HCL 59/2023 Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren situat pe teritoriul comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL
________________________________________________________________________________
HOTARAREA NR. 59 din 27.09.2023

Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren situat pe teritoriul
comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2023

Având în vedere Proiectul de hotarare nr. 61/2023 privind aprobarea dezmembrarii unor imobile situate pe teritoriul comunei Sarmizegetusa, referatul de aprobare al primarului nr.121//25.09.2023, raportul compartimentului de resort nr.122/25.09.2023 si avizele comisiilor de speialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.157/27.09.203, nr.158/27.09.2023 si nr.159/27.09.2023;
Văzând Extrasul de carte funciara nr.64096 Sarmizegetusa si referatul de admitere dezmembrare imobil emis de OCPI Hunedoara, nr. 27436/19.09.2023, privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 64096 în 2 loturi;
Reţinând prevederile art. 127-130 din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023;
În baza prevederilor art. 129, alin (2) lit “c”, ale art. 139 alin.1 si alin. (3) lit. “g”, art. 196 alin. (1) lit.”a” art. 243, alin. 1, lit.”a” din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba documentatia de dezmembrare a imobilului teren extravilan in suprafata de 500.000 mp inscris in CF 64096 Sarmizegetusa ,avand categoria de folosinta pasune , situat in UAT Sarmizegetusa, satul Breazova,conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art.2. Se parceleaza imobilul identificat la art.1 in doua loturi,dupa cum urmeaza:
– Lotul 1 – teren în suprafaţă de 260.859 mp, categorie de folosință pasune, CF nr. 64146, nr. cadastral 64146, proprietatea privată a Comunei Sarmizegetusa.
– Lotul 2 –– teren în suprafaţă de 239.141 mp, categorie de folosință pasune, CF nr. 64147, nr. cadastral 64147, proprietatea privată a Comunei Sarmizegetusa.
Art.3 .Se aproba efectuarea demersurilor legale pentru intabularea dreptului de proprietate privata a Comunei Sarmizegetusa asupra loturilor nou formate in cartea funciara .
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste d-nul HIBAIS LEONTIN DORIN primarul comunei Sarmizegetusa.
Art.5. Prezenta hotarare se poate contesta in termenele si conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6 . Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa, O.C.P.I. Hunedoara – B.C.P.I. Hateg si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei, precum si pe pagina de internet www.comuna-sarmizegetusa.ro

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.09.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ___. Voturi pentru:___, impotrivă: ___, abţineri:___

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.