HCL 56/2023 Privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: “Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa”

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL
___________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA NR. 56 din 27.09.2023

Privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: “Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa”

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2023

Avand in vedere:
– Proiectul de hotarare nr.58/21.09.2023 privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: “Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720AM00021652200380 / 12.07.2017 in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR);
– referatul nr.115 din 21.09.2023 al domnului primar privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile si raporul compartimentului de resort nr.116 din 21.09.2023;
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.148/27.09.2023, nr.151/27.09.2023 si nr.154/27.09.2023;
In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b, alin. (4), lit.b, art. 139 alin.1 si alin. (3) lit.b, art. 196, alin.(1) lit. a , art.197 alin.1, alin.2, alin.4 si alin.5 art. si art. 243, alin. 1, lit.a din OUG 57 / 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 348 / 27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.800.000 lei, de la data de 12.12.2023 pana la data de 12.12.2024, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: “Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720AM00021652200380 / 12.07.2017 şi actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios administrativ şi fiscal.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului contabilitae si Compartimentului proiecte europene, se va afisa la panoul de afisaj si se va publica pe site-ul institutiei.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.09.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ___. Voturi pentru:___, impotrivă: ___, abţineri:___

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.