hcl 61/27.10.2021 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2021

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

                                           HOTARAREA  NR.  61  din 27.10.2021

               Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2021

 

        

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.10.2021

 

 

Analizand referatul de aprobare   Nr. 125/08.10.2021  a Primarului Comunei Sarmizegetusa la proiectul de hotarare nr.64/2021 ,contul de executie, referatul compartimentului de resort nr.130/15.10.2021  si avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.134/27.10.2021, nr.141/27.10.2021 si nr.148/27.10.2021.

In temeiul art.49 alin12,art.58,art.71 alin.4,art.73 alin.3 din  Legea 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare;art1 alin 2 si art.28 alin 9 din Legea 81/1991 Legea Contabilitatii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

  In baza  art. 129, art. 133, art.136 si art.137  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                    

 

                                                              HOTARASTE :

 

 

        Art . 1  Se aproba executia bugetara pe trim. III  al anului 2021  conform anexei la prezenta hotarare;    

            Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                        

Art. 3  Prezenta hotarare se comunica  Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Compartimentului contabilitate , primarului comunei Sarmizegetusa si se  afiseaza la avizierul primariei pentru aducere la cunostinta publica.

 

 

 

             Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

                Hibais Ileana Mirabela                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE -5 voturi (majoritatea absoluta)

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.10.2021. Consilieri în funcţie 9.

                       Consilieri prezenţi: 9. Voturi pentru: 8, impotrivă: 0, abţineri: 1.

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.