HCL 57/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Sarmizegetusa in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru anul scolar 2023-2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 57 din 27.09.2023
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Sarmizegetusa
in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa
pentru anul scolar 2023-2024

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2023

Avand in vedere:
– Proeictul de hotarare nr.59/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Sarmizegetusa in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru anul scolar 2023-2024
– referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului local Sarmizegetusa in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru anul scolar 2023-2024, inregistrat in registru special la nr. 117/21.09.2023;
– raportul compartimentului de resort nr.118/21.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Sarmizegetusa in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru anul scolar 2023-2024
– adresa nr. 1332/20.09.2023 a Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa prin care se solicita desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sarmizegetusa ca membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru anul scolar 2023-2024, inregistrata la Primaria comunei Sarmizegetusa, inregistrata sub nr. 1937/21.09.2023;
– prevederile art. 128, alin.2, lit. a din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023;
– dispozitiile art. 4, alin.1 lit.a, art.6, alin.1, lit.c din Anexa la Ordinul nr. 6223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar;
In temeiul art. 129, alin.1 si alin.2, lit.d, alin. 7, lit. a, art. 139, alin.1 si art.196, alin.(1), lit. “a” coroborat cu art. 5, lit.ee, art.196, alin. 1, lit. a si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:

Art.1. Se desemneaza doamna consilier local Hibais Ileana Mirabela in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru anul scolar 2023-2024.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3. Hotărârea se va comunica in conditiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara , Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa, Primarului comunei Sarmizegetusa, persoanei in cauza si se va publica la avizierul si pe site-ul institutiei .

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.09.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: 9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.