HCL 68/2022 RECTIFICAREA A VIII A BUGETULUI LOCAL

H O T Ă R Â R E A    nr. 68 din 31.10.2022

                     privind Rectificarea a-VIII -a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

 

 

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA , JUDETUL HUNEDOARA;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2022

 

            Avand in vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotarare nr.71/2022 inregistrat cu nr.139/31.10.2022  si  raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.140/31.10.2022.

Avizul comisieiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.204/31.10.2022, 205/31.10.2022 si nr.206/31.10.2022

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal;

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                                           

                                                               HOTARASTE:

 

           Art.1   Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2022 cu suma 50 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 5.131,50 mii lei la venituri si in suma de  6.631,50 mii lei la cheltuieli. 

          Art. 2. Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

42.02.34

 

+50 mii lei

 

68.02

15.01   

+50 mii lei

 

 

 

Total

50 mii lei

Total

50 mii lei

               

                 Art.3. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                           

            Art. 4. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Serviciului  Buget finante a Consiliului Local Sarmizegetusa si se  afiseaza pe site-ul primariei. 

 

           Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

       Popescu Petrisor Eugen                                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 31.10.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ­___. Voturi pentru: __, impotrivă: ___, abţineri:____

Posted in HCL adoptate.