hcl 64/27.10.2021 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

                                           HOTARAREA  NR.  64  din 27.10.2021

 

privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult

din Comuna Sarmizegetusa

 

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.10.2021

 

      Avand in vedere:

         – Proiectul de hotarare nr.67/21.10.2021 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult din Comuna Sarmizegetusa initiat de primarul comunei, referatul de aprobare  nr. 132/21.10.2021 a Primarului Comunei si referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sarmizegetusa nr.133/21.10.2021;

– Avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa  nr. 137/27.10.2021, nr.144/27.10.2021 si nr.151/27.10.2021.

          -Solicitarea Parohiei Ortodoxe Sarmizegetusa privind acordarea unui sprijin financiar inregistrata la Primaria Sarmizegetusa cu nr. 2126/19.10.2021, având avizul Episcopiei Ortodoxe Române a Devei și Hunedoarei-Sectorul Patrimoniu pe anexa nr.2 la regulament, inregistrata la Primaria Sarmizegetusa sub nr. 2127/19.10.2021;

          – Procesul – verbal al comisiei de evaluare a cererilor inregistrat cu nr.1 din data de 21.10.2021;

          – HCL nr.2/31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului  de acordare a  unor forme de sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Sarmizegetusa unităţilor de cult din comuna Sarmizegetusa, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

        – Prevederile art. 3, alin. 3 din O. G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Romania, republicata, ale art.4 alin.2, art.5 si art.14 din H.G. nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvenului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 

 In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE :

 

 

Art.l. Aproba alocarea de la bugetul local al Comunei  Sarmizegetusa- Capitolul 67 alin.02.06 “Servicii religioase “, a sumei de 68.355 lei ca sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxa Sarmizegetusa, pentru schimbarea acoperisului bisericii ortodoxe din satul Breazova .

 

Art.2. – Justificarea si decontarea cheltuielilor se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform prevederilor  O.G.nr.82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.nr.1470/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.3. Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul primariei Sarmizegetusa  , afiseaza la avizier si pe site.

 

        Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

      Hibais Ileana Mirabela                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE -5 voturi (majoritatea absoluta)

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.10.2021. Consilieri în funcţie 9.

                       Consilieri prezenţi: 9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.