HCL 67/2022 ACORDARE MANDAT AQUA PREST PIERDERI APA PT ANUL 2021

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA  NR. 67 din 31.10.2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Strategiei de dezvoltare a asociatiei si

a pierderilor volumetrice de apa pentru anul 2021

 

 

 

             Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

 

                         Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2022

 

 

Avand in vedere :

– referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa  prin care se propune  acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Strategiei de dezvoltare a asociatiei si a pierderilor volumetrice de apa pentru anul 2021, inregistrat in registrul special la nr. 137/24.10.2022;

– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.191/31.10.2022, nr.197/31.10.2022 si nr.203/31.10.2022

– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara” având nr. 332/15.09.2022, înregistrată sub nr. 2240/24.10.2022, insotita de documentele aferente prin care se solicită acordrea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Strategiei de dezvoltare a asociatiei si a pierderilor volumetrice de apa pentru anul 2021;

-Hotararea AGA NR. 13/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”;

In conformitate cu:

– prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009;

– art. 12 și art. 13 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   – art. 16, alin. 3, și art. 21, alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;  

 In baza dispoziţiilor  art. 129, alin. 2, lit d, alin. 7, lit.n,  art. 139, alin. 1, alin. 3, lit.h, coroborat cu art. 5, lit. cc, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197-199, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,           

HOTARASTE :

 

Art.1 Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, d-l primar Hibais Leontin Dorin, de a vota ”PENTRU ” aprobarii Strategiei de dezvoltare a asociatiei ADI ”Aqua Prest Hunedoara”         .

 

 

 

 

Art.2 Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, d-l primar Hibais Leontin Dorin, de a vota ”PENTRU” aprobarii pierderilor volumetrice de apa pentru anul 2021, de 40.21%.

 

Art.3. Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Art.4. Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei.

 

 

 

              Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

             Popescu Petrisor Eugen                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritatea calificata (5 consilieri)

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 31.10.2022. Consilieri în funcţie 9.

                       Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0

 

 

 

Posted in HCL adoptate.