hcl 57/30.09.2021 apele romane

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr.  57 din 30.09.2021

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Sarmizegetusa in domeniul public al statului , a unor imobile, avand categoria de folosinta HR – ape curgatoare

 

Consiliul Local Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

Intrunit astazi, 30.09.2021 in sedinta ordinara;

 

Avind in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei nr.116/21.09.2021 prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Sarmizegetusa in domeniul public al statului, a unor imobile, avand categoria de folosinta HR – ape curgatoare si raportul secretarului nr.117/21.09.2021.

Luand in dezbatere:

 • HCL Sarmizegetusa nr.8/31.01.2021 privind aprobarea dezmembrarii unor imobile situate pe teritoriul comunei Sarmizegetusa ;
 • Adresa nr.15735/08.09.2021 a administratiei bazinale de Apa Mures prin care informeaza ca, este necesara trecerea unorr imobile avand categoria de ape curgatoare din domeniul public al comunei Sarmizegetusa in domeniul public al statului roman si administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Nationala Apele Romane;
 • Referatele de admitere ( dezmembrare imobile ) ale Biroului de Cadastru si publicitate Imobiliara Hateg
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.122/30.09.2021, nr.126/30.09.2021 si nr.130/30.09.2021.

Cunoscand prevederile :

 • Legii nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata;
 • 133,134 si 135 din Ordinul ANCPI nr.700/2017 privind aprobarea Regulamentului de avizare , receptie si inscriere in registrul de carte funciara , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 293 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.2 lit.(c) , art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a) si art.243 alin.1 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Sarmizegetusa, in domeniul public al statului a urmatoarelor imobile:

 • Imobilul din CF 61397 Sarmizegetusa, cu nr.cadastral 61397 in suprafata de 60 mp, avand categoria de folosinta HR – ape curgatoare
 • Imobilul din CF 61400 Sarmizegetusa, cu nr.cadastral 61400 in suprafata de 46 mp, avand categoria de folosinta HR – ape curgatoare
 • Imobilul din CF 61409 Sarmizegetusa, cu nr.cadastral 61409 in suprafata de 28 mp, avand categoria de folosinta HR – ape curgatoare
 • Imobilul din CF 61403 Sarmizegetusa, cu nr.cadastral 61403 in suprafata de 23 mp, avand categoria de folosinta HR – ape curgatoare
 • Imobilul din CF 61413 Sarmizegetusa, cu nr.cadastral 61413 in suprafata de 21 mp, avand categoria de folosinta HR – ape curgatoare
 • Imobilul din CF 61416 Sarmizegetusa, cu nr.cadastral 61416 in suprafata de 25 mp, avand categoria de folosinta HR – ape curgatoare

 

 

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Sarmizegetusa si compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre  se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, primarului comunei , Administratiei Bazinale de Apa Mures, BCPI Hateg , Compartimentului agricol si se afiseaza pe site.

    

 

 

                     Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 30.09.2021. Consilieri în funcţie 9,

                                 Consilieri prezenţi: 8 . Voturi pentru: 8, impotrivă: – , abţineri: -.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.