HCL 58/2023

H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 27.09.2023
privind aprobarea actualizarii Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară
,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara”

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2023

Avand in vedere Proeictul de hotarare nr.60/2023, referatul de aprobare nr. 119 din 22.09.2023 si raportul secretarului comunei nr.120/22.09.2023 intocmit in acest sens;
Având în vedere:
a) adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deseurilor judetul Hunedoara”, nr. 2075 / 14.09.2023, precum și nota de fundamentare elaborată de către aparatul tehnic al asociației având nr. 2074/14.09.2023, ambele înregistrate la Primăria Sarmizegetusa sub nr. 1911 din 15.09.2023;
b) adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deseurilor judetul Hunedoara”, nr. 2136 / 25.09.2023, precum și nota de fundamentare elaborată de către aparatul tehnic al asociației având nr. 2135/25.09.2023, ambele înregistrate la Primăria Sarmizegetusa sub nr. 1966 din 25.09.2023;
c) avizele comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.150/27.09.2023, nr.153/27.09.2023 si nr.156/27.09.2023;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare si prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aproba actualizarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” conform Anexei care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se împuternicește Primarul comunei Sarmizegetusa- domnul Hibais Leontin Dorin sa voteze si sa aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” documentul menţionat la art.1.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile prevăzute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, republicata.
Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro, se afișează la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii:Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, şi persoanelor şi structurilor interesate.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.09.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: 9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.