectului de hotărâre nr. 57 din 13.09.2023 privind aprobarea bugetului de credite interne al comunei Sarmizegetusa, pe anul 2023.
Având în vedere Convenția de împrumut nr. 382.883/07.09.2023, înregistrată sub numărul 1.784/30.08.2023 încheiată cu Ministerul Finanțelor și Comuna Sarmizegetusa în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2023, este necesară întocmirea Bugetului de credite interne cu suma de 847,57 mii lei.
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii privind bugetul de stat pentru anul 2023, nr. 368/2022, precum şi în baza art. 5, litera „cc”. art. 129, alin. (2), litera “b”, alin. (4), litera “a”, art. 139, alin. (3), litera „a”, art. 196, alin. (1), litera „a” art. 197, art. 199, alin. (1) și alin.(2) și art. 243, alin. (1), litera “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Bugetul de credite interne al comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2023, este în suma de 847,57 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Cheltuielile de credite interne pentru anul 2023 vor fi în sumă de 847,57 mii lei şi se vor înscrie la venituri, la capitolul 41.07.02.17 – sume aferente împrumuturilor contractate de către unitățile administrativ-teritoriale, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2023, iar la cheltuieli, la capitolul 67.07 – cultură, recreere și religie-354,13 mii si la capitolul 70.07 –locuinte,servicii,dezvoltare -493,44 mii lei.
Art. 3.- Aprobă Lista obiectivelor de investiții, pe anul 2023, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5.- Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara şi Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza
Bojin Ovidiu Aurel Secretar General
Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 13.09.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi 9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.